Hotărârea nr. 564/2009

privind aprobarea actualizãrii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþie “Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone rezidenþiale ºi funcþionale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cad

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a contribuției municipiului Oradea la finanțarea acestui proiect de investiții

Analizând raportul de specialitate nr. 65.539 din data de 26.06.2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a contribuției municipiului Oradea la finanțarea acestui proiect de investiții,

În conformitate cu:

 • - dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

 • - prevederile Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, axa 2 “Îmbunătățirea      infrastructurii

regionale și locale de transport”, domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură" ;

 • - Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, rectificată;

 • - HOTĂRÂRE nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza dispozițiilor art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.13, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, noul buget al proiectului și devizul general aferent obiectivului de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenție 2. 1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aprobă participarea municipiului Oradea la cofinanțarea proiectului cu o cotă de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului pe întreaga durată a implementării aplicației de finanțare aferente;

Art.3 Se aprobă suportarea de către municipiul Oradea a cheltuielilor neeligibile aferente noii valori a proiectului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Direcția Tehnică,

 • •  Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică,

 • •  Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea".

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 iunie 2009

  Nr.564


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA NR. 1 La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.564 din 29.06.2009

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

o Amplasament:

Municipiul Oradea, județul Bihor, Zona de dezvoltare Nord-vest o Beneficiar:

Municipiul Oradea

o Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

a)    Valoarea totală a investiției (INV): 28.605.974,82 lei/ 8.242.138,47 € Din care construcții-montaj (C+M): 23.277.205,63 lei / 6.706.775,47

(în prețuri luna noiembrie 2007, 1 euro = 3,4707 lei)

b)    Durata de realizare a investiției: 39 luni

c)    Capacități

Nr. crt.

Denumirea străzii

Lungime

Lățime carosabil

Lățime trotuar

(m)

(m)

(m)

1

Al. Cazaban

1.000

6,00 - 14,00

1,00 - 3,00

2

Almașului (cu Măslinului)

340

5,00; 6,00

1,00 - 1,10

3

Ardealului

103

6,00

1,00

4

Bumbacului

615

12,00; 14,00

1,80; 4,00

5

Decebal

940

12,50 - 14,50

1,50 - 5,00

6

Depoului

568,4

5,50 - 6,00

1,00 - 1,20

7

Gala Galaction

376

5,50 - 7,50

1,10 - 1,30

8

Horea

640

11,50

1,50 - 2,25

9

Iuliu Maniu

805

7,00 - 9,0

1,00 - 2,25

10

Margaretei

321

5,00

1,00

11

Măslinului*

425

5,50 - 7,0

1,50

12

Miron Costin

550

6,50 - 7,00

1,00 - 2,00

13

Morii

604

6,00 - 14,00

1,00 - 6,00

14

Sabinelor

195

5,50 - 6,00

1,05 - 1,40

15

Splaiul Crișanei

965

6,00 - 6,20

1,50 - 2,00

16

Traian Vuia

170

5,00 - 6,00

0,60 - 1,10

17

Ursului

97,3

5,00 - 6,00

-

18

Vaporului

297

7,00

1,05 - 1,40

19

Viorelelor

100

5,00

1,00 - 1,50

Total

9.111,7

d) Finanțarea investiției

Nr. crt.

Surse de finanțare

9

Valoare

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

28.605.974,82

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

2.068.511,87

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

21.970.122,43

c.

TVA

4.567.340,52

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

2.507.914,32

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

439.402,45

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

2.068.511,87

III

TVA*

4.567.340,52

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ PRIN POR AXA 2

21.530.719,98

Oradea, 29 iunie 2009

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.564/29.06.2009

FINANTAREA PROIECTULUI

BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuieli

Cheltuieli

TOTAL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

neeligibile

eligibile

cheltuieli

TVA**

2

3

4

5=3+4

6

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

50,000.00

50,000.00

9,500.00

Amenajarea pt. protecția mediului

30,000.00

30,000.00

5,700.00

TOTAL CAPITOL 1

0

80,000.00

80,000.00

15,200.00

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv,etc.

0.00

0.00

Drumuri de acces

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0.00

0.00

Studii de teren (geo, topo, hidro)

170,350.08

170,350.08

32,366.52

Cheltuieli pt. avize, acorduri, aut. de construcție

38,497.79

38,497.79

7,314.58

Proiectare și engineering

976,618.00

500,000.00

1,476,618.00

280,557.42

Consultanță și expertiză

570,678.00

300,000.00

870,678.00

165,428.82

Asistență tehnică

312,368.00

147,950.47

460,318.47

87,460.51

TOTAL CAPITOL 3

2,068,511.87

947,950.47

3,016,462.34

573,127.84

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiții

0.00

0.00

Construcții și instalații

19,291,400.00

19,291,400.00

3,665,366.00

Utilaje și echipamente

0

0.00

0.00

Mijloace de transport

0

0.00

0.00

Dotări

0

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

0

19,291,400.00

19,291,400.00

3,665,366.00

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0.00

0.00

Organizare de șantier

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții

189,277.87

189,277.87

35,962.80

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

91,314.09

91,314.09

17,349.68

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

297,963.78

297,963.78

56,613.12

Cheltuieli diverse și neprevăzute

872,216.22

872,216.22

165,721.08

Alte imobilizări necorporale (programe informatice)

0

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0

1,450,771.96

1,450,771.96

275,646.67

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli aferente implementării proiectului

0.00

0.00

Cheltuieli de publicitate

50,000.00

50,000.00

9,500.00

Cheltuieli de audit

150,000.00

150,000.00

28,500.00

TOTAL CAPITOL 6

200,000.00

200,000.00

38,000.00

TOTAL cheltuieli

2,068,511.87

21,970,122.43

24,038,634.30

4,567,340.52

Alte cheltuieli neeligibile

TOTAL GENERAL (I+II)

2,068,511.87

21,970,122.43

24,038,634.30

4,567,340.52

VALOARE GRANT 21.530.719,98

Oradea, 29 iunie 2009.

Introducere date initiale

TVA

19%

Euro/Lei

3.5260

Data 12.12.2007

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.564/29.06.2009

In preturi luna noiembrie 2007 Euro= 3.4707

Deviz general

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Total

Din care supusa procedurii de achizitie publica

Mii lei

EURO

Mii lei

EURO

1

2

3

4

5

6

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

59.50

17,143.52

59.50

17,143.52

1.3

Amenajarea pt. protecția mediului

35.70

10,286.11

35.70

10,286.11

TOTAL CAPITOL 1

95.20

27,429.63

95.20

27,429.63

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv,etc.

0.00

0.00

0.00

0.00

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0.00

3.1

Studii de teren (geo, topo, hidro)

202.72

58,408.97

202.72

58,408.97

3.2

Cheltuieli pt. avize, acorduri, aut. de construcție

45.81

13,199.07

0.00

0.00

3.3

Proiectare și engineering

1,757.18

506,289.80

1,757.18

506,289.80

3.5

Consultanță și expertiză

1,036.11

298,530.56

1,036.11

298,530.56

3.6

Asistență tehnică

547.77

157,826.95

547.77

157,826.95

TOTAL CAPITOL 3

3,589.59

1,034,255.39

3,543.78

1,021,056.27

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiții

0.00

4.1

Construcții și instalații

22,956.76

6,614,448.39

22,956.76

6,614,448.39

4.2

Utilaje și echipamente

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

22,956.76

6,614,448.38

22,956.76

6,614,448.39

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0.00

5.1

Organizare de șantier

333.90

96,206.47

225.24

64,897.46

5.1.1. Lucrări de construcții

225.24

64,897.46

225.24

64,897.46

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

108.66

31,307.98

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

354.57

102,160.95

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,037.96

299,063.59

Alte imobilizări necorporale (programe informatice)

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1,726.43

497,431.01

225.24

64,897.46

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare-implementarea proiectului

0.00

6.1

Pregatirea personalului de exploatare - publicitate

59.50

17,143.52

6.2

Probe tehnologice - audit

178.50

51,430.55

TOTAL CAPITOL 6

238.00

68,574.06

TOTAL GENERAL

28,605.98

8,242,138.47

26,820.98

7,727,831.75

Din care C+M

23,277.21

6,706,775.47

23,277.20

6,706,775.48

Oradea, 29 iunie 2009