Hotărârea nr. 551/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M – str. D.Anghel nr.5-9, front II, nr.cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M -str. D.Anghel nr.5-9, front II, nr.cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20483 si 153275 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103774 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M - str. D.Anghel nr.5-9, front II, nr.cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20483 si 153275 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1068/13.03.2009, la inițiativa beneficiarilor Ciuciui Adrian și Ruxandra, Bodea Flaviu și Emanuela, Brainas Dorin, Copaciu Adrian și Rodica, Ilea Vasile și Mirela, Seuche Sorin, Blocau Sebastian și Elena, Oleleu Radu și Adela, Bot Adrian și Ligia, Bud Ioan și Cecilia, Tiodar Ilie și Ileana, Lup Adrian și Mihaela în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor în vederea parcelării și construirii unor case familiale, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Dimitrie Anghel și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 9340,0mp s-a identificat cu nr. cad. 5745/4 si nr.cad.5745/5 înscrise în CF NDF nr.4636-Oradea în favoarea lui Copaciu Adrian și Rodica, Blocau Sebastian și Elena, nr. cad. 5745/6 înscris în CF NDF nr.9049-Oradea în favoarea lui Lup Adrian și Mihaela, nr. cad. 18943 înscris în CF nr.92470-Oradea în favoarea lui Bud Ioan și Cecilia, nr. cad. 18944 înscris în CF nr.92471-Oradea în favoarea lui Oleleu Radu și Adela, nr. cad. 18945 înscris în CF nr.92472-Oradea în favoarea lui Tiodar Ilie și Ileana, nr. cad. 18946 înscris în CF nr.92473-Oradea în favoarea lui Blocau Sebastian și Elena, nr. cad. 19665 înscris în CF nr.93099-Oradea, nr. cad. 19671 înscris în CF nr.93105-Oradea, nr. cad. 19671 înscris în CF nr.93105-Oradea în favoarea lui Ciuciui Adrian și Ruxandra, nr. cad. 19666 înscris în CF nr.93100-Oradea în favoarea lui Brainas Dorin, nr. cad. 19667 înscris în CF nr.93101-Oradea în favoarea lui Bodea Flaviu și Emanuela, nr. cad. 19668 înscris în CF nr.93102-Oradea în favoarea lui Seuche Sorin, nr. cad. 19669 înscris în CF nr.93103-Oradea în favoarea lui Ilea Vasile și Mirela, nr. cad. 19670 înscris în CF nr.93104-Oradea, nr. cad. 20483 înscris în CF nr.95030-Oradea și nr.cad. 153275 înscris în CF nr.153275-Oradea în favoarea lui Copaciu Adrian și Rodica, nr. cad. 20482 înscris în CF nr.95029-Oradea în favoarea lui Bot Adrian și Ligia, ca și teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe str. Dimitrie Anghel în frontul II, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la strada de 25,0m.

Circulația în zonă se face pe strada Dimitrie Anghel și pe aleea carosabilă propusă, de acces la parcele, constituită din nr.cad. 5745/4 si 5745/5.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și de canalizare, existând și rețea de energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M - str.D. Anghel nr.5-9, front II, nr.cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20483 și 153275 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, conform documentației tehnice anexate:

Se propune:

 • -   parcelarea unui teren în vederea construirii unor case familiale în regim de înălțime S+P+E(M), cu garaje și/sau locuri de parcare aferente și împrejmuirea terenului;

 • -    reglementarea profilului străzii Dimitrie Anghel la 12,0m;

- reglementarea accesului la parcelele propuse, din str. D. Anghel prin constituirea unei alei carosabile (pe terenurile identificate cu nr. cad. 5745/4 si 5745/5) private de acces cu profil transversal de 7,0m prevăzuta cu alveole de depășire și zona de întoarcere;

Amplasarea construcțiilor și amenajarea accesului se vor realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Reglementări aferentă PUZ:

 • -    Regimul de aliniere față de stradă:

 • -   limita de implantare gard: minim 3,50m din ax drum privat de acces;

 • -    limita de implantare: minim 3,50m de la aliniamentul străzilor (existente și nou create);

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: minim 4,50m;

 • -   POTmax propus = 35,0% , CUTmax propus = 0,60;

 • -   Strada D. Anghel, propusă pentru a se lărgi la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se va constitui din:

 • -   str. D.Anghel existentă,

 • -   terenul identificat cu nr.cad. 153275 înscris în CF nr.153275-Oradea în favoarea lui Copaciu Adrian și Rodica, ca teren intravilan;

 • -   Aleea carosabilă privată de acces la parcele, propusă la profil de 7,0m (prevăzută cu alveole de depășire și zonă de întoarcere), se va constitui din: terenul identificat cu nr. cad. 5745/4 și nr.cad.5745/5 înscrise în CF NDF nr.4636-Oradea în favoarea lui Copaciu Adrian și Rodica, ca teren intravilan;

 • -   Terenul destinat extinderii străzii Prunilor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U- Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial nr. 307/11.05.2009;

 • -   In urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.551


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila