Hotărârea nr. 552/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinþe. Etapa a II- a Reglementare parcele, str. I. Paun Pincio, nr cad. 10734-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe. Etapa a II- a Reglementare parcele, str. I. Paun Pincio, nr cad. 10734-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 195118 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe. EtapalI-Reglementare parcele, str. I. Paun Pincio, nr cad. 10734-Oradea, elaborata de arh. Szabo Anemari, în baza certificatului de urbanism 4415/28.12.2007 la solicitarea beneficiarei d-na Ungur Adriana Georgina, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe într-o zonă preponderent rezidențială cu locuințe individuale mici, în zona cuprinsă între str. Cucului și prelungirile str. Aurel Covaci și str. I. Paun Pincio, stabilind condițiile de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor și rezolvarea circulației în zona studiată.

Terenul luat în studiu este situat în zona Oncea, între străzile Cucului și prelungirile străzilor Aurel Covaci și I. Paun Pincio, în vecinătatea zonei de locuințe propuse de SC Sticom SRL. In prezent amplasamentul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1 destinată locuințelor unifamiliale, izolate.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 9.174mp, identificat cu nr. cadastral 10734 aflat în proprietatea beneficiarei Ungur Adriana Georgina, a fost dezmembrat în 11 parcele destinate amplasării de locuințe și o parcelă având destinația drum care asigură accesul la parcelele construibile.

După dezmembrare parcele destinate construirii de locuințe sunt identificate cu nr. cad. 20152, înscrisă în CFNDF 93561 - Oradea; nr. cad. 20153, înscrisă în CFNDF 93562 - Oradea; nr. cad. 20154, înscrisă în CFNDF 93563 - Oradea; nr. cad. 20155, înscrisă în CFNDF 93564 - Oradea; nr. cad. 20156, înscrisă în CFNDF 93565 - Oradea; nr. cad. 20157, înscrisă în CFNDF 93566 - Oradea; nr. cad. 20158, înscrisă în CFNDF 93567 - Oradea; nr. cad. 20159, înscrisă în CFNDF 93568 -Oradea; nr. cad. 20160, înscrisă în CFNDF 93569 - Oradea; nr. cad. 20161, înscrisă în CFNDF 93570 - Oradea și nr. cad. 20162, înscrisă în CFNDF 93571- Oradea, toate în proprietatea beneficiarei Ungur Adriana Georgina.

Parcela creată ca având destinația de drum public este identificată cu nr. cad. 20163 și este înscrisă în CF 151101 în proprietatea municipiului Oradea urmare a ofertei de donație nr.1433/7.11.2008 și a HCL 29/2009.

Circulația carosabilă în zonă se desfășoară pe str. Cucului, I. Paun Pincio și Ion Bogdan spre Matei Corvin, asigurându-se legătura zonei studiate cu zona centrală a orașului.

Din punct de vedere al echipării edilitare în zonă există rețele de alimentare cu energie electrică, iar rețelele de alimentare cu apă și canalizare sunt extinse până în zona locuințelor colective realizate de SC Sticom SRL.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe familiale. Etapa II - Reglementare parcele str I. Paun Pincio, nr. cad. 10734 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice stabilite prin regulamentul de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se constituie un ansamblu de locuințe familiale compus din 11 parcele (Smin=649mp/lot).

Din punct de vedere urbanistic amplasarea construcțiilor se face conform planșa 3U - Reglementări:

  • -   regim de înălțime: D+P+E+M;

  • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii I.P. Pincio, a str. Aurel Covaci, a str. Cucului, respectiv a prelungirii str. Th. Morus;

  • -   limita de implantare construcție: min. 6,0m din axul străzii I.P. Pincio, a str. Aurel Covaci, a str. Cucului, respectiv a prelungirii str. Th. Morus, respectiv min.9,0m fata de limita posterioară a parcelei;

  • -   retrageri laterale: in total 6,0m cu min. 2,4m pe o latura;

  • -   se va amenaja min un loc de parcare pe fiecare lot sau garaj integrat în clădire;

  • -   indici de utilizare teren: POT max.30% CUT max.0,5;

Organizarea circulației: Circulația carosabilă și pietonală se desfășoară pe străzile: I.P. Pincio, Aurel Covaci si str. Cucului, a căror profil transversal este reglementat la 12,0m.

- parcela cu nr. cad. 20163, înscrisă în CF151101-Oradea ca drum public este destinată lărgirii străzilor I.P. Pincio, Aurel Covaci si str. Cucului la profil de 12,0m și prelungirii str. Thomas Morus, în zona studiată, până la intersecția cu str. Cucului cu un tronson cu profil transversal de 12,0m.

Asigurarea utilităților, prin racordare la rețeaua de energie electrică existentă în zonă. Până la extinderea rețelelor edilitare alimentarea cu apă se va asigura prin puț forat iar apele menajere se vor colecta în rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Ungur Adriana Georgina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.552.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila