Hotărârea nr. 544/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã P, str. Livezilor, nr.18 , nr. cad. 153998 ºi 153999 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă P, str. Livezilor, nr.18 , nr. cad. 153998 și 153999 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 107932 din 23 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă P,str. Livezilor, nr.18 , nr. cad. 153998 si 153999

 • - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3442/25.08.2008, la inițiativa beneficiarilor Bas Florina Mariana și Bas Mircea Victor în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe str. Livezilor, nr. cad. 153998, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață totală de S=1716,0mp s-a identificat cu nr. cad. 153998 înscris în CF nr. 153998-Oradea în favoarea beneficiarilor Bas Florina Mariana și d-lui Bas Mircea Victor și nr.cad.153999 înscris în CF nr. 153999 - Oradea în favoarea beneficiarilor Bas Florina Mariana și Bas Mircea Victor, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, perpendicular pe str. Livezilor într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarilor se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime.

Circulația în zonă se face pe strada Livezilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Livezilor este reprezentată de rețele de energie electrică. Rețele de alimentare cu apă și canalizare se găsesc în prezent în partea de nord a terenului pe str. Adevărului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă P, str. Livezilor, nr.18 , nr. cad. 153998 și 153999 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case de tip izolat, în regim de înălțime P;

 • -   Amplasarea construcției pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa U3 - Reglementări din proiectul întocmit de SC Gispro SRL - arh. Diana Tinc:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Livezilor;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 12,0m din axul străzii Livezilor;

 • -   retrageri laterale: minim 1,0m față de mejdia dreapta și minim 4.75m față de mejdia stânga;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   se va amenaja un loc de parcare pe parcelă sau garaj încorporat în clădire;

 • -  POTmaxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • -  Accesul la parcela se face pe str. Livezilor.

 • -   Se propune lărgirea străzii Livezilor la profil transversal de 12,0 m(6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului).

 • -  Strada Livezilor, propusă la profil transversal de 12,0 m(6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului), se va constitui din:

 • -   strada Livezilor existentă,

- terenul identificat cu nr.cad.153998 înscris în CF .153999-Oradea în favoarea beneficiarilor Bas Florina Mariana și d-lui Bas Mircea Victor.

 • - Terenul destinat lărgirii străzii Livezilor identificat prin nr.cad.153999 înscris în CF .153999-Oradea, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U4 - Circulația terenurilor, și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 1291/07.05.2009.

 • -   În urma acceptării donației, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Asigurarea utilităților: se va realiza alimentarea cu apă și racordul la canalizare prin extinderea rețelelor existente în zonă, iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Bas Florina Mariana și Bas Mircea Victor , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.544.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila