Hotărârea nr. 560/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe familiale S(D)+P+E+M, zona fermelor Seleuº - Nufãrul, nr. cad. 136/1..19, 1861/1..9, 1846-:-1850, 1851/1, 1852/1, 1852, 1853, 1854, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1861/2, 1861/3,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M,

zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 136/1..19, 1861/1..9, 1846-:-1850, 1851/1, 1852/1, 1852, 1853, 1854, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1861/2, 1861/3, 1861/7, 1861/8, 19947, 19948, 19970, 19971, 19978, 19979, 19981, 19982, 19983, 19984, 19986, 19987, 19999, 20000, 20001, 20002, 20032 si 20033 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 152325 din 26 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 136/1..19, 1861/1..9, 1846-:-1850, 1851/1, 1852/1, 1852, 1853, 1854, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1861/2, 1861/3, 1861/7, 1861/8, 19947, 19948, 19970, 19971, 19978, 19979, 19981, 19982, 19983, 19984, 19986, 19987, 19999, 20000, 20001, 20002, 20032 si 20033 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2929/2008 la inițiativa beneficiarilor Komsa Emilia Ilona, Trebuian Ramona și soțul Alexandru, Drugas Lucian și Drugas Adriana, Hadaruga Lacrimioara, Alb Maria, Svirti Maria și Ioana, Tocan Anton și Tocan Marioara, Morar Iosif și Morar Angela, Sipos Daniel, Mihut Adrian, Motoc Remus și Motoc Monica, Pasca Maria, Onita Daniela, Csabai Maria, Vuscan Maria și Vusca Tiberiu, Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, Bene Ionel și Bene Silvia, SC Hidroelectrica SA, Floroi Alexandru și soția Dana, Popovici Dan și Sorina, Demian Angela și soțul Florin, Curta Maria și soțul Bujor, Bala Florica, Domocos Viorel și Daniela, Bara Mirela, Maies Marcel și Victoria, Fat Ioan, Vesa Eugen și Laura, Capota Alin și Tabita, Torj Ioan și Florentina, Alb Lupas Daciana și Ciprian, Pirtea Ovidiu, Pintean Florin și Gabriela, Lupu Daniel și Mihaela, Savu Iuliu si Aurica, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unor locuințe familiale, în zona fermelor Seleuș - Nufărul, și reglementarea accesului la parcele, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul s-a identificat cu nr.cad.136/1 înscris în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, nr.cad.136/2 înscris în CF nr. 4482 - Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, nr.cad.136/3 înscris în CFN nr.4483-Oradea în favoarea lui Trebuian Ramona și soțul Alexandru, nr.cad.136/4 înscris în CFN nr.4484-Oradea în favoarea lui Drugas Lucian și Drugas Adriana, nr.cad.136/5 înscris în CFN nr.4485-Oradea în favoarea lui Hadaruga Lacrimioara, nr.cad.136/6 înscris în CFN nr.4486-Oradea în favoarea lui Alb Maria, Svirti Maria și Ioana, Tocan Anton și Tocan Marioara, nr.cad.136/7 înscris în CFN nr.4487-Oradea în favoarea lui Morar Iosif și Morar Angela, nr.cad.136/8 înscris în CFN nr.4488-Oradea în favoarea lui Sipos Daniel, nr.cad.136/10 înscris în CF nr.4490-Oradea în favoarea lui Mares Marcel și Victoria, nr.cad.136/11 înscris în CFN nr.4491-Oradea în favoarea lui Fat Ioan, nr.cad.136/12 înscris în CFN nr.4492-Oradea în favoarea lui Vesa Eugen și Laura, nr.cad.136/13 înscris în CFN nr.4493-Oradea în favoarea lui Capota Alin cu soția Tabita, nr.cad.136/14 înscris în CFN nr.4494-Oradea în favoarea lui Torj Ioan si Florentina, nr.cad.136/15 înscris în CFN nr.4495-Oradea în favoarea lui Alb Lupas Alina și Lupas Ciprian, nr.cad.136/16 înscris în CFN nr.4496-Oradea în favoarea lui Pirtea Ovidiu, Pintean Florin și Pintean Gabriela, nr.cad.136/17 înscris în CFN nr.4497-Oradea în favoarea lui Lupu Daniel și Mihaela, nr.cad.136/18 înscris în CFN nr.4498-Oradea în favoarea lui Savu Iuliu și Aurica, nr.cad.136/19 înscris în CFN nr.4499-Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, nr.cad.1851/1 înscris în CFN nr.1103-Oradea în favoarea lui Lung Lucian și Ioana, nr.cad.1852/1 înscris în CFN nr.1104-Oradea în favoarea lui Bala Florica, nr.cad.1861/1 înscris în CF NDF nr.1726-Oradea în favoarea lui Mos-Handra Alina, nr.cad.1861/5 înscris în CF nr.86620-Oradea în favoarea lui Lung Lucian și Ioana, nr.cad.1861/6 înscris în CF NDF nr.1126-Oradea în favoarea lui Komsa Emilia Ilona, nr.cad.1861/9 înscris în CF NDF nr.8657-Oradea în favoarea lui Bene Ionel și Bene Silvia, nr.cad.1861/11 înscris în CF nr.86605-Oradea în favoarea lui Vuscan Doina și Vuscan Tiberiu, nr.cad.20033 înscris în CF nr.152426-Oradea în favoarea lui Komsa Emilia Ilona, nr.cad.19947 și 19948 înscris în CFN nr.1088-Oradea în favoarea lui Curta Maria și Bujor, nr.cad.1861/4 înscris în CF NDF nr.1088-Oradea în favoarea lui Curta Maria și Bujor, nr.cad.1850 înscris în CF nr.1088NDF-Oradea în favoarea lui Curta Maria cu soțul Bujor, nr.cad.1846 înscris în CF nr.945NDF-Oradea în favoarea lui Floroi Alexandru cu soția Dana, nr.cad.1847, 1848 și 1861/2 înscrise în CF nr.1129NDF-Oradea în favoarea lui Popovici Dan și Sorina, nr.cad.1849 și 1861/3 înscrise în CF nr.1087NDF-Oradea în favoarea lui Demian Angela cu soțul Florin, nr.cad.1852 înscris în CF nr.1104NDF-Oradea în favoarea lui Bala Forica, nr.cad.1853 și 1861/7 înscrise în CF nr.1266NDF-Oradea în favoarea lui Domocos Viorel și Daniela, nr.cad.1854 si 1861/8 înscrise în CF nr.1143NDF-Oradea în favoarea lui Bara Mirela, nr.cad.19970 înscris în CF nr.156701-Oradea în favoarea lui Pasca Maria, nr.cad.19978 înscris în CF nr.94920-Oradea în favoarea lui Onita Daniela, nr.cad.19981 înscris în CF nr.154875-Oradea și nr.cad.19986 înscris în CF nr.154881-Oradea în favoarea lui Komsa Emilia și fiica Komsa Emilia Ilona, nr.cad.19983 înscris în CF nr.153651-Oradea și nr.cad.20000 înscris în CF nr.153899-Oradea în favoarea lui SC Hidroelectrica SA, nr.cad.20001 înscris în CF nr.94676-Oradea în favoarea lui Motoc Remus și Monica, ca teren intravilan, și respectiv nr.cad.136/9 înscris în CF nr.156401-Oradea, nr.cad.19971 înscris în CF nr.156400-Oradea, nr.cad.19979 înscris în CF nr.156388-Oradea, nr.cad.19982 înscris în CF nr.154920-Oradea, nr.cad.19984 înscris în CF nr.156391-Oradea, nr.cad.19987 înscris în CF nr.154922-Oradea, nr.cad.19999 înscris în CF nr.156379-Oradea, nr.cad.20002 înscris în CF nr.156398-Oradea și nr.cad.20032 înscris în CF nr.152425-Oradea în favoarea municipiului Oradea, cu destinația de drum.

Terenul studiat are o suprafață totală de S= 11.050,0mp.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleus - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea -Sânmartin.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 136/1..19, 1861/1..9, 1846-:-1850, 1851/1, 1852/1, 1852, 1853, 1854, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1861/2, 1861/3, 1861/7, 1861/8, 19947, 19948, 19970, 19971, 19978, 19979, 19981, 19982, 19983, 19984, 19986, 19987, 19999, 20000, 20001, 20002, 20032 si 20033 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   lărgirea drumului de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul la un profil transversal de 12,0m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare) - 6,0m din ax pe partea beneficiarilor,

 • -    lărgirea străzii publice (conform extrasului CF nr. 152425-Oradea) identificate cu nr. cad. 20032 (din dreptul parcelei identificate cu nr.cad.136/10) până la drumul DN76 Oradea - Sânmartin) la profil de 10,0 m (carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți) pentru a deveni stradă de categoria III, conform PUG municipiul Oradea,

 • -   amplasarea a treizeci și patru de case familiale în regim de înălțime S(D)+P+E+M;

Drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, propus pentru lărgire la profil transversal de 12,0m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare) (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se va constitui din:

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 136/1 înscris în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina.

Strada publică nou constituită (identificată cu nr.cad.20032), propusă pentru lărgire la profil transversal de 10,0m, se va constitui din:

 • -   cota parte de teren din terenurile identificate cu nr .cadastrale 1846 înscris în CF nr.945NDF-Oradea în favoarea lui Floroi Alexandru cu soția Dana, nr.cad.1847 si 1848 înscrise în CF nr.1129NDF-Oradea în favoarea lui Popovici Dan și Sorina, nr.cad.1849 înscris în CF nr.1087NDF-Oradea în favoarea lui Demian Angela cu soțul Florin, nr.cad.1850 înscris în CF nr.1088NDF-Oradea în favoarea lui Curta Maria cu soțul Bujor, nr.cad.1851/1 înscris în CFN nr.1103-Oradea în favoarea lui Lung Lucian și Ioana, nr.cad.1852/1 înscris în CFN nr.1104-Oradea în favoarea lui Bala Florica, nr.cad.1852 înscris în CF nr.1104NDF-Oradea în favoarea lui Bala Forica, nr.cad.1853 înscris în CF nr.1266NDF-Oradea în favoarea lui Domocos Viorel și Daniela și respectiv nr.cad.1854 înscris în CF nr.1143NDF-Oradea în favoarea lui Bara Mirela, ca teren intravilan;

 • -   Cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 136/1 înscris în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, nr .cadastrale 1846 înscris în CF nr.945NDF-Oradea în favoarea lui Floroi Alexandru cu soția Dana, nr.cad.1847 si 1848 înscrise în CF nr.1129NDF - Oradea în favoarea lui Popovici Dan și Sorina, nr.cad.1849 înscris în CF nr.1087NDF-Oradea în favoarea lui Demian Angela cu soțul Florin, nr.cad.1850 înscris în CF nr.1088NDF-Oradea în favoarea lui Curta Maria cu soțul Bujor, nr.cad.1851/1 înscris în CFN nr.1103-Oradea în favoarea lui Lung Lucian și Ioana, nr.cad.1852/1 înscris în CFN nr.1104-Oradea în favoarea lui Bala Florica, nr.cad.1852 înscris în CF nr.1104NDF-Oradea în favoarea lui Bala Forica, nr.cad.1853 înscris în CF nr.1266NDF-Oradea în favoarea lui Domocos Viorel și Daniela și respectiv nr.cad.1854 înscris în CF nr.1143NDF-Oradea în favoarea lui Bara Mirela, destinate constituirii străzilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U - Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial;

 • -   In urma trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Amplasarea construcțiilor se va face în limitele stabilite prin PUZ, conform planșei 3/U - Reglementări urbanistice:

 • -    număr loturi propuse: 34;

 • -   regim maxim de înălțime: S(D)+P+E+M;

 • -    limita de implantare gard: minim 6,0m din axul drumului de exploatare (nr. cad. 10878) și respectiv 5,0m din axul drumului nou propus de acces la parcele (pe direcția SV-NE), cu destinația de drum public;

 • -    limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzilor principale (drumul de exploatare identificat cu nr. cad. 10878 și respectiv DN76) și respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului public nou propus și creat;

 • -    retrageri laterale, retragere spate: cu respectare Cod civil;

 • -    se va amenaja minim 1 loc de parcare/locuință, în incintă .parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   POT maxim propus = 35,0% si CUT maxim propus = 0,70;

Echiparea edilitară: dotarea cu utilități a viitoarei construcții, presupune racordarea la rețelele de utilități existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.560.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”