Hotărârea nr. 542/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã industrialã confecþii P, spaþiu de prezentare P+E, cabinã poartã, platformã tehnologicã ºi împrejmuire teren, str. Ogorului , nr. cad. 18439 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală industrială confecții P, spațiu de prezentare P+E, cabină poartă, platformă tehnologică și împrejmuire teren, str. Ogorului , nr. cad. 18439 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103724 din 23 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală industrială confecții P, spațiu de prezentare P+E, cabină poartă, platformă tehnologică și împrejmuire teren, str. Ogorului , nr. cad. 18439 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2798/25.06.2008 la solicitarea societății SC AURA SA, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a trei corpuri de construcții având destinația de hală industrială, spațiu de prezentare si cabina poarta si a unei platforme tehnologice pe terenul situat pe str. Ogorului nr.cad.18439, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află la drumul de centură (str. Ogorului), delimitat de terenuri proprietate privată.

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii a municipiului de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite.

Terenul în suprafață de 6500mp, identificat cu nr. cad. 18439 înscris în CF nr.90577-Oradea, se află în proprietatea SC AURA SA , cu act de ipotecă instituită de Banca de Export - Import a României Exim Bank SA, sucursala Oradea.

Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare precum și rețea de termoficare pe str. Ogorului , în partea sudică a parcelei.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură, str. Ogorului care face legătura cu str. Nufărului și arterele rutiere DN 79 și E 60.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hală industrială confecții P, spațiu de prezentare P+E, cabină poartă, platformă tehnologică și împrejmuire teren, str. Ogorului , nr. cad. 18439 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică potrivit documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - Se propune:

 • (1) - amplasarea unui imobil cu destinația hală industrială confecții în regim de înălțime P;

 • (2) - amplasare unui imobil cu destinația spațiu de prezentare în regim de înălțime P+E situat în fața halei ;

 • (3) - amplasarea unei cabine poartă la limita de implantare gard adiacentă aleei carosabile care asigură accesul în incintă;

 • (4) - amenajarea unei platforme tehnologice situată în spatele halei;

 • (5) - drumuri, alei carosabile și parcări în incintă și împrejmuirea incintei;

 • - Amplasarea construcțiilor propuse pe terenul studiat se va realiza conform prevederilor din planșa 6/U- Reglementări urbanistice din proiectul nr.578/2008 întocmit de SC Urban Proiect SRL - arh. Cristian Moldovan:

 • - limita de implantare gard: minim 50,0m din axul str. Ogorului;

 • - limita de implantare construcții: minim 50,0m din axul str. Ogorului;

 • - retrageri laterale: minim 3,0m față de mejdia stânga și minim 7,0m față de mejdia dreapta;

 • - retragere spate: minim 36.48m;

 • - se vor amenaja minim 21 locuri de parcare (mașini mici) la frontul de la str. Ogorului și respectiv 5 locuri de parcare TIR, în zona posterioară a amplasamentului;

 • - POTmaxim propus = 50,0%, CUTmaxim propus = 0,52

- Organizarea circulației

Accesul la obiectivele propuse se va face din str. Ogorului aflată în curs de modernizare de la două la patru benzi (2 sensuri de circulație a câte 2 benzi pe sens), pe un drum colector conform avizului Inspectoratului de Poliție a județului Bihor nr.268566/31.10.2008 și avizului Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA nr. 3117/17.12.2008 astfel:

 • - provizoriu - până la finalizarea lucrărilor de modernizare la drumul de centură, conform planșei Plan reglementări urbanistice - etapa provizorie( 2 benzi)

 • - definitiv - conform planșei Plan de situație - Acces definitiv 4 benzi vizată de I.P.J.B Accesul în incintă se va desfășura pe o alee carosabilă cu profil transversal de 7,0m.

- Asigurarea utilităților: se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în zonă prin extinderea acestora. In cazul când extinderea rețelelor de apă și canalizare nu va fi realizată până la finalizarea lucrărilor, acestea vor fi asigurate prin executarea unui foraj pentru captarea apei subterane și a unui rezervor vidanjabil pentru canalizarea menajeră. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC AURA SA , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.542.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila