Hotărârea nr. 565/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare ºi Modernizare Corp Policlinicã Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare cãtre Ag

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Analizând Raportul de specialitate nr. 64898 din 25.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea” și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest.

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgența nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu -Corp B Oradea cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 4.481.773,64 RON inclusiv TVA din care: din care construcții montaj: 2.567.454,07 lei la cursul 3,6869 lei/€ din 27.10.2008

 • B. Durata de realizare         1 an

 • C. Finanțarea investiției:

Valoarea Totală a proiectului: 4.481.773,64 RON

Cheltuieli eligibile: 3.643.718,94 RON

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.097.161,10 RON;

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 473.683,46 RON;

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 72.874,38 RON la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • -  Cheltuieli cu privire la T.V.A: 709.793,00 RON,

 • -  Cheltuieli neeligibile (echipamente de specialitate care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate mijloace fixe sau Mașini și utilaje pentru ocrotirea sănătății, lucrări de instalații voce-date și supraveghere video și control): 128261,70 RON

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea cu numărul 1167 din 19.12.2008 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curtea nu - Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest.

Art.3. Se mandatează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.565


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila