Hotărârea nr. 549/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clãdiri de locuinþe colective pentru tineret S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spaþii verzi, loc de joacã pentru copii ºi platformã gospodãreascã, str. Octavian Goga f.n., nr.cad. 13051 - Ora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire clădiri de locuințe colective pentru tineret S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă pentru copii și platformă gospodărească, str. Octavian Goga f.n., nr.cad. 13051 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114874 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Construire clădiri de locuințe colective pentru tineret S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă pentru copii și platformă gospodărească, str. Octavian Goga f.n., nr.cad. 13051 - Oradea, elaborat la solicitarea Consiliului Local al municipiului Oradea în scopul determinării condițiilor de amplasare a unui ansamblu de șase tronsoane de blocuri de locuințe pentru tineret cu amenajare locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă pentru copii și platformă gospodărească, aferente funcțiunii, pe terenul identificat cu nr. cad. 13051 situat pe str. Octavian Goga f.n., rezolvarea circulației carosabile și pietonale, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona luată în studiu este situată în partea de sud a intravilanului municipiului Oradea, în vecinătatea intersecției străzilor Octavian Goga, Calea Aradului și pârâul Peța..

In vecinătatea nordică a parcelei există blocuri de locuințe în regim de înălțime P+4, iar la vest se află fostul poligon auto.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de S= 8810,0mp, s-a identificat cu nr. cad.13051 înscris în CF nr.85051-Oradea în favoarea Municipiului Oradea, ca și teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de folosință C1, zonă care asigură comerțul cu amănuntul și unele servicii pentru o cerere cu caracter frecvent și repetat. Circulația carosabilă în zonă se face pe str. Octavian Goga și pe Calea Aradului.

Echiparea edilitară a terenului: zona beneficiază de rețele de alimentare cu energie electrică, termică, gaze naturale, apă și canalizare, care permit racordarea noului obiectiv.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire clădiri de locuințe colective pentru tineret S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă pentru copii și platforma gospodărească, str. Octavian Goga f.n., nr. cad. 13051 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune amplasarea și construirea unui ansamblu de patru tronsoane de blocuri de locuințe pentru tineret în regim de înălțime propus S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă pentru copii și platformă gospodărească, aferente funcțiunii, în incintă, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare (HGR 525/1996);

 • -   număr apartamente propuse: 88;

 • -    amplasarea construcțiilor și amenajarea acceselor în incintă se vor realiza conform prevederilor din planșa "3/U-Propunere" aferentă PUZ (proiect nr.478/2009) întocmit de către SC Pro-Arh SRL Oradea:

 • -    limita de implantare construcțiilor: minim 6,0m de la limita străzii O. Goga;

 • -    retrageri laterale: minim 6,0m fata de mejdiile laterale;

 • -    retragere spate: cu respectare Cod civil;

 • -    amenajarea pe parcela a unor spatii de parcare cu capacitate de minim 88 locuri de parcare (minim 1 loc de parcare/unitate de locuit);

 • -    accesul carosabil și pietonal la obiectivul propus se realizează din str. Octavian Goga;

 • -    indicii de utilizare ai terenului: POT maxim propus = 35%, CUT maxim propus = 1,0;

 • -    echiparea tehnico-edilitară se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiariul Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  Oradea, 29 iunie 2009

  Nr.549.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotă rârea a f ost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”