Hotărârea nr. 545/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 184/F, nr. cad. 17971 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 184/F, nr. cad. 17971 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 113992 din 23 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 184/F, nr. cad. 17971 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2968/10.07.2008 la solicitarea beneficiarilor Campan Adrian Alin și Anamaria, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe parcela situată pe str. Gheorghe Doja nr. 184/F, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord, în zona de dealuri. Zona luată în studiu este situată pe str. Gh. Doja, în zona de locuințe nou construită în ultimii 10 ani. Terenurile sunt proprietate particulară.

Construcțiile existente sunt exclusiv locuințe, în general cu regim mic de înălțime.

In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora. Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Circulația carosabilă în zonă se desfășoară pe strada Gheorghe Doja .

Terenul luat în studiu, identificat cu nr. cad. 17971 înscris în C.F. nr.152202 - Oradea în suprafață de 496,0 mp se află în proprietatea beneficiarilor Campan Adrian și soția Campan Anamaria.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 184/F, nr. cad. 17971 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime S+P+M;

 • - Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementări urbanistice, din proiectul întocmit de arh. Cretu Nicolae

 • -  limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzii Gheorghe Doja;

 • -  limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Gh.Doja;

 • -    retrageri laterale: cu respectarea Codului Civil;

 • -   retragere spate: cu respectarea Codului Civil;

 • -   amenajare minim un loc de parcare în incintă;

 • -   POT propus = 30,0% si CUT maxim propus = 0,60;

 • -   Organizarea circulației: accesul la parcela se face din strada Gh.Doja;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Campan Adrian Alin și Anamaria , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.545.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”