Hotărârea nr. 553/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire locuinþã P+M , str. Georghe Doja, nr.125, nr.cad.9027/2 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuință P+M ,

str. Georghe Doja, nr.125, nr.cad.9027/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114450 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuință P+M , str. Georghe Doja, nr.125, nr.cad.9027/2 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 114450/19.05.2009, de către d-na Zah Manea Floarea și intocmită de către SC Poliart SRL-arh. Tivadar Daniel,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr.548/20.05.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință P+M , str. Georghe Doja, nr.125, nr.cad.9027/2 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr 548/20.05.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: - zona delimitată de Strada Ghe Doja și strada situată în partea sudiăca a parcelei conform planșei A01- Plan de încadrare din proiectul nr.203/2006 întocmit de către SC Poliart SRL-arh. Tivadar Daniel;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unei locuințe P+M;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   regimul de înălțime al extinderilor: P+M;

 • -   întocmire Studiu de risc natural (SRN);

 • -  întocmirea documentației de urbanism pe suportul suprapunerii topografice și cadastrale cu figurarea limitei de intravilan și cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN);

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși: CUT maxim = 0,5; POT maxim = 35%

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Zah Manea Floarea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.553.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila