Hotărârea nr. 56/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+M – Etapa II, str. Adevãrului nr.107, nr. cad. 18817 si 18818 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de locuit D+P+M - Etapa II, str. Adevărului nr.107, nr. cad. 18817 si 18818 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.202635 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de locuit D+P+M - Etapa II, str. Adevărului nr.107, nr. cad. 18817 si 18818 - Oradea, a elaborat la inițiativa beneficiarilor Faur Estera si Faur Daniel, in baza certificatului de urbanism nr. 3515/11.10.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei a doua case de locuit pe parcela cu nr. cad. 18817, situata pe strada Adevărului nr.107 si reglementarea acceselor in vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului are suprafața totala de 1000,00mp este identificat cu nr. cadastral 18817 înscris in C.F.nr. 92283 - Oradea si se afla in proprietatea lui Romancsak Daniel, Romancsak Roza, Romancsak Victor si Faur Estera, ca teren intravilan si casa (cu contract de comodat înscris la sarcini in extrasul CF in favoarea lui Faur Estera si Faur Daniel conform contractului de comodat si încheierii 45720/2008) si cu nr. cadastral 18818 înscris in C.F.nr. 92284 - Oradea si se afla in proprietatea municipiului Oradea, cu destinația drum.

Intre proprietari si beneficiarii PUD-ului a fost încheiat un contract de comodat ce permite beneficiarilor Faur Estera si soțul Faur Daniel sa devină coproprietari a 300/932 mp din terenul cu nr. cadastral 18817 înscris in CF nr. 92283 - Oradea.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in partea nord estica, in zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura nordica a străzii Adevărului, intr-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de functiunea de locuire .

In prezent pe terenul destinat amplasării obiectivului se afla o construcție cu destinația locuința in regim parter si o construcție anexa care urmează sa fie demolată.

Zona păstrează in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinătate exista case in general in regim mic de înaltime si cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta.

Circulația in zona se desfășoară pe strada Adevărului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, in zona exista rețea de alimentare cu apa si canalizare si rețea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa de locuit D+P+M - Etapa II, str. Adevărului nr.107, nr. cad. 18817 si 18818 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casa familiala in regim de inaltime propus D+P+M;

 • -    amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa "U02- Reglementari":

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Adevărului;

 • -    limita de implantare construcție: 12,0m din ax str. Adevărului;

 • -    retrageri laterale: minim 2,0m pe fiecare latura;

 • -   retragere spate: minim 8,47 m;

 • -   se va amenaja min. un loc de parcare pe lot sau garaj inclus in clădire;

 • -   POTmax = 35,0%, CUTmax = 0,60;

 • -    Organizarea circulației: Strada Adevărului a fost reglementata la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 92284 - Oradea aferent nr. cad. 18818, aflat in proprietatea municipiului Oradea cu destinația de drum public;

 • -   Echiparea edilitara a terenului: se va realiza prin racord la rețelele publice existente in zona (de alimentare cu apa, canalizare menajera, rețele de alimentare cu energie electrica, rețele termice).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Faur Estera si Faur Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 56                                                                          SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.