Hotărârea nr. 547/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire biserica ortodoxa si centru social str.Octavian Goga nr.26 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire biserica ortodoxa si centru social str.Octavian Goga nr.26 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103790/29.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  • - Construire biserica ortodoxa si centru social str. Octavian Goga nr.26 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1664/15.04.2008 la solicitarea Episcopiei Ortodoxe Romane - Parohia Ortodoxă “Duminica Tuturor Sfinților” reprezentată de preot Dindelegan Vasile Marin în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei biserici ortodoxe române și a unei construcții cu funcțiuni cu caracter social-educativ, pe terenul identificat cu nr. cadastral 17705 situat pe str. Octavian Goga nr.26, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona luată în studiu este situată în partea de sud a intravilanului municipiului Oradea, în vecinătatea intersecției străzilor Octavian Goga, Calea Aradului și pârâul Peța.

În vecinătatea nordică a parcelei există blocuri de locuințe în regim de înălțime P+4, iar la vest se află fostul poligon auto.

Terenul luat în studiu în suprafață de S= 3.000 mp, s-a identificat cu nr. cadastral 17705 înscris în C.F. N.D.F. nr. 90219 -Oradea, în favoarea Municipiului Oradea și atribuit în folosință gratuită, Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în vederea construirii unei biserici, prin contract de comodat 176/17.03.2008, în baza HCL nr. 61/31.01.2008.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de folosință C1, zona care asigură comerțul cu amănuntul și unele servicii pentru o cerere cu caracter frecvent și repetat.

Circulația carosabilă în zona se face pe str. Octavian Goga si pe Calea Aradului.

Echiparea edilitară a terenului: zona beneficiază de rețele de alimentare cu energie electrică termică, gaze naturale, apă și canalizare, care permit racordarea noului obiectiv.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local de urbanism - Construire biserică ortodoxă romană, str. Octavian Goga nr.26 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -    construcție cu destinația biserică ortodoxă romană, în prima etapă, iar ulterior a unei construcții cu funcțiuni social-educative;

Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare prin PUZ, planșa U3, proiect 970b/2008- Reglementări urbanistice:

  • -    regimul de înălțime al construcțiilor: max. S(D)+P+1+M, cu respectarea condițiilor impuse de avizul AACR nr.11540/877/3.06.2008

  • -    retragerile construcțiilor: minim 1,80m de la limita străzii O. Goga, respectiv min. 4,00 m fata de limita sudică a parcelei;

  • -    amenajarea pe parcela a unui spațiu de parcare cu capacitate de 23 locuri;

  • -    indicii de utilizare ai terenului: POT = 36%; CUT = 0,39.

Organizarea circulației: accesul carosabil și pietonal la obiectivul propus se realizează din str. Octavian Goga, conform condițiilor din aviz IPJ Bihor -SPR nr.267862/17.06.2008;

Echiparea tehnico-edilitară: se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Episcopiei Ortodoxe Romane - Parohia Ortodoxă “Duminica Tuturor Sfinților” , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 iunie 2009

Nr.547

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.