Hotărârea nr. 550/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan ºi amplasare locuinþã, str. V. Lucaciu, nr.cad.14695 si nr.cad.5781– Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și amplasare locuință, str. V. Lucaciu, nr.cad.14695 si nr.cad.5781- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114456 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și amplasare locuință, str. V. Lucaciu, nr.cad.14695 și nr.cad.5781- Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 114456/19.05.2009, de către d-nul Miron Ioan Eugen și întocmită de arh. Geyer Laszlo,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr.549/20.05.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și amplasare locuință, str. V. Lucaciu, nr.cad.14695-Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.549/20.05.2009;:

 • - Zona reglementată prin PUZ: - amplasamentul propus conform planșei A4- Propunere - Reglementări din proiectul nr.7/2009 întocmit de arh. Geyer Laszlo;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea intravilanului în vederea amplasării unei locuințe unifamiliale P+M pe terenul identificat cu nr.cad.14695 înscris în CF nr.155207-Oradea și nr. cad. 5781 înscris în CF nr.153922-Oradea;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   regimul de înălțime al extinderilor: P+M;

- reglementare acces în corelare cu rețeaua stradală din zonă

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  CUT maxim = 0,5; POT maxim = 35%

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiariul Planului Urbanistic Zonal, dl Miron Ioan Eugen, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.550.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila