Hotărârea nr. 546/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire biserica ortodoxa si complex social, str.Dimitrie Bolintineanu nr.2, nr.cad.17689 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire biserica ortodoxa si complex social, str.Dimitrie Bolintineanu nr.2, nr.cad.17689 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 100986/25.06.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire biserica ortodoxa si complex social, str. Dimitrie Bolintineanu nr.2, nr.cad.17689 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1932/07.05.2008 la solicitarea Episcopiei Ortodoxe Romane - Parohia Ortodoxă “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” reprezentată de d-nul preot Fofiu Gheoghe în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei biserici ortodoxe române și a unei construcții cu caracter social-educativ pe terenul identificat prin nr. cad.17689 situat pe str. D. Bolintineanu nr.2, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona luată în studiu este situată în intravilanul municipiului Oradea, partea de nord-est, spre drumul care duce spre satul Săldăbagiu de Munte, între Spitalul Județean și Hotel “Silver”, la intersecția străzilor Louis Pasteur și Dimitrie Bolintineanu.

Amplasamentul studiat este delimitat pe latura sudică de strada D. Bolintineanu iar pe laturile estică, nordică și vestică de terenuri virane, fiind situat în incinta livezii de piersici administrată de Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultura (SCDP) Bihor.

Zona are caracter rezidențial cu un mare potențial de dezvoltare urbană, în condițiile unui cadru natural favorabil.

Terenul luat în studiu în suprafața de S= 3.000,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 17689 înscris în C.F. nr.89699-Oradea, în favoarea Municipiului Oradea și atribuit în folosință gratuită Episcopiei Ortodoxe Române prin Contractul de comodat nr.175/28.03.2008 (însoțit de Act adițional nr.1) atribuit în baza HCL nr.65/31.01.2008.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona A - agricolă.

Circulația carosabilă în zonă se face pe str. Louis Pasteur și str. Dimitrie Bolintineanu.

Echiparea edilitară a terenului: zona beneficiază de rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare pe strada Louis Pasteur ( la aproximativ 50m de amplasament).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire biserică ortodoxă și complex social, str. Dimitrie Bolintineanu nr.2, nr.cad.17689-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   construirea (in prima etapă) a unei biserici ortodoxe romane și a unui complex social ( în a II-a etapă) care să cuprindă locuințe sociale, sală de mese, bucătărie și grupuri sanitare;

 • -   lărgirea străzii D. Bolintineanu la profil transversal de 12,0m;

Amplasarea construcțiilor se va realiza conform planșei U0 4 - Reglementări urbanistice (aferentă proiectul nr.762/2008 întocmit de SC ATRIUM SRL- arh. Lungu M. Calin):

 • -   regimul de înălțime propus: maxim P+E+M pentru complexul social și respectiv maxim H coama = 20,0m pentru biserică;

- limita de implantare a bisericii: minim 30,0m de la strada D. Bolintineanu;

 • -   retrageri laterale: minim 10,0m pentru biserica și minim 2,0m pentru complexul social;

 • -   retragere spate: minim 2,0m;

 • -   se vor amenaja 12 locuri de parcare, în incintă, adiacent zonei de acces și 4 locuri de parcare în vecinătatea complexului social propus pentru a II-a etapă;

 • -   accesul în incintă se va realiza din strada Louis Pasteur, pe strada D. Bolintineanu și pe alea carosabilă cu profil transversal de 3,50m prevăzută cu alveole de depășire și întoarcere;

 • -  POTmaxim propus = 30%; CUTmaxim propus = 0,40;

Echiparea tehnico-edilitara: se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Episcopia Ortodoxă Romană - Parohia Ortodoxă “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.546


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila