Hotărârea nr. 539/2009

Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea, Fundaþia Ecclesia Mater, Administraþia Imobiliarã Oradea si a Regulamentului de organizare si funcþionare a Adãpostului de noapte, situat in Oradea, strada

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Ecclesia Mater, Administrația Imobiliară Oradea si a Regulamentului de organizare si funcționare a Adăpostului de noapte, situat in Oradea, strada Guttemberg nr. 8

Analizând raportul de specialitate nr.218602/20.05.2009, întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Ecclesia Mater și Administrația Imobiliară Oradea si a Regulamentului de organizare si funcționare a Adăpostului de noapte, situat in Oradea, strada Guttemberg nr. 8,

Întrucât o parte a bazei materiale aparține Fundației Ecclesia Mater, fundație care are in concesiune imobilul conform prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 1997 privind darea în folosință gratuită a spațiului către Fundația Maria si actul adițional la contractul de comodat nr. 86126/1998 si funcționează în baza Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost - Azilul de noapte, se impune un acord partenerial intre cele doua părți implicate direct in furnizarea serviciilor, pentru folosirea bazei materiale puse la dispoziție de către fundație, cu respectarea prevederilor legale in materie si a obligațiilor ce le revin.

Adăpostul de noapte este un așezământ de protecție sociala si socializare destinat persoanelor din municipiul Oradea, din casele de copii aflate pe teritoriul județului Bihor si a altor persoane lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc in situație de risc social si își are sediul in Oradea, str.Gutemberg nr.8

Prin înființarea acestui Adăpost de noapte se urmărește a se aduce la îndeplinire fundamente ce se regăsesc in Declarația Universala a Drepturilor Omului (1948), Constituția României, Legea 114/1996 privind locuințele, republicata si Legea 116/2002 care garantează accesul la drepturi elementare si fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de munca, la o locuința, la asistenta medicala, la educație precum si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a Marginalizării sociale si mobilizarea instituțiilor cu atribuții in domeniu.

Având in vedere ca in municipiul Oradea exista persoane fără adăpost, marginalizate social sau aflate in situație de risc, Administrația Sociala Comunitara Oradea, Administrația Imobiliară Oradea si Fundația Ecclesia Mater au venit in sprijinul acestor persoane prin parteneriat, in scopul oferirii de servicii sociale de cazare, socializare si consiliere in vederea reintegrării acestora intr-un cadru instituționalizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit(a); art. 45, alin.2, lit (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Ecclesia Mater si Administrația Imobiliară Oradea conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcționare a Adăpostului de noapte conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Ecclesia Mater si Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • •  Administrația Sociala Comunitara Oradea,

 • •   Fundația Ecclesia Mater, prin grija Administrația Sociala Comunitara Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 iunie 2009

  Nr.539


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

1. ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, cu sediul in Oradea 410209, str. Primariei, nr. 42, jud. Bihor, reprezentată legal prin d-na Koncsek Vadnai Zita in calitate de director executiv,

2. FUNDATIA ECCLESIA MATER, cu sediul in Oradea str. Moscovei nr. 14, cod 410001, Judetul Bihor, reprezentat legal prin dl. Pinter Istvan Andras in calitate de presedinte.

si

3. ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA, cu sediul in Oradea. Piata Unirii nr. 1, cod 410100, jud. Bihor, reprezentata legal prin dl. Horia - Augustin Jarca in calitate de director executiv

 • I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT îl constituie promovarea participarii si integrarii persoanelor fara adapost din municipiul Oradea, prin dezvoltarea serviciilor de consiliere si suport acordate in cadrul Adapostul de Noapte din municipiul Oradea

 • II. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

II 1. Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

 • a) sa coordoneze si implementeze serviciile sociale acordate in baza Planului de servicii;

 • b) sa monitorizeze serviciile acordate;

 • c) sa intocmeasca o baza de date cuprinzand persoanele fara adapost din municipiul Oradea;

 • d) sa acorde servicii de consiliere si mediere pentru incadrarea in munca a asistatilor;

 • e) sa colaboreze cu personalul desemnat de partener in vederea dezvoltarii si cresterii calitatii serviciilor furnizate;

 • f)  sa colaboreze cu personalul desemnat de partener in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor, in scopul cresterii satisfactiei beneficiarilor.

 • g) sa promoveze in randul comunitatii locale serviciile acordate de catre partener in cadrul Adapostului.

 • h) sa obtina acreditarea serviciilor furnizate de catre ASCO in Adapostul de Noapte.

 • i)  sa furnizeze materialele consumabile pentru desfasurarea activitatii proprii

II 2. FUNDATIA ECCLESIA MATER se obliga;

 • a) sa identifice noi surse de finantare, sa elaboreze si sa implementeze proiecte pentru dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor acordate

 • b) sa promoveze in randul comunitatii locale serviciile acordate de catre partener in cadrul Adapostului.

 • c) sa accepte utilizarea de catre partener a urmatoarelor bunuri imobile:

 • >      birourile situate la nivelul I al Adăpostului;

 • >     cabinetul medical;

 • >      spatiul de socializare;

 • >      dormitoarele situate la parterul imobilului;

 • >      grupurile sanitare;

 • >      curtea interioara;

 • >      toate spatiile in care se desfasoara sau se pot desfasura activitati specifice.

 • d) sa accepte utilizarea de catre partener a urmatoarelor bunuri mobile aflate in incinta Adapostului de Noapte, precum si bunurile achizitionate ulterior incheierii prezentului acord de parteneriat, necesare bunei functionari a Adapostului:

 • >      mobilier;

 • >      birotica;

 • >      dotari tecnico-sanitare, audio/video, sisteme de comunicare si IT;

 • >    cazarmament

 • e) sa colaboreze cu personalul desemnat de partener, in vederea dezvoltarii si cresterii calitatii serviciilor furnizate;

 • f)  sa ofere urmatoarele servicii sociale:

 • >      ateliere protejate cu personal calificat

 • >     ergoterapie

 • >      cantina pentru asistati

 • g) sa colaboreze cu personalul desemnat de partener, in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor, in scopul cresterii satisfactiei beneficiarilor;

 • h) sa furnizeze materialele consumabile necesare desfasurarii serviciilor mentionate mai sus

 • i)  sa promoveze in randul comunitatii locale serviciile acordate de catre parteneri in cadrul Adapostului.

 • j)  sa se ingrijeasca de acreditarea serviciilor furnizate.

 • II. 3. ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA se obliga:

 • a) sa puna la dispozitie urmatoarele:

 • >  imobilul din str. Gutemberg nr. 8, nr. Topo___________in suprafata totala de___________, format din 2 corpuri

de construcție și curtea interioară;

 • >  construcția desfășurată pe două nivele in suprafață totală de__________;

 • >  construcția veche formată din 5 încăperi, cu spații de depozitare, sală de internet, atelier de întreținere, ateliere de reinserție în câmpul muncii;

 • >  unitatea de containere modulare formată din 3 containere de locuit și 2 grupuri sanitare cu destinația de Centru de primire în regim de urgență;

 • b) sa suporte costurile cu privire la utilități: apă-canal, electricitate, GPL cât și asigurarea cu materiale de curățenie necesare întreținerii grupurilor sanitare și încăperilor din cadrul imobilului;

 • c)  la întreținerea și reparația cu echipa tehnică sau costurile aferente reparațiilor cu firma specializată;

 • d) sa suporte costurile aferente modernizărilor sau extinderilor de construcții;

 • e) sa ofere suport tehnic în executarea unor munci în regim propriu realizate cu ajutorul persoanelor cazate în centru;

 • III. DURATA

 • a.  Prezentului acord de parteneriat este de 5 ani cu posibilitate de prelungire, cu acordul partilor

 • b. Prezentul acord se poate modifica de comun acord de catre parteneri prin acte aditionale de ori de cate ori este nevoie.

IV. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI - prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

 • a.  la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b.  în situatia în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat;

 • c.  in cazul in care una dintre parti ajunge in situatie de insolvabilitate;

 • d.  in cazul in care una dintre parti isi manifesta in scris dorinta ferma de incetare a parteneriatului si numai dupa consultarea prealabila a celeilalte parti, in caz de accept dandu-se un termen rezonabil;

 • e.  partile pot solicita incetarea parteneriatului in situatii de forta majora definite prin legislatia in vigoare.

V. CLAUZE FINALE

 • a.  la incetarea din orice motiv al parteneriatului nici una dintre parti nu poate sa emite pretentii de despagubire de nici un fel catre cealalta parte ;

 • b.  incetarea parteneriatului in orice situatie va fi consemnat in scris de catre parteneri;

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Administrația Socială Comunitară Oradea:

Fundatia Ecclesia Mater Președinte - membru fondator


PINTER ISTVAN ANDRAS


»

Director executiv

KONCSEK VADNAI ZITA

Administratia Imobiliara Oradea Director executiv

HORIA JARCA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A ADĂPOSTULUI DE NOAPTE ORADEA

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE J

Art.1 (1) Adăpostul de Noapte este un așezământ de protecție socială și socializare destinat persoanelor din municipiul Oradea, din casele de copii aflate pe teritoriul județului Bihor și a altor persoane lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situație de risc social și își are sediul în Oradea, str.Guttenberg nr.8.

(2) Adăpostul de Noapte s-a înființat prin HCL nr. 122 din 1997 privind darea în folosință gratuită a spațiului către Fundația Maria și actul adițional la contractul de comodat nr. 86126/1998 și funcționează în baza HCL nr. 345 din 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost - Azilul de noapte.

Art.2 Centrul este subordonat Administrației Imobiliare Oradea (AIO) din punct de vedere administrativ, cât și Administrației Sociale Comunitare Oradea (ASCO) din punct de vedere social, asigurarea pazei, ordinii și curățeniei interioare și nu are personalitate juridică.

Art.3 Principiile care au stat la baza elaborării prezentului Regulament sunt:

 • Principiul solidarității sociale și deontologiei asistenței sociale;

 • Principiul accesului liber la un adăpost;

 • Principiul echității sociale;

 • Principiul respectării demnității umane;

Art.4 Termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele înțelesuri:

-Centru: așezământ de protecție socială pentru cazarea temporară a persoanelor fără adăpost sau care se găsesc în situație de risc social;

 • - Risc social: persoane lipsite de venit care nu au posibilitatea de a se întreține și temporar nu au nici un adăpost fiind puse în situația de a apela la serviciile sociale ale centrului;

 • - Capacitate de cazare: număr maxim de persoane care pot fi cazate și pentru care se asigură servicii socio-medicale prin intermediul Centrului;

-Asistent social: persoană desemnată în condițiile legii pentru a asigura integrarea sau reintegrarea sociala a asistaților;

-Asistat: persoană fără venituri sau cu venituri la limita subzistenței aflată în risc social și fără adăpost, beneficiară de serviciile socio-medicale ale Centrului;

-Cheltuieli de personal: cheltuieli necesare pentru plata salariilor personalului care deservește centrul, finanțate din bugetul instituțiilor, în conformitate cu art.2;

• Cheltuieli materiale și servicii: cheltuieli necesare pentru funcționarea centrului finanțate din bugetul local;

 • - Cheltuieli de capital: dotări, logistică, echipamente și mobilier necesare desfășurării activității Centrului finanțate din bugetul local sau surse proprii (donații sau sponsorizări);

CAPITOLUL II BENEFICIARI ȘI SERVICII PRESTATE

Art. 5. De serviciile socio-medicale prestate prin intermediul Centrului beneficiază persoane majore singure sau familii.

Art.6 Pentru a beneficia de serviciile centrului un asistat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

4-Să facă parte dintre persoanele prevăzute la art.1;

-Să fie lipsite de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreține sau pentru a-și asigura un adăpost și traiul zilnic;

- Să nu aibă adăpost și să se afle în situație de risc social.

Art.7 Servicii socio-medicale prestate prin intermediul Centrului:

 • a) servicii sociale externe:

 • - identificarea cu ajutorul organelor abilitate sau a unor instituții care oferă servicii sociale sau medicale la sesizarea cetățenilor municipiului sau a altor instituții.

colaborarea cu organizații non-guvernamentale în vederea soluționării problemelor persoanelor asistate

 • b)servicii sociale interne

■ asigurarea cazării și a unei mese pe zi prin fundația Ecclesia Mater

4-educația pentru sănătate prin personalul medical

 • - consiliere individuală și de grup prin asistenții sociali și organizarea unor activități în măsură să contribuie la formarea unor deprinderi:

 • - activități gospodărești

 • - deprinderea asistaților cu un mod de viață organizat

 • - formarea abilităților minime necesare unei relaționări eficiente cu instituțiile furnizoare de servicii sociale și în societate

 • - sprijin în integrarea în muncă a asistaților prin îndrumarea spre serviciul public specializat în medierea și integrarea în munca

 • - îndrumare și sprijin în obținerea unui alt spațiu locativ sau locuință în limita posibilităților existente și în condițiile legii

 • - intermedierea obținerii unor servicii și prestații sociale din partea unor instituții, astfel:

 • sprijin în întocmirea actelor de identitate și a altor acte și drepturi în conformitate cu legislația în vigoare

 • intermedierea, în condițiile legii, a internării în cămine care acordă asistență sociala și medicală, în instituții de ocrotire a sănătății

 • sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social sau de urgență și a cantinei sociale, în condițiile legii

 • ajutor în obținerea altor servicii și prestații în condițiile legii

Art.8 Pentru realizarea serviciilor menționate la art.7 Centrul colaborează cu următoarele instituții: 4

Organizații non-guvernamentale

Consiliul Județean Bihor

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Direcția de Sănătate Publică (unitățile medicale din Oradea)

Direcția de Muncă și Solidaritate Socială Bihor Casa Județeana de Pensii Bihor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

Agenția Județeană de Prestații Sociale Bihor

Inspectoratul Județean de Poliție Bihor

Poliția Comunitară Oradea

Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor


4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ADMINISTRAREA RESURSELOR

Art.9 Centrul își desfășoară activitatea fiind din punct de vedere social și administrativ în subordinea ASCO iar material in subordinea AIO.

Art.10 (1) Pentru cazare se aplica o taxa care va constitui venit la bugetul ASCO

(2) Veniturile din donații / sponsorizări sunt venituri cu destinație specială, fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului de activitate al Adăpostului de Noapte.

Art.11 Structura organizatorică pe domeniul social se prezintă astfel (conform organigramei ASCO)

 • 2 asistenți sociali

 • 4 portari

 • 4 îngrijitoare f______________________________________________________

CONSILIUL LOCAL ORADEA

I

DIRECTOR EXECUTIV

______________ASCO______________

I

BIROU PREVENIRE MARGINALIZARE

SOCIALĂ ȘI INTEGRARE SOCIALĂ

I

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA -

ADĂPOST DE NOAPTE ORADEA

Art.12 Salarizarea personalului se face potrivit legii conform cu salarizarea personalului din unitățile bugetare. Statul de funcții, evidența personalului, a cărților de muncă și a altor date în legătură cu evidența personalului se țin prin grija Compartimentului Resurse Umane din cadrul ASCO.

Art.13 Finanțarea cheltuielilor de personal se asigură din bugetul Consiliului Local în condițiile legii, prin intermediul ASCO.

Art.14 Atribuțiile, sarcinile de serviciu, responsabilitățile personalului din cadrul Centrului se stabilesc prin Decizia directorului executiv al ASCO. Evaluarea performanțelor profesionale individuale, stimularea personalului se realizează prin grija directorului executiv al ASCO, evidența tehnico-operativă a acestora făcându-se prin Compartimentul Resurse Umane din cadrul ASCO.

CAPITOLUL IV ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art.15 Centrul are o capacitate maximă de 30 locuri tranzitoriu (la containere, 20 bărbați, 10 femei și două containere-grup sanitar) și 50 de locuri în corpul de clădire principal, cu grup sanitar propriu.

Art.16 Birourile pentru deservirea activităților centrului și cele pentru acțiuni socio-medicale sunt situate la etajul I al clădirii de pe strada Guttemberg nr.8.

Art.17 Cazarea în centru se face la cerere, cu acordul persoanei prevăzute la art.1.

Art.18 Cazarea în centru pentru o perioadă mai mare de 7 zile se face la propunerea Biroului Prevenire Marginalizare Socială și Integrare Socială - Compartiment Adăpost de Noapte cu aprobarea directorului executiv al ASCO. Cazarea până la 7 zile se face cu acordul șefului de birou și în lipsa acestuia, al unuia dintre asistenții sociali din cadrul centrului.

Art.19 Pot fi cazate în regim de urgență persoane aduse de alte instituții, spitale, poliție, jandarmerie, cetățeni, ONG-uri, etc. în acest caz, cazarea făcându-se în containerele de dormit.

Art.20 Este interzisă cazarea în centru a bolnavilor psihici, purtătorilor de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice transmisibile (TBC, hepatită epidemică, SIDA, sifilis, etc.)

Art.21 Durata maximă de cazare în centru este de un an de zile. Cu aprobarea directorului ASCO, în mod excepțional, se poate prelungi cu încă șase luni.

Art.22 Revenirea în centru nu va fi permisă decât după o perioadă de 6 luni de la data externării în cazul primei reveniri sau 9 luni de la ultima externare dacă a beneficiat de cel puțin două perioade de cazare și nu a fost externat din culpă proprie.

Art.23 În cazul revenirii în centru, perioada de asistare este de maxim 6 luni, putând fi prelungită de către directorul executiv al ASCO cu maxim 3 luni.

Art.24 Pe durata cazării, asistații apți de muncă au obligația de a face demersurile necesare integrării în muncă.

Art.25 Dacă încadrarea în muncă a persoanelor asistate nu este posibilă, vor fi asistate în demersurile necesare în vederea obținerii drepturilor sociale legale (pensii, ajutor social, grad de handicap sau invaliditate), in acest caz masurile de protecție fiind stabilite personalizat

Art.26 Persoanele apte de muncă, care nu fac demersuri sau nu se încadrează în muncă în termen de 30 de zile de la intrarea în adăpost, au obligația efectuării a 40 de ore de muncă în activități gospodărești în cadrul Adăpostului sau în folosul comunității.

Art.27 Refuzul nejustificat de a face demersurile necesare pentru a găsi un loc de muncă sau de a efectua ore în folosul comunității este sancționat cu excluderea din Adăpostul de Noapte.

Art.28 Asistența medicala a persoanelor cazate în centru este asigurată de un medic în baza contractului de prestări servicii încheiat în condițiile legii.

Art.29 Introducerea medicamentelor în centru, păstrarea lor asupra asistaților se face cu permisiunea și înștiințarea medicului Centrului.

Art.30 Medicul va stabili analizele medicale obligatorii pentru cazarea în Centru, atât în dormitoare cât și în containere.

Art.31 (1) Taxa de cazare: primele 7 zile sunt gratuite, după care taxa este de 1,5 lei/noapte la containere și 2,5 lei/noapte la dormitoare.

(2) Plata taxei de cazare se face bilunar si va fi încasată de un reprezentant desemnat prin decizia directorului executiv ASCO..

CAPITOLUL V REGULI DE ORDINE INTERIOARĂ

Art.32 Personalul și beneficiarii Adăpostului de Noapte au obligația de a respecta programul de activități al Adăpostului.

Art.33 Activitățile de consiliere se desfășoară zilnic între orele 8.00 - 15.30 cu excepția zilelor nelucrătoare.

Art.34 În centru este interzis cu desăvârșire consumul de alcool, introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor toxice, halucinogene, droguri, a obiectelor ascuțite și tăioase, contondente, susceptibile de a fi utilizate ca arme.

Art.35 Este interzis în Centru accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate.

Art.36 Este interzis în Centru accesul altor persoane decât cele asistate.

Art.37 În Centru sunt interzise următoarele:

 • - fumatul, cu excepția spațului amenajat în acest sens;

 • - comportamentul agresiv violent;

 • - violența verbală, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;

 • - orice formă de discriminare pe criterii etnice, religioase sau morale.

Art.38 Introducerea alimentelor perisabile în dormitoare este interzisă, excepție făcându-se cu avizul medicului.

Art.39 Atât personalul cât și beneficiarii au obligația de a respecta normele privind ordinea și liniștea în incinta Adăpostului.

Art.40 În dormitoare ăi în spațiile comune, este obligatorie păstrarea curățeniei atât de către beneficiari cât și de către îngrijitoare.

Art.41 Obligația de la aliniatul anterior se aplică și în cadrul birourilor și a altor spații care deservesc Adăpostul de noapte

Art.42 Obiectele personale ale beneficiarilor vor fi păstrate curate și organizate în dulapuri deschise.

Art.43 Lenjeria se schimbă săptămânal, sau ori de cate ori este nevoie, doar paturile libere rămânând fără lenjerie până la ocuparea acestora.

Art.44 Aparatele audio-video vor funcționa la un volum care să nu tulbure programul de liniște și odihnă al celor asistați.

Art.45 Cazarea în Adăpostul de noapte se face în dormitoare separate pentru bărbați și femei, programul zilnic de odihna, este între orele 22.00 - 07.00

Art.46 Beneficiarii care posedă obiecte de valoare au posibilitatea, pentru a evita furtul sau deteriorarea acestora, de a le preda cu proces verbal de predare-primire, unui asistent social, urmând a fi păstrate în siguranță și înapoiate conform aceluiași procedeu - la cererea proprietarului.

Art.47 Beneficiarii și personalul Adăpostului de noapte răspund pentru dispariția, distrugerea sau deteriorarea din culpa lor a bunurilor aparținând Adăpostului.

Art.48 Încălcările și abaterile de la prevederile prezentului Regulament vor fi consemnate în proces verbal de către asistentul social, îngrijitor sau portarul de serviciu.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Art.49 Drepturi:

 • a) să beneficieze de serviciile medicale și sociale oferite de Adăpostul de noapte;

 • b) să folosească baza tehnico-materială a Adăpostului de noapte, în condițiile prezentului Regulament;

 • c) să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

 • d) să li se asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • e) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în Adăpostul de noapte;

 • f) dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament;

 • g) dreptul la corespondență pe perioada cazării în Adăpostul de noapte.

Art.50 Obligații:

b) să respecte prezentul Regulament de funcționare și regulile de ordine interioară;

 • c) să facă demersurile necesare, singur și/sau cu asistentul social, pentru obținerea unui loc de muncă (pt.cei apți de muncă), să nu refuze nejustificat un loc de muncă, a unei locuințe, a altor prestații și servicii sociale de care ar putea beneficia în condițiile legii;

 • d) să răspundă material și penal pentru pagubele produse Adăpostului de noapte din vină proprie;

 • e) să participe activ și responsabil la activitățile Adăpostului de noapte, atât educative cât și gospodărești ,atât în Adăpost cat și în afara acestuia;

 • f) să accepte investigațiile și tratamentul medical prescris de medicul Adăpostului sau medicul curant, sub sancțiunea excluderii din Adăpost;

 • g) să mențină curățenia în Adăpost și să manifeste respect și comportament decent față de personalul Centrului și ceilalți beneficiari;

 • h) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii și liniștii atât în Adăpost cât și în afara lui;

 • i) să respecte programul și ora limită de acces în Adăpost, cu excepția cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

J

Art.51 În maxim 24 de ore de la cazarea în Adăpostul de noapte, persoanei cazate i se intocmește fișa de evaluare și de observație iar dacă solicită cazarea pe o perioadă de trei luni i se va întocmi un contract, acesta făcând parte din evidența tehnico-operativă a Centrului.

Art.52 Evenimentele importante, abaterile de la prezentul regulament și de la regulile de ordine interioara sunt aduse imediat la cunoștința șef BPMSIS și directorului executiv ASCO.

Art.53 Trimestrial și ori de câte ori este nevoie, asistenții sociali din cadrul Centrului prezintă un raport de activitate către șef BPMSIS și directorul executiv ASCO.

Art.54 În cazul în care persoanele asistate nu realizează venit, nu au acte de identitate, ASCO va intreprinde prin asistenții sociali măsurile necesare pentru obținerea acestora și a actelor medicale.

Art.55 Pentru serviciile sociale, altele decât cele furnizate (cazare, asistare socio-medicală primară) cât și pentru folosirea bazei tehnico-materiale și logistice, ASCO va încheia un protocol cu Fundația Ecclesia Mater.

Art.56 Prezentul Regulament intra în vigoare după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea și prevederile lui se completează cu alte dispoziții legale în materie adoptate ulterior aprobării acestuia.