Hotărârea nr. 558/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã unifamilialã P+Mstr. Matei Corvin nr. 269, nr. cad. 15885 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă unifamilială P+M str. Matei Corvin nr. 269, nr. cad. 15885 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 199261 din 07 mai 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Construire casă unifamilială P+M str. Matei Corvin nr. 269, nr. cad. 15885 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism 599/11.01.2008 la comanda beneficiarei Gyorgy Piroska în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe parcela cu nr. cad. 15885 situat pe str. Matei Corvin nr. 269, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității, cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Terenul este delimitat spre nord de drumul de pământ ce asigură accesul spre izlaz, la sud de parcela cu nr. cad. 15886, cu acces în strada Matei Corvin iar spre est și vest de terenuri construite, mobilate cu case în regim mic de înălțime.

Terenul în suprafață de 339,0mp identificat cu nr. cadastral 15885, având drept de servitute de trecere cu pasul și mașina peste parcela cu nr. cad. 15886, este înscris în C.F. 152603 Oradea, în favoarea beneficiarei Gyorgy Piroska.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1 - zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 25,0m.

Din punct de vedere al echipării edilitare zona este reprezentată de rețele de apă, canalizare și energie electrică situate pe str. Matei Corvin, existând posibilitate de racordare la acestea.

In vecinătatea limitei nordice a parcelei cu nr. cad. 15885, la o distanță de 4,0m de aceasta, se află linie electrică LEA 110kV. O ramificație a acesteia traversează pe direcția NV- SE parcelele nr. cad.15885 si nr. cad.15886. Această situație impune ca amplasarea construcțiilor să se facă respectând zona de protecție de 7,0m pe orizontală față de cel mai apropiat conductor activ.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire casă unifamilială P+M, str. Matei Corvin nr. 269, nr. cad. 15885 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Amplasare construcție cu destinația locuință unifamilială pe parcela cu nr. cad. 15885, conform planșa 3-Reglementări:

  • -    regim de înălțime: P+M;

  • -    limita de implantarea construcției: 8,0 m față de zona liniei electrice LEA 110kV situată la limita nordică, respectiv 3,48m față de limita sudică a parcelei cu nr. cad. 15885;

  • -    retrageri laterale: 0,5 m față de mejdia dreapta (estică)cu acordul vecinului de mejdie, respectiv la min. 7,0m față de orice conductor al LEA 110kV (conform condiții impuse de Aviz nr. 246/2008 emis de SC Electrica SA);

  • -   indicii de ocupare a terenului: POT =20,6%, CUT=0,41

  • -    amenajare 1 loc de parcare în incintă ;

Organizarea circulației: accesul la parcela studiată se va asigura din str. Matei Corvin prin drum privat cu profil de 3,5m amenajat pe parcela cu nr. cad. 15886 în temeiul dreptului de servitute de trecere cu pasul și cu mașina înscris în CF 152603 - Oradea

  • - se instituie interdicție de construire pe direcția nord, pe o adâncime de 6,0m de la limita drumului de pământ ce asigură accesul spre izlaz, conform proiect 537/2008, planșa 4 - Situația juridică a terenurilor

Asigurarea utilităților: se va face prin racordarea la rețelele orășenești de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente pe str. Matei Corvin.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Gyorgy Piroska, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.558.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”