Hotărârea nr. 561/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construcþii de locuinþe S(D)+P+1(+M) ºi reglementare drum de acces, str. Rãspântiilor nr. 3, nr. cad. 9868 ºi 9867 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe S(D)+P+1(+M) și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor nr. 3, nr. cad. 9868 și 9867 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 190184 din 23 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe S(D)+P+1(+M) și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor nr. 3, nr. cad. 9868 si 9867 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Pascalau Adrian în vederea stabilirii condițiilor de parcelare pentru construcții de locuințe, a terenului situat pe str. Răspântiilor nr. 3, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul în suprafață totală de 3793,0mp identificat cu nr. cadastral 9867 înscris în CF NDF nr. 7761-Oradea și respectiv nr. cadastral 9868 înscris în CF NDF nr. 7762-Oradea se află în proprietatea beneficiarului Pascalau Adrian, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe str. Răspântiilor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi.

Terenul proprietatea beneficiarului se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime.

Circulația în zonă se face pe strada Răspântiilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, str. Răspântiilor este reprezentată de rețele de energie electrică și de alimentare cu apă, lipsind rețeaua de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcții de locuințe S(D)+P+1(+M) și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor nr. 3, nr. cad. 9868 si 9867 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Parcelare teren în 4 loturi pentru construcții de locuințe în regim de înălțime S(D)+P+1(+M), cu garaje aferente sau loc de parcare;

 • - Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa U/3-Reglementări;

 • - limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Răspântiilor;

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 4,0m de la aliniamentul propus al străzii Răspântiilor;

 • - retrageri laterale: minim 3,0m pe fiecare latura;

 • - retragere spate: minim 9,0m;

-POTmax = 30%, CUTmax = 0,60;

-Strada Răspântiilor lărgită, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei U/4-Circulatia terenurilor, se va constitui din:

 • - strada Răspântiilor existentă,

 • - cota parte de teren din terenurile identificate cu nr. cadastral 9867 înscris în CF NDF nr. 7761-Oradea și respectiv nr. cadastral 9868 înscris în CF NDF nr. 7762-Oradea, ca teren intravilan;

 • - Strada privată de acces la parcele, pe lățimea de 5,0m, conform planșei U/4 - Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • - cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cadastral 9868 înscris în CF NDF nr. 7762-Oradea, conform propunerilor din PUZ, ca teren intravilan, și se va înscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietate privată având destinația de stradă;

 • - Terenurile destinate extinderii străzilor existente se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U/4 - Circulația terenurilor și ofertei de donație;

-In urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

- Echiparea tehnico-edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă pentru alimentarea cu apă si alimentarea cu energie electrică, respectiv rezervor vidanjabil pentru canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Pascalau Adrian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.561.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila