Hotărârea nr. 562/2009

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie “Modernizare piaþa OBOR - Asfaltare alei circulaþie auto”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție “Modernizare piața OBOR - Asfaltare alei circulație auto”

Analizând Raportul de specialitate nr. 64963/2009 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție “Modernizare piața OBOR -Asfaltare alei circulație auto“,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit. a), alin. (6) lit. a, pct. 19 din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție “Modernizare piața OBOR - Asfaltare alei circulație auto“, având următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :..............................................RAPAS ORADEA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :                             403 517 lei / 95 380 euro

din care C+M :                                        361 849 lei / 85 531 euro

(preț iunie 2009 - euro=4,2306 lei)

Durata de realizare a investiției :         2,5 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea, surse proprii ale RAPAS Oradea, credite bancare, credite externe, ori alte surse legal constituite.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și RAPAS Oradea .

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 iunie 2009 Nr.562

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.