Hotărârea nr. 556/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Parcelare teren pt. locuinþe,str. Adevãrului nr.131,nr.cad.9685 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Parcelare teren pt. locuințe,

str. Adevărului nr.131,nr.cad.9685 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 204566 din 19 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Parcelare teren pt. locuințe, str. Adevărului nr.131,nr.cad.9685 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 204566/19.12.2008, de d-nul Buhas Ioan, si întocmită de SC Artplan Consulting SRL - Trifa Cristian

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 630/10.06.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pt. locuințe, str. Adevărului nr.131,nr.cad.9685 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.630/10.06.2009:

6. - Zona reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între str. Adevărului și str. Livezilor,

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune parcelarea terenului în vederea dezvoltării unei zone rezidențiale de tip

R2 (locuințe unifamiliale izolate, cu densitate mai mare decât în R1);

Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse,

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime P+E(M);

 • - accesul la parcele va fi asigurat de un drum public cu profil transversal de 12 m, care se va realiza prin cedarea din proprietatea beneficiarului și a vecinului de mejdie (cu acordul acestuia) terenul necesar realizării profilului propus ;

 • - studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă;

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • - asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - se va amenaja minim un loc de parcare pe fiecare lot/locuință;

 • - se va întocmi Studiu de risc natural(SRN);

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POTmaxim propus - 35%

CUTmaxim propus - 0,5.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Buhas Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 iunie 2009

Nr.556.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”