Hotărârea nr. 54/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare depozit materiale de construcþii P, in frontul II al strãzii Bihorului nr. 74, nr. cadastral 11026 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit materiale de construcții P, in frontul II al străzii Bihorului nr. 74, nr. cadastral 11026 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.10010705 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit materiale de construcții P, in frontul II al străzii Bihorului nr. 74, nr. cadastral 11026 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor dl. Fodor Carol si sotia Flavia-Corina in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unui corp de clădire cu destinația depozit materiale de construcții pe terenul situat pe str. Bihorului nr.74, in frontul II, rezolvarea circulației juridice a terenului si servirea edilitara,

Terenul luat in studiu este parcela cu număr cadastral 11026 in suprafața de S = 365,0 mp înscris in C.F.N. nr. 84823 - Oradea, aflat in proprietatea beneficiarilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității Oradea, in zona de dealuri a municipiului, in partea de nord a municipiului Oradea, in frontul II al străzii Bihorului, in intersecția cu str. Ion Bogdan, intr-o zona construita cu case cu regim de mic de inaltime si spatii de servicii si comerț. Amplasamentul are acces direct la str. Ion Bogdan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate .

păstra.


Terenul nu este liber de construcții, pe teren existând o construcție cu destinația de magazie, ce se dorește a se

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este reprezentata de rețea electrica, rețea de apa si canalizare.

In zona studiata nu exista riscuri naturale ( alunecări de teren, inundații cutremure).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit materiale de construcții P, in frontul II al străzii Bihorului nr. 74, nr. cadastral 11026 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   amplasare construcție pentru depozitat materiale de construcții cu păstrarea construcției magazie existente;

 • -    regimul de aliniere fata de strada:

 • -   regim de inaltime propus: P;

 • -    limita de implantare: 12,75m de la limita trotuar str. I. Bogdan;

 • -   retrageri laterale: minim 0,60m fata de mejdia stânga, respectiv minim 2,20m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: 0,50m;

 • -    accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada I. Bogdan;

 • -   POT propus = 44,10% si CUT propus = 0,44;

 • -    asigurarea utilităților: alimentarea cu apa si canalizarea prin racord la rețelele orășenești, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Fodor Carol si sotia Flavia-Corina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr. 54


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila