Hotărârea nr. 540/2009

Privind înfiinþarea secþiilor de polo si nataþie copii in cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

Privind înființarea secțiilor de polo si natație copii in cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 423/24.06.02009 prin care Clubul Sportiv Municipal Oradea propune înființarea secțiilor de polo si natație copii in cadrul Clubului ,

Ținând cont de prevederile art.6 alin.2 lit.a), b ,c) și alin.3 lit.a) și b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2003,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 632/2003 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.314/2003 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Municipal; Hotărârea Consiliului Local nr. 806/2005 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Municipal Oradea; Hotărârea Consiliului Local nr. 968 din 2008 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.314/2003 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Oradea;

Luând în considerare prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.a, d și alin.3 lit.b alin.6 lit.a pct.6 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înființarea secțiilor de polo si natație copii in cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.2. Fondurile necesare susținerii activității secțiilor de polo si natație copii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea urmează a se realiza prin autofinanțare din sursele atrase de către Club pentru aceste secții, precum si prin alocații de la bugetul local, în limitele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:


Instituția Prefectului Județului Bihor

Clubul Sportiv Municipal Oradea

Direcția Economică

Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.540


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila