Hotărârea nr. 543/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã familialã S+P+M - etapa II, str. Renaºterii nr. 17, nr. cad. 19048 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială S+P+M - etapa II, str. Renașterii nr. 17, nr. cad.19048 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 132741 din 25 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială S+P+M - etapa II, str. Renașterii nr. 17, nr. cad. 19048 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Teusdea Cristian și Teusdea Liana în baza certificatului de urbanism nr. 1197/25.03.2009 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case în intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Renașterii și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 747,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 19048 înscris în CF nr.93523-Oradea în favoarea lui Teusdea Cristian și Teusdea Liana.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Renașterii

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială S+P+M - etapa II, str. Renașterii nr.17, nr. cad. 19048 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

 • -   construire casă familială în regim de înălțime propus S+P+M;

 • -    amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U02-Reglementări aferentă PUD :

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Renașterii;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 12,0m din axul străzii Renașterii;

 • -   retrageri laterale: 2,20m fata de mejdia dreapta și respectiv 0,50m față de mejdia stânga (cu respectare Cod civil);

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   se va amenaja minim un loc de parcare/lot sau garaj inclus în clădire;

 • -   POT maxim propus = 35,0% si CUT maxim propus = 0,50;

 • -   accesul la parcela se va realiza din strada Renașterii, strada cu profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform prevederilor din planșa U03-Circulația terenurilor. Și extrasului CF nr.93522-Oradea aferent nr.cad.19047 - proprietar municipiul Oradea;

 • -   asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeaua electrică din zonă iar alimentarea cu apă și canalizarea se vor rezolva provizoriu până la extinderea rețelelor , prin puț forat respectiv rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Teusdea Cristian și Teusdea Liana , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.543.                                                                    SECRETAR

Ionel Vila