Hotărârea nr. 555/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere ºi mansardare imobil, împrejmuire ºi schimbare destinaþie în spaþii comerciale ºi birouri str. Meºteºugarilor, nr.31/A, nr.cad.20663 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere și mansardare imobil, împrejmuire și schimbare destinație în spații comerciale și birouri str. Meșteșugarilor, nr.31/A, nr.cad.20663 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 115064 din 19 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere și mansardare imobil, împrejmuire și schimbare destinație în spații comerciale și birouri str. Meșteșugarilor, nr.31/A, nr.cad.20663 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 115064/01.06.2009, de către d-nul Moga Calin Petrică și întocmită de către SC DePopa Invest SRL - arh.Delia Popa,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 610/03.06.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere și mansardare imobil, împrejmuire și schimbare destinație în spații comerciale și birouri , str. Meșteșugarilor, nr.31/A, nr.cad.20663 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 610/03.06.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: - zona situată la frontul str. Meșteșugarilor (latura stânga și latura dreapta), de la intersecția str. Meșteșugarilor cu str. Piteștilor până la intersecția acesteia cu str. Alexandru Sahia;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea și mansardarea imobilului situat pe str. Meșteșugarilor nr.31/A pe terenul identificat cu nr.cad.20663 înscris în CF nr.154063 -Oradea și schimbare destinație în spații comerciale și birouri;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare aferente funcțiunii în incintă și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   regimul de înălțime : P+E;

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  CUT maxim = 1,20; POT maxim = 65.8%

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Moga Calin Petrică, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 iunie 2009

Nr.555.