Hotărârea nr. 548/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire douã locuinþe familiale D+P+M ºi reglementare acces, strada Strugurilor nr. 4/B ºi 4/C, nr. cad. 4370 ºi 2161 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire două locuințe familiale D+P+M și reglementare acces, strada Strugurilor nr. 4/B și 4/C, nr. cad. 4370 și 2161 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109211 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire două locuințe familiale D+P+M și reglementare acces, strada Strugurilor nr. 4/B și 4/C, nr. cad. 4370 și 2161 - Oradea elaborat în baza certificatului de urbanism nr.953/03.03.2009 la inițiativa beneficiarilor Pantis Aron și Pantis Maria, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case familiale pe terenul situat pe str. Strugurilor nr.4/B și 4/C, identificat prin nr. cad. 4370 și 2161, rezolvarea circulației juridice a terenului și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu în suprafață de S = 1788,0mp s-a identificat prin nr. cad. 4370 înscris în C.F. nr.151525-Oradea și prin nr. cad. 2161 înscris în C.F. nr.151737-Oradea, aflate în proprietatea beneficiarilor Pantis Aron și Pantis Maria, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri a municipiului, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Strugurilor, în apropierea intersecției cu strada Bihorului, într-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este reprezentată de rețea electrică, rețea de apă și canalizare.

In zona studiată nu există riscuri naturale ( alunecări de teren, inundații cutremure).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire două locuințe familiale D+P+M și reglementare acces, strada Strugurilor nr. 4/B si 4/C, nr. cad. 4370 și 2161 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   construirea a două case familiale în regim de înălțime propus D+P+M, pe terenul identificat prin nr.cad.2161 și 4370;

 • -   reglementarea accesului la cele două construcții propuse, din str. Strugurilor prin constituirea unei alei carosabile private (pe cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 4370 și 2161) de acces cu profil transversal de minim 4,0m prevăzută cu zonă de întoarcere;

 • -   lărgirea străzii Strugurilor la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuar), cu destinația de drum public, conform planșei U4 - Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Aleea carosabilă privată de acces la parcele, propusă la profil transversal de 4,0m (prevăzută cu zonă de întoarcere), se va constitui din:

 • -   cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 4370 și 2161 înscrise în C.F. nr.151525-Oradea și respectiv C.F. nr.151737-Oradea, aflate în proprietatea beneficiarilor Pantis Aron și Pantis Maria, ca teren intravilan;

Strada Strugurilor, la profilul nou propus de 12,0m, pe lățimea de 6,00m pe partea beneficiarilor se va constitui din:

 • -   actuala str. Strugurilor,

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 4370 înscris în C.F. nr.151525-Oradea, aflate în proprietatea beneficiarilor Pantis Aron și Pantis Maria, ca teren intravilan;

 • -   Terenul destinat extinderii străzii Strugurilor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 3/U- Circulația terenurilor și ofertei de donație;

 • -   In urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Amplasarea construcțiilor și amenajarea accesului se vor realiza conform prevederilor din planșa 10/U-Reglementări aferentă PUZ:

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • - limita de implantare gard: minim6,0m din axul străzii Strugurilor si respectiv 2,0m din axul aleei carosabile private de acces la parcele;

 • - limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzilor de acces;

- retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: minim 0,65m;

- POTmax propus = 30,0% si CUTmax propus = 0,50;

- Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Pantis Aron și Pantis Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.548.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila