Hotărârea nr. 538/2009

privind aprobarea unor mãsuri de administrare a terenurilor Municipiului Oradea ºi a Statului Român, gestionate de Administraþia Imobiliarã Oradea, prin încheierea unor convenþii cu persoanele fizice sau juridice care utilizeazã aceste terenuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri de administrare a terenurilor Municipiului Oradea și a Statului Român, gestionate de Administrația Imobiliară Oradea, prin încheierea unor convenții cu persoanele fizice sau juridice care utilizează aceste terenuri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 525242 din 24.06.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea unor măsuri de administrare a terenurilor Municipiului Oradea și a Statului Român, gestionate de Administrația Imobiliară Oradea, prin încheierea unor convenții cu persoanele fizice sau juridice care utilizează aceste terenuri,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 606/28.08.2008 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2009, art.II alin. (2), (4) și (5) s-a modificat încadrarea creanței fiscale privind folosința terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea / Statului Român din taxă în tarif. .

Din punct de vedere juridic, obligația beneficiarilor de a achita o despăgubire / un tarif pentru folosința bunurilor menționate mai sus, este reglementată conform prevederilor Codului Civil, prin încheierea unor convenții.

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri pentru administrarea acestor terenuri, aflate în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea și în proprietatea Municipiului Oradea sau a Statului Roman utilizate de persoane fizice sau juridice, care nu fac obiectul unor contracte și pentru a căror folosință se achită tarife stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile:

 • •   Codului Civil - Titlul III, art.948 la 985, actualizat, despre contracte sau convenții;

 • •   Hotărârii Consiliului Local nr.22/24.02.2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea,

 • •   Hotărârii Consiliului Local nr.372/28.11.2001 privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea terenurilor proprietatea Municipiului Oradea folosite de unele gospodării ale populației cu destinația de terenuri aferente construcțiilor,

 • •   Hotărârii Consiliului Local nr.319/31.10.2001 privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea temporară a unor locuri publice cu destinația de garaje

 • •   Hotărârii Consiliului Local nr.102/28.03.2002 privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea temporară a unor terenuri cu construcții având destinația de magazii de lemne,

 • •   O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 actualizată privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), d), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modelele de convenții pentru folosirea terenurilor proprietatea municipiului Oradea/ Statul Român -conform Anexelor 1 - 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă următoarele măsuri privind ocuparea temporară a terenurilor municipiului Oradea / Statului Român : a) Termenele de plată a tarifelor pentru ocuparea terenurilor sunt următoarele:

 • - plata anticipată ocupării domeniului public - în cazul utilizării terenurilor în scopuri comerciale, sau asimilate,

 • - pata trimestrială - în cazul folosirii terenurilor Municipiului Oradea pentru garaje/copertine, magazii de lemne, organizări de șantier, servituți de trecere, superficii, asigurare accese la alte terenuri, terenuri ocupate de construcții - persoane fizice si juridice, curți-grădini,

 • - scutirea de plata tarifelor în cazul desfășurării de activități în exclusivitate cu caracter social, umanitar, educativ, cultural sau de agrement, fără scop comercial sau de reclamă ( exemplu concursuri sportive, activitați organizate sub egida Crucii Roșii, acțiuni speciale pentru copii de 1 Iunie, etc)

 • - echivalarea tarifelor datorate cu investiția realizată pe domeniul public (în cazul amenajării unor parcări, parcuri sau zone verzi, etc).

b) Duratele pentru care se încheie convențiile sunt următoarele:

 • - conform solicitării contribuabilului, dar nu mai mult de 1 lună, în cazul activităților de comerț stradal

 • - 3 luni pentru în cazul folosirii terenurilor Municipiului Oradea ocupate de garaje/copertine, magazii de lemne. In cazul ajungerii la termen a acestor convenții, folosința terenurilor se prelungește prin relocațiune tacită până când una din părți decide altfel sau se încheie o nouă convenție.

 • - pe durata realizării investiției, dar nu mai mult de un an - în cazul folosirii terenurilor Municipiului Oradea pentru organizări de șantier, servituți de trecere, superficii, asigurare accese la alte terenuri, terenuri ocupate de construcții - persoane fizice si juridice, curți-grădini. La expirarea termenului, folosința terenurilor se prelungește prin relocațiune tacită până când una din părți decide altfel sau se încheie o nouă convenție.

Art.3 Se aprobă mandatarea Directorului Executiv al Administrației Imobiliare Oradea pentru semnarea convențiilor pentru folosința terenurilor proprietatea Municipiului Oradea sau a Statului Român utilizate de persoane fizice sau juridice și pentru emiterea Deciziilor privind procedurile de încheiere, transfer, urmărire a execuției și reziliere a acestor convenții.

Art.4. Prezenta Hotărâre se aplica începând cu data de 1 a lunii următoare aducerii ei la cunoștință publică

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :


Instituția Prefectului Județului Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Se publică in Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.538


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 538/2009

C O N V E N T I E Nr. _____

Pentru ocuparea terenului, proprietatea Municipiului Oradea/Statului Român folosite de unele gospodării ale populatiei cu destinația de terenuri aferente construcțiilor

PĂRȚILE : J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Augustin Jarca - Director Executiv și Bela Csba Porsztner - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

și

D-nul(d-na) ______________________________ cu domiciliul în ORADEA, Str._____________________________

Nr._______, având C.N.P._____________________________în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții

În baza Hotărârii Consiliului Local nr.372/2001 art.2 si 6 , 606/28.08.2008, si În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/________, de comun acord, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - Obiectul convenției

J

 • (1)    Convenția are drept obiect cedarea folosinței terenului în suprafață de _______ mp situat în Oradea,

Str.________________ ___________ înscris în CF nr._____________________ cu nr. topo .__________ pe care

beneficiarul il utilizeaza ca si teren aferent constructiei / curte / gradina.

 • (2)  Data de la care utilizează terenul :___________.

 • (3) Transferat de la ......................................cu data de .....................

 • (2) Predarea - primirea terenului se face pe bază de proces verbal de predare - primire, anexă la prezenta convenție.

Art. 2 - Durata

 • (1)  Durata dării în folosință este pe perioda de 1 AN începând cu data de 01.01.2009 pana la 31.12.2009.

 • (2)  Prezenta convenție poate fi prelungită prin acordul de voință a părților. La expirarea duratei prezentei convenții se aplică principiile tacitei relocațiuni pâna la comunicarea notificarii de incetare, de către oricare dintre partile semnatare.

Art. 3 - Tariful

 • (1)  Pentru folosința terenului, beneficiarul datorează administratorului trimestrial tariful pentru ocuparea terenului proprietatea Municipiului Oradea/Statului Roman.

 • (2) a) Tarifele pentru utilizarea terenului datorate pentru anul 2009 sunt stabilite prin H.C.L. nr.606/28.08.2008, după cum

 • - zona A - 2,50 lei/mp/an

 • - zona B - 2,20 lei/mp/an

 • - zona C - 2,00 lei/mp/an

- zona D - 1,50 lei/mp/an

 • b) Tariful pentru anul curent este suma de .................Lei.

 • (3) Tariful se stabilește anual prin Hotărâre a Consiliului Local .

 • (4) Sumele anuale datorate se achita in patru rate până în data de 15 a ultimei luni din trimestru , pentru trimestrul în curs, dată la

care factura devine scadentă . In caz de neplata a tarifului la termenul aratat mai sus se vor percepe majorari de întârziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare

 • (5)    Plata tarifului se efectuează prin virament bancar sau în numerar la caseria Administratiei                       Imobiliare

Oradea, camera 13.

 • (6) Decontarea plății se face la caseria Administratiei Imobiliare Oradea sau prin conturile bancare specificate în factura emisă de

către administrator;

 • (7) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul suprafeței deținute în folosință, etc. atrag după sine și

modificarea cuantumului tarifului perceput, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator.

 • (8) În caz de neprimire a facturii, beneficiarul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu îl

exonerează pe beneficiar la plata tarifului.

 • (9) Modificarea tarifului datorat pentru terenul luat în folosință, prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentei

convenții, atrag după sine acceptarea de drept a acestora de către beneficiar, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • (10) Beneficiarul datorează administratorului tariful până la data de 01 a lunii următoare eliberării terenului, respectiv la data de

intai a lunii depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință ca urmare a vanzării-cumpărarii, constructiilor relizate pe teren sau transferul terenului la altă persoana.

Art. 4 - Drepturile părților

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a)  de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b)  de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a)  de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință ;

 • b)  de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c)  de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1) Beneficiarul are următoarele obligații :

 • a) sa să folosească terenul luat în folosință conform destinației stabilite prin prezenta convenție;

 • b) să exploateze în mod direct terenul care face obiectul dreptului de folosință;

 • c) să nu cedeze folosința terenului, să nu constituie garanții reale asupra terenului ce face obiectul dreptului de folosință;

 • d) să achite administratorului tariful stabilit prin convenție, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite prin prezenta convenție si hotarari ulterioare ale Consiliului Local;

 • e) să notifice în scris administratorul, în termen de 30 de zile, în cazul înstrăinării constructiilor realizate pe terenul luat în folosință sau în cazul schimbării domiciliului;

 • f) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale ;

 • g) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul restituirii acestuia către fostul proprietar sau moștenitorii acestuia;

 • h) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, dacă interesele publice sau Cerințele Urbanistice impun acest lucru .

 • i) în cazul prelungirii duratei de folosință prin Hotărâre a Consiliului Local, beneficiarul acceptă prelungire de drept a duratei folosinței terenului precum și tariful stabilit, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • j) să întrețină curățenia pe terenul;

 • k) să achite tariful conform prevederilor art. 3 și a altor prevederi stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Oradea.

 • l) Sa achite taxa pe teren in conformitate cu art.256(3) din Codul fiscal

 • (2) Administratorul are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul, în starea tehnică în care acesta se găsește, după semnarea convenției

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

La obligațiile prevăzute la pct. (1) și (2) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție, de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea și de lege - după caz .

Art. 6 - Răspunderea

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului,conform art.119 si 120 din O.G.92/2003 republicata si reactualizata privind codul de procedura fiscala beneficiarul datorează majorări de întârziere.

Majorările de întârziere se actualizează conform legislației specifice privind creanțele bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada dintre rezilierea convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 5(1) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 5(1) lit. h), i), j) și k) poate duce la eliberarea pe cale administrativă a terenului cu suportarea cheltuielilor de către beneficiar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a)  forța majoră;

 • b)   cazul fortuit;

 • c)  starea de necesitate.

Art. 7 - Modificarea, suspendarea și încetarea convenției

 • (1) Orice modificare a clauzelor prevăzute în prezenta convenție se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților,

exceptie situatia prevazuta la art. 3 alin.(9) și art.5 alin (1) lit.i).

 • (2) Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 6, alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

 • (4) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

a) expirarea duratei acestuia, daca prin hotarari ale Consiliului Local nu se aproba prelungirea duratei de folosință;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (6) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului;

 • d) în cazul în care terenul utilizat a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care terenul utilizat prin poziția blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea situatii ;

 • f) în cazul în care utilizatorul terenului nu întreține curățenia pe terenul luat în folosință ;

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art.5, alin.(1) .

 • (7) Convenția se reziliază, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu prealabila notificare a administratorului făcută cu o lună înainte de reziliere dar numai după eliberarea terenului în situația în care beneficiarul renunță la utilizarea acestuia.

 • (8) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (9) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine proprietarului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (10) Rezilierea produce efect de la data de întâi a lunii urmatoare eliberarii terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

 • (11) În cazul vanzarii constructiilor aferente, încetarea convenției operează de la data de întâi a lunii urmatoare depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință către noul proprietar al terenului inchiriat .

Art. 8 - Diferende, litigii

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligatiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (6) din prezenta convenție evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă beneficiarul nu

eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 9 Dispoziții finale

 • (1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca

Bela Csaba Porstner

Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura

Roșan Marioara

Am primit un exemplar


Control Financiar Preventiv Sef Serviciul Juridic

Azi


Parv Gabor Octavian

Șef Serviciu Terenuri

Intocmit:

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.538/2009

C O N V E N T I E Nr. ............

Pentru ocuparea terenului, proprietatea Municipiului Oradea/Statului Român cu destinația de garaj sau copertină auto

PĂRȚILE :

J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Augustin Jarca - Director Executiv și Valentin Trifan - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ0765006XxX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

Și

D-nul(d-na) ..................................................................... cu    domiciliul în ORADEA, Str.

............................................................... nr. .........., având C.N.P. ..............................................., în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte

Ținând cont de prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

Având în vedere O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 319 / 31.10.2009 modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 606 / 28.08.2008,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - Obiectul convenției

 • (1)  Convenția are drept obiect cedarea folosinței terenului în suprafață de ..........mp situat în Oradea, Str.

............................................, înscris în CF nr. ..................... cu nr. topo ............. pe care beneficiarul are amplasat un GARAJ AUTO / COPERTINĂ AUTO.

 • (2) Anul construirii garajului/copertinei sau data de la care utilizează terenul : ....................

 • (3) Transferat de la ......................................cu data de .....................

 • (2) Predarea - primirea terenului se face pe bază de proces verbal de predare - primire, anexă la prezenta convenție.

Art. 2 - Durata

 • (1) Durata dării în folosință este pe perioda de ................... începând cu data de ....................pana la

 • (2)   Prezenta convenție poate fi prelungită , prin acordul de voință a părților .

 • (3)  La expirarea duratei prezentei convenții se aplică principiile tacitei relocațiuni până la comunicarea notificării de încetare către oricare dintre părțile semnatare.

Art. 3 - Tariful

 • (1) Pentru folosința terenului, beneficiarul datorează administratorului trimestrial tariful pentru ocuparea terenului proprietatea Municipiului Oradea.

 • (2)    a) Tariful pentru anul curent este 30 lei/mp/an - conform Hotărârii Consiliului nr. 606/28.08.2008.

 • b) Tariful pentru anul curent este suma de .................Lei.

 • (3)  Tariful se stabilește anual prin Hotărâre a Consiliului Local .

 • (4)  Tariful datorat pentru perioada (retroactivă) ................................................................... se  stabilește în

conformitate cu Hotărârile Consiliului Local privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea terenurilor, cu destinația de garaje auto, incidente fiecărui an.

 • (5) Sumele anuale datorate se achita in patru rate până în data de 15 a ultimei luni din trimestru , pentru trimestrul în curs, dată la care factura devine scadentă . In caz de neplata a tarifului la termenul aratat mai sus se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare

 • (6)  Plata tarifului se efectuează în numerar la caseria Administratiei Imobiliare Oradea, camera 13 sau prin virament bancar.

 • (7) Decontarea plății se face prin conturile bancare specificate în factura emisă de către administrator;

 • (8) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul suprafeței deținute în folosință, etc. atrag după sine și modificarea cuantumului tarifului perceput, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator.

 • (9) În caz de neprimire a facturii, beneficiarul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu îl exonerează pe beneficiar la plata tarifului.

 • (10) Modificarea tarifului datorat pentru terenul luat în folosință, prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentei convenții, atrag după sine acceptarea de drept a acestora de către beneficiar, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

(12) Beneficiarul datorează administratorului tariful până la data de 01 a lunii următoare eliberării terenului, respectiv la data de intai a lunii depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință ca urmare a vanzării-cumpărarii, succesiunii, garajului/copertinei.

Art. 4 - Drepturile părților

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b) de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a) de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință ;

 • b) de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c) de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1) Beneficiarul are următoarele obligații :

 • a) să folosească terenul luat în folosință conform destinației stabilite prin prezenta convenție;

 • b) să exploateze în mod direct terenul care face obiectul dreptului de folosință;

 • c) să nu cedeze folosința terenului, să nu constituie garanții reale asupra terenului ce face obiectul dreptului de folosință;

 • d)  să obțină toate avizele prevăzute de lege și de actele normative în vigoare;

 • e)  să aplice pe garaj/copertină o plăcuță de identificare cu numărul convenției (ex. C. 50).

Neinscripționarea garajului/copertinei constituie contravenție și se sancționează contravențional conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) să achite administratorului tariful stabilit prin convenție, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite prin prezenta convenție si hotarari ulterioare ale Consiliului Local;

 • g) să notifice în scris administratorul, în termen de 30 de zile, în cazul înstrăinării garajului/copertinei realizat pe terenul luat în folosință sau în cazul schimbării domiciliului;

 • h)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale ;

 • i)   în situația în care, garajele/copertinele prin poziția lor blocheză sau afectează rețele, accese, incinte sau alte asemenea, administratorul terenului poate propune desființarea întregii grupări sau numai a unor garaje/copertine din grupare, în acest caz deținătorii garajelor/copertinelor vor elibera terenul ocupat in termen de maxim 15 zile de la notificarea facuta de administrator;

 • j)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul restituirii acestuia către fostul proprietar sau moștenitorii acestuia;

 • k)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, dacă interesele publice sau Cerințele Urbanistice impun acest lucru .

 • l)   în cazul prelungirii duratei de folosință prin Hotărâre a Consiliului Local, beneficiarul acceptă prelungire de drept a duratei folosinței terenului precum și tariful stabilit, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • m) să întrețină curățenia pe terenul învecinat garajului/copertinei;

 • n)  să achite tariful conform prevederilor art. 3 și a altor prevederi stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Oradea.

 • (2) Administratorul are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul, în starea tehnică în care acesta se găsește, după semnarea convenției ;

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

La obligațiile prevăzute la pct. (1) și (2) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție, de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea și de lege - după caz .

Art. 6 - Răspunderea

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul majorărilor de întârziere se actualizează conform legislației specifice creanțelor bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada dintre rezilierea convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 5(1) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 5(1) lit. h), i), j) și k) poate duce la demolarea pe cale administrativă a garajului/copertinei cu suportarea cheltuielilor de către proprietar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

Art. 7 - Modificarea, suspendarea și încetarea convenției

 • (1) Orice modificare a clauzelor prevăzute în prezenta convenție se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților, exceptie situatia prevazuta la art. 3 alin. (10) si art 5 lit. l)

 • (2) Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 6 alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

 • (4) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia, daca prin hotarari ale Consiliului Local nu se aproba prelungirea duratei de folosință;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (6) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului;

 • d) în cazul în care terenul ocupat de garaj/copertină a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care garajul/copertina prin poziția lui/ei blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea;

 • f) în cazul în care garajul/copertina se află în stare avansată de deteriorare sau dacă proprietarul acestuia nu întreține curățenia în zona limitrofă garajului/copertinei;

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art. 5, alin.(1), lit. a) - d), f), m) .

 • (7) Convenția se reziliază, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu prealabila notificare a administratorului făcută cu o lună înainte de reziliere dar numai după eliberarea terenului în situația în care beneficiarul renunță la garaj / copertină.

 • (8) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (9) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine administratorului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (10) Rezilierea produce efect de la data de intai a lunii următoare eliberării terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

 • (11) În cazul vanzarii garajului/copertinei incetarea convenției opereaza de la data de intai a lunii urmatoare depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință catre noul proprietar al garajului/copertinei.

Art. 8 - Diferende, litigii

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligatiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (6) din prezenta convenție evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă beneficiarul nu eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 9 - Dispoziții finale

 • (1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire/reconstruire/reparare.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Porsztner Bela Csaba


Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura


Roșan Marioara


Am primit un ex.


Control Financiar Preventiv


Sef Serviciul Juridic


Azi ____________


Pîrv Gabor Octavian

Sef Serviciu Terenuri

Întocmit, ...........................

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.538/2009

C O N V E N T I E Nr. ............

Pentru utilizarea terenului, proprietatea Municipiului Oradea/Statului Român

cu destinația de magazii de lemne

PĂRȚILE :

J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Augustin Jarca - Director Executiv și Valentin Trifan - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ07650o6xXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

Și

D-nul(d-na) ................................................ cu      domiciliul în ORADEA, Str.

................................................................... nr. ..........,   având C.N.P. ............................................în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte

Ținând cont de prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

Având în vedere O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 28.03.2002 modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 606 / 28.08.2008,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - Obiectul convenției

J

 • (1)  Convenția are drept obiect cedarea folosinței terenului în suprafață de ..........mp situat în Oradea, Str.

............................................, înscris în CF nr. ..................... cu nr. topo ............. pe care beneficiarul il utilizeaza ca si teren cu destinația magazie lemne.

 • (2) Data de la care utilizează terenul : ....................

 • (3) Transferat de la ......................................cu data de .....................

 • (4)  Predarea - primirea terenului se face pe bază de proces verbal de predare - primire, anexă la prezenta convenție.

Art. 2 - Durata

 • (1)   Durata dării în folosință este pe perioda de ................... începând cu data de ....................pana la

 • (2)   Prezenta convenție poate fi prelungită cu durata inițială, prin simplul acord de voință a părților.

 • (3)   La expirarea duratei prezentei convenții se aplică principiile tacitei relocațiuni până la comunicarea notificării de încetare către oricare dintre părțile semnatare.

Art. 3 - Tariful

 • (1) Pentru folosința terenului, beneficiarul datorează administratorului trimestrial tariful pentru ocuparea terenului

proprietatea Municipiului Oradea.

 • (2) a) Tariful pentru anul curent este 30 lei/mp/an - conform Hotărârii Consiliului nr. 606/28.08.2008.

 • b) Tariful pentru anul curent este suma de .................Lei..

 • (3) Tariful se stabilește anual prin Hotărâre a Consiliului Local .

 • (4) Sumele anuale datorate se achita in patru rate până în data de 15 a ultimei luni din trimestru , pentru trimestrul în

curs, dată la care factura devine scadentă . In caz de neplata a tarifului la termenul aratat mai sus se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare

 • (5) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul suprafeței deținute în folosință, etc. atrag după sine și modificarea cuantumului tarifului perceput, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator.

 • (6) Plata tarifului se efectuează în numerar la caseria Administratiei Imobiliare Oradea, camera 13 sau prin virament bancar sau.

 • (7) În caz de neprimire a facturii, beneficiarul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu

îl exonerează pe beneficiar la plata tarifului.

 • (8) Modificarea tarifului datorat pentru terenul luat în folosință, prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentei convenții, atrag după sine acceptarea de drept a acestora de către beneficiar, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • (9) Beneficiarul datorează administratorului tariful până la data de 01 a lunii următoare eliberării terenului, respectiv la data de intai a lunii depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință ca urmare a vanzării-cumpărarii, constructiilor relizate pe teren sau transferul terenului la alta persoana.

Art. 4 - Drepturile părților

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a)  de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b)  de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a)  de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință;

 • b)  de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c)  de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1) Beneficiarul are următoarele obligații :

 • a) să folosească terenul luat în folosință conform destinației stabilite prin prezenta convenție;

 • b) să exploateze în mod direct terenul care face obiectul dreptului de folosință;

 • c) să nu cedeze folosința terenului, să nu constituie garanții reale asupra terenului ce face obiectul dreptului de folosință;

 • d)  să obțină toate avizele prevăzute de lege și de actele normative în vigoare;

 • e)  să aplice pe magazia de lemne o plăcuță de identificare cu numărul convenției (ex. C. 50).

Neinscripționarea magaziei de lemne constituie contravenție și se sancționează contravențional conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) să achite administratorului tariful stabilit prin convenție, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite prin prezenta convenție si hotarari ulterioare ale Consiliului Local;

 • g) să notifice în scris administratorul, în termen de 30 de zile, în cazul înstrăinării magaziei de lemne realizat

pe terenul luat în folosință sau în cazul schimbării domiciliului;

 • h)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale ;

 • i)   în situația în care, magaziile de lemne prin poziția lor blocheză sau afectează rețele, accese, incinte sau alte asemenea, administratorul terenului poate propune desființarea întregii grupări sau numai a unor magazii din grupare, în acest caz deținătorii acestora vor elibera terenul ocupat in termen de maxim 15 zile de la notificarea facuta de administrator;

 • j) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul restituirii acestuia către fostul proprietar

sau moștenitorii acestuia;

 • k)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, dacă interesele publice sau Cerințele Urbanistice impun acest lucru .

 • l)   în cazul prelungirii duratei de folosință prin Hotărâre a Consiliului Local, beneficiarul acceptă prelungire de drept a duratei folosinței terenului precum și tariful stabilit, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • (2) Administratorul are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul, în starea tehnică în care acesta se găsește, după semnarea convenției ;

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

La obligațiile prevăzute la pct. (1) și (2) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție, de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea și de lege - după caz.

Art. 6 - Răspunderea

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul majorărilor de întârziere se actualizează conform legislației specifice creanțelor bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada

dintre rezilierii convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 5(1) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională

de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 5(1) lit. h), i), j) și k) poate duce la demolarea pe cale administrativă a magaziei de

lemne cu suportarea cheltuielilor de către proprietar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

Art. 7 - Modificarea, suspendarea și încetarea convenției

 • (1) Orice modificare a clauzelor prevăzute în prezenta convenție se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu

acordul părților, exceptie situatia prevazuta la art. 3 alin. (7) si art 5 alin. (1) lit. l)

 • (2) Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 6 alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

 • (4) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia, daca prin hotarari ale Consiliului Local nu se aproba prelungirea duratei de folosință;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (6) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului conform art. 5, lit. k), i) ;

 • d) în cazul în care terenul ocupat de magazia de lemne a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care magazia de lemne prin poziția ei blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea;

 • f) în cazul în care magazia de lemne se află în stare avansată de deteriorare sau dacă proprietarul acesteia

nu întreține curățenia în zona limitrofă magaziei;

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art. 5, alin.(1), lit. a) - d), f).

 • (7) Convenția se reziliază, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu prealabila notificare a administratorului făcută cu o lună înainte de reziliere dar numai după eliberarea terenului în situația în care beneficiarul renunță la magazia de lemne.

 • (8) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (9) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine administratorului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (10) Rezilierea produce efect de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

 • (11) În cazul vanzarii garajului/copertinei incetarea convenției opereaza de la data de intai a lunii urmatoare depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință catre noul proprietar al magaziei.

Art. 8 - Diferende, litigii

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligațiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta

convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești

competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezenta convenție evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă

beneficiarul nu eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 9 Dispoziții finale

 • (1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire

la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire/reconstruire/reparare.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte

4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Porsztner Bela Csaba


Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura


Roșan Marioara


Am primit un ex.


Control Financiar Preventiv


Sef Serviciul Juridic


Azi ____________


Pîrv Gabor Octavian

Sef Serviciu Terenuri

Întocmit, ...........................

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.538/2009

C O N V E N T I E Nr. ............

Pentru utilizarea terenului, proprietatea Municipiului Oradea/Statului Român

cu destinația de magazii de lemne

PĂRȚILE :

J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Augustin Jarca - Director Executiv și Valentin Trifan - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ07650o6xXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

Și

D-nul(d-na) ................................................ cu      domiciliul în ORADEA, Str.

................................................................... nr. ..........,   având C.N.P. ............................................în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte

Ținând cont de prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

Având în vedere O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 28.03.2002 modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 606 / 28.08.2008,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - Obiectul convenției

J

 • (1)  Convenția are drept obiect cedarea folosinței terenului în suprafață de ..........mp situat în Oradea, Str.

............................................, înscris în CF nr. ..................... cu nr. topo ............. pe care beneficiarul il utilizeaza ca si teren cu destinația magazie lemne.

 • (2) Data de la care utilizează terenul : ....................

 • (3) Transferat de la ......................................cu data de .....................

 • (4)  Predarea - primirea terenului se face pe bază de proces verbal de predare - primire, anexă la prezenta convenție.

Art. 2 - Durata

 • (1)   Durata dării în folosință este pe perioda de ................... începând cu data de ....................pana la

 • (2)   Prezenta convenție poate fi prelungită cu durata inițială, prin simplul acord de voință a părților.

 • (3)   La expirarea duratei prezentei convenții se aplică principiile tacitei relocațiuni până la comunicarea notificării de încetare către oricare dintre părțile semnatare.

Art. 3 - Tariful

 • (1) Pentru folosința terenului, beneficiarul datorează administratorului trimestrial tariful pentru ocuparea terenului

proprietatea Municipiului Oradea.

 • (2) a) Tariful pentru anul curent este 30 lei/mp/an - conform Hotărârii Consiliului nr. 606/28.08.2008.

 • b) Tariful pentru anul curent este suma de .................Lei..

 • (3) Tariful se stabilește anual prin Hotărâre a Consiliului Local .

 • (4) Sumele anuale datorate se achita in patru rate până în data de 15 a ultimei luni din trimestru , pentru trimestrul în

curs, dată la care factura devine scadentă . In caz de neplata a tarifului la termenul aratat mai sus se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare

 • (5) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul suprafeței deținute în folosință, etc. atrag după sine și modificarea cuantumului tarifului perceput, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator.

 • (6) Plata tarifului se efectuează în numerar la caseria Administratiei Imobiliare Oradea, camera 13 sau prin virament bancar sau.

 • (7) În caz de neprimire a facturii, beneficiarul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu

îl exonerează pe beneficiar la plata tarifului.

 • (8) Modificarea tarifului datorat pentru terenul luat în folosință, prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentei convenții, atrag după sine acceptarea de drept a acestora de către beneficiar, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • (9) Beneficiarul datorează administratorului tariful până la data de 01 a lunii următoare eliberării terenului, respectiv la data de intai a lunii depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință ca urmare a vanzării-cumpărarii, constructiilor relizate pe teren sau transferul terenului la alta persoana.

Art. 4 - Drepturile părților

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a)  de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b)  de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a)  de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință;

 • b)  de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c)  de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1) Beneficiarul are următoarele obligații :

 • a) să folosească terenul luat în folosință conform destinației stabilite prin prezenta convenție;

 • b) să exploateze în mod direct terenul care face obiectul dreptului de folosință;

 • c) să nu cedeze folosința terenului, să nu constituie garanții reale asupra terenului ce face obiectul dreptului de folosință;

 • d)  să obțină toate avizele prevăzute de lege și de actele normative în vigoare;

 • e)  să aplice pe magazia de lemne o plăcuță de identificare cu numărul convenției (ex. C. 50).

Neinscripționarea magaziei de lemne constituie contravenție și se sancționează contravențional conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) să achite administratorului tariful stabilit prin convenție, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite prin prezenta convenție si hotarari ulterioare ale Consiliului Local;

 • g) să notifice în scris administratorul, în termen de 30 de zile, în cazul înstrăinării magaziei de lemne realizat

pe terenul luat în folosință sau în cazul schimbării domiciliului;

 • h)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale ;

 • i)   în situația în care, magaziile de lemne prin poziția lor blocheză sau afectează rețele, accese, incinte sau alte asemenea, administratorul terenului poate propune desființarea întregii grupări sau numai a unor magazii din grupare, în acest caz deținătorii acestora vor elibera terenul ocupat in termen de maxim 15 zile de la notificarea facuta de administrator;

 • j) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, în cazul restituirii acestuia către fostul proprietar

sau moștenitorii acestuia;

 • k)  să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator, dacă interesele publice sau Cerințele Urbanistice impun acest lucru .

 • l)   în cazul prelungirii duratei de folosință prin Hotărâre a Consiliului Local, beneficiarul acceptă prelungire de drept a duratei folosinței terenului precum și tariful stabilit, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

 • (2) Administratorul are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul, în starea tehnică în care acesta se găsește, după semnarea convenției ;

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

La obligațiile prevăzute la pct. (1) și (2) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție, de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea și de lege - după caz.

Art. 6 - Răspunderea

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul majorărilor de întârziere se actualizează conform legislației specifice creanțelor bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada

dintre rezilierii convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 5(1) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională

de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 5(1) lit. h), i), j) și k) poate duce la demolarea pe cale administrativă a magaziei de

lemne cu suportarea cheltuielilor de către proprietar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

Art. 7 - Modificarea, suspendarea și încetarea convenției

 • (1) Orice modificare a clauzelor prevăzute în prezenta convenție se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu

acordul părților, exceptie situatia prevazuta la art. 3 alin. (7) si art 5 alin. (1) lit. l)

 • (2) Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 6 alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

 • (4) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia, daca prin hotarari ale Consiliului Local nu se aproba prelungirea duratei de folosință;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (6) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului conform art. 5, lit. k), i) ;

 • d) în cazul în care terenul ocupat de magazia de lemne a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care magazia de lemne prin poziția ei blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea;

 • f) în cazul în care magazia de lemne se află în stare avansată de deteriorare sau dacă proprietarul acesteia

nu întreține curățenia în zona limitrofă magaziei;

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art. 5, alin.(1), lit. a) - d), f).

 • (7) Convenția se reziliază, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu prealabila notificare a administratorului făcută cu o lună înainte de reziliere dar numai după eliberarea terenului în situația în care beneficiarul renunță la magazia de lemne.

 • (8) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (9) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine administratorului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (10) Rezilierea produce efect de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

 • (11) În cazul vanzarii garajului/copertinei incetarea convenției opereaza de la data de intai a lunii urmatoare depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință catre noul proprietar al magaziei.

Art. 8 - Diferende, litigii

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligațiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta

convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești

competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezenta convenție evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă

beneficiarul nu eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 9 Dispoziții finale

 • (1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire

la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire/reconstruire/reparare.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte

4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Porsztner Bela Csaba


Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura


Roșan Marioara


Am primit un ex.


Control Financiar Preventiv


Sef Serviciul Juridic


Azi ____________


Pîrv Gabor Octavian

Sef Serviciu Terenuri

Întocmit, ...........................

Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.538 din29.06.2009

C O N V E N T I E Nr. _____

Pentru ocuparea temporară a terenurilor proprietatea Municipiului Oradea/ Statului Român în scopul organizării de șantier, staționare, instituirii servitutii de trecere, sau asigurării accesului la alte amplasamente

PĂRȚILE :

J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia

Augustin Jarca - Director Executiv și Porsztner Bela Csaba - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZO765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

și

SC/PJ/PF___________________________,reprezentată legal de _________________ - Administrator, cu sediul

social în _______________ Str. ________________________, nr. _____, ap.____ ,tel/fax______________, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțilui sub nr. J____/________/________, Cod Unic de Înregistrare/CNP ___________________,

cont bancar nr _____________________________ deschis la Banca ________________________, în calitate de

BENEFICIAR pe de altă parte,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - OBIECTUL CONVENȚIEI

J

 • (1) Convenția are drept obiect transmiterea dreptului de folosimță a suprafeței de ________ mp teren aparținând

proprietatea Municipiului Oradea/ Statului Român, identificat prin nr.topo________ , înscris în CF nr.__________________,

situat pe str. _______________________, reper de identificare________________, zona fiscală________

 • (2) Terenul aparține domeniului public al municipiului Oradea și folosirea lui de către beneficiar se poate face numai cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

 • (3) Destinația terenului este - amplasament pentru ocuparea temporară a terenului proprietatea Municipiului Oradea/ Statului Român în scopul organizării de șantier, staționare, instituirii servituții de trecere, sau asigurării accesului la alte amplasamente

Art. 2 - DURATA

Termenul pentru care se transmite folosința terenului identificat la Art.1 este de _______ zile începând cu data

___________ până la _____________.

La expirarea duratei prezentei convenții se aplică principiile tacitei relocațiuni până la comunicarea notificării de încetare către oricare dintre părțile semnatare.

Art. 3 - TARIFUL

 • (1) Pentru folosința terenului, beneficiarul datorează administratorului trimestrial tariful pentru ocuparea terenului proprietatea Municipiului Oradea.

 • (2) a)Tarifele pentru anul curent sunt cuprinse între 4,00 și 2,5 lei/mp/an - conform Hotărârii Consiliului nr. 606/28.08.2008 anexa IV.3 alin.5.

 • b) Tariful pentru anul curent este suma de ................. Lei.

 • (3)  Tariful se stabilește anual prin Hotărâre a Consiliului Local .

 • (4) Sumele anuale datorate se achita in patru rate până în data de 15 a ultimei luni din trimestru , pentru trimestrul în curs, dată la care factura devine scadentă . In caz de neplata a tarifului la termenul aratat mai sus se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare

 • (6) Plata tarifului se efectuează în numerar la caseria Administratiei Imobiliare Oradea, camera 13 sau prin virament bancar.

 • (7) Decontarea plății se face prin conturile bancare specificate în factura emisă de către administrator;

 • (8) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul suprafeței deținute în folosință, etc. atrag după sine și modificarea cuantumului tarifului perceput, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator.

 • (9) În caz de neprimire a facturii, beneficiarul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu îl exonerează pe beneficiar la plata tarifului.

 • (10) Modificarea tarifului datorat pentru terenul luat în folosință, prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentei convenții, atrag după sine acceptarea de drept a acestora de către beneficiar, fără încheierea unui act adițional în acest sens.

(12) Beneficiarul datorează administratorului tariful până la data de 01 a lunii următoare eliberării terenului, respectiv la data de intai a lunii depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de folosință ca urmare a vanzării-cumpărarii, succesiunii, garajului/copertinei.

Art. 4 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b) de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a) de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință și modul în care este satisfăcut interesul public prin funcționarea chioșcului;

 • b) de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul local sau național;

 • c) de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

 • (3) Obligațiile beneficiarului

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a)  să ocupe terenul numai după obținerea documentației de urbanism - Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate prin acesta;

 • b) să asigure administrarea operativă a terenului care face obiectul convenției în cazul organizării de șantier, prin întreținerea acesteia în bune condiții de utilizare, respectiv:

 • - să asigure semnalizarea și marcarea acesteia conform prevederilor legale în vigoare și a regulamentelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea;

 • - să asigure salubrizarea zonei;

 • - să asigure întreținerea și efectuarea eventualelor reparații necesare pentru aducerea terenului la o stare tehnică corespunzătoare unei utilizări adecvate;

 • - să asigure fluiența circulației și întreținerea carosabilului și a trotuarelor în zonele de acces în perimetrul ocupat de organizarea de șantier;

 • - să asigure protejarea spațiilor verzi din vecinătatea amplasamentului ocupat și reabilitarea lor, la predarea terenului;

 • - să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;

 • - să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator dacă interesele publice sau cerințele urbanistice impun acest lucru, sau dacă se restituie terenul către fostul proprietar sau moștenitorii acestuia;

 • - să respecte regimul autorizării executării construcțiilor și documentațiile de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu;

 • - să pună la dispoziția administratorului documentația de urbanism aprobată pentru realizarea organizării de șantier;

 • - cheltuielile ocazionate de exploatarea , funcționarea și reabilitarea terenului vor fi suportate de către beneficiar.

 • c) să achite administratorului tariful stabilit prin convenție, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite;

 • d) să respecte amplasamentul, suprafața și perioada de folosință a terenului conform prezentei convenții

 • e) să elibereze imediat și necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Administrației Imobiliare, ai Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Comunitare sau a altor instituții abilitate , fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate;

 • f) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator în cazul in care interesul local sau național o cere, caz in care tariful achitat in plus se restituie.

 • (4) Obligațiile administratorului

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

 • c) să preia terenul, la încetarea contractului, în baza unui proces verbal de predare - primire.

La obligațiile prevăzute la par.(3) și (4) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție, de Hotărâri ale Consiliului Local și de lege - după caz.

Art.5 - RĂSPUNEREA

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul majorărilor de întârziere se actualizează conform legislației specifice creanțelor bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada dintre rezilierea convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 4 (3) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 4 (3) poate duce la desființarea pe cale administrativă a amplasamentului, cu suportarea cheltuielilor de către proprietar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

Art. 6 - MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONVENȚIEI

 • (1) Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 5 alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (2) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

(4) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (6) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului;

 • d) în cazul în care terenul ocupat a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care construcția prin poziția ei blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea;

 • f) în cazul în care beneficiarul convenției nu întreține curățenia în zona de desfășurare a activității sau cea limitrofă

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art. 4, alin.(3)

 • (7) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (8) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine administratorului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (9) Rezilierea produce efect de la data eliberarii terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

Art. 7 - DIFERENDE, LITIGII

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligatiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedură Fiscală .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezenta convenție evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă beneficiarul nu eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 8 - DISPOZIȚII FINALE

J

(1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire/reconstruire/reparare.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Porsztner Bela Csaba


Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura


Roșan Marioara


Am primit un ex.


Control Financiar Preventiv Sef Serviciul Juridic

Azi ____________


Pîrv Gabor Octavian

Sef Serviciu Terenuri

Întocmit, ...........................

Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.538 din29.06.2009

C O N V E N Ț I E Nr.

f                                 ----------------------

ocupare temporară loc public pentru activități comerciale ocazionale

PARTILE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, str.Piata Unirii nr.1,cod fiscal 21982927, cont bancar RO74.TREZ.076.5006.XXX.005.460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,reprezentata legal prin Horia Augustin Jarca-Director Executiv si Bela Csaba Porsztner - Director Executiv Adjunct,in calitate de ADMINISTRATOR

si

SC/AF/PF_______________________________ SRL cu sediul in loc._____________,

str.__________________________ nr_____ bl.______ ap._____ CUI / CNP______________________, inmatriculată la

Registrul Comertului sub nr J____ /_______ /_________, cont bancar nr___________________________ deschis la

___________________, reprezentata prin __________________________ in calitate de BENEFICIAR

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.22/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art.1 OBIECTUL CONVENTIEI

Conventia are drept obiect cedarea folosintei suprafetei de _______mp de teren apartinind domeniului public al

Municipiului Oradea situat pe str_________________________ nr_______, reper de

identificare_______________________________ in vederea desfașurării de activitați comerciale pe domeniul public al

Municipiului Oradea avind destinatia ____________

Art.2 DURATA CONVENTIEI

Perioada de ocupare a terenului este de ______zile, de la data de_________pina la data de ____________

Art.3 TARIFUL

(1)Tariful pentru ocuparea domeniului public este de _______ lei/mp/zi, conform HCL nr.606/28.08.2009 Pentru

perioada __________________ suma stabilita este de___________ lei (se înmulțește tariful exprimat în lei/mp/zi cu

suprafața folosită și numărul de zile de folosință a terenului).

 • 2) Funcție de caz ( activitați de comercializare pepeni, mărțisoare, activitați de agrement circuri, etc), tariful include

și o taxă de salubrizare stabilită prin Dispoziția Directorului Executiv          nr_______ /_____________,

reprezentând_________ lei/zi. Pentru perioada ______________ suma stabilita este de___________ lei (se înmulțește

taxa de salubrizare exprimată în lei/zi cu numărul de zile de folosință a terenului).

 • 3) Tariful se datorează zilnic și se achită anticipat, la data încheierii convenției pentru perioada declarată de ocupare a locului public.

 • 4) Tariful pentru ocuparea domeniului public se datorează până la data eliberării terenului.

 • 5) Tarifele pentru utilizarea locului public se modifică anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • 6) Plata tarifului se efectueaza anticipat,la caseria Administratiei Imobiliare Oradea,la data semnarii conventiei sau prin virament in contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea

 • 7) Pentru neplata la termenul scadent sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Art.4 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte regulile de comert prevăzute de legislația in vigoare si sa obțină toate avizele și acordurile prevăzute de lege pentru desfasurarea activitatii declarate;

 • b) sa incheie convenția pentru ocuparea domeniului public si sa achite tariful stabilit, anticipat ocupării locului public;

 • c) să întrețină curățenia pe amplasament și în zona din jur, iar la terminarea activității să predea terenul administratorului, curat, liber de orice mobilier stradal sau alte sarcini.

 • d) sa respecte amplasamentul stabilit, suprafața declarată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat prezenta convenție;

 • e) sa pastreze ordinea , linistea publica si curatenia in zona locului public ocupat și să nu deterioreze sub nici o formă zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

 • f)  la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă prelungirea termenului de ocupare a locului public, sa predea amplasamentul curat, nedeteriorat și fără sarcini, în caz contrar remedierea va cadea in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala proprie;

 • g) sa elibereze imediat si neconditionat amplasamentul în cazul nerespectarii obligatiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Administratiei Imobiliare Oradea, ai Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Comunitare sau a altor instituții abilitate, fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor achitate;

 • h) sa nu utilizaze mobilier urban altul decăt cel aprobat de către administrator, iar prin amplasarea acestuia să nu stânjeneasă circulația pietonală sau rutieră.

 • i)  sa elibereze imediat amplasamentul in cazul unor lucrari urgente de interes public,caz in care suma platita pentru perioada neutilizata va fi restituită.

Art. 5 RASPUNDEREA

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.4 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 RON si obligația desfiintării amplasamentului .

Nerespectarea somației de eliberare a terenului duce la ridicarea pe cale administrativa a mobilierului urban și stocului de marfă deținut de comerciant, sau reprezentanți ai acestuia cu suportarea de catre beneficiar a cheltuielilor ocazionate de această procedura.

Bunurile ridicate de administrator vor fi păstrateîn custodie 15 zile calendaristice perioadă în care după achitarea debitelor ocazionate de procedură, acestea vor putea fi ridicate de către proprietar.

În cazul în care proprietarul nu ridică bunurile din custodia administratorului, acestea vor fi valorificate sau casate (distruse și predate la groapa de gunoi) după caz.

Toate cheltuielile ocazionate de această procedură vor fi facturate beneficiarului.

Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială civilă și penală a beneficiarului cu privire la reglementările sanitar veterinare și de igienă a populației

Prezenta conventie constituie titlu executoriu in conditiile Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare.

Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, câte una pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA BENEFICIAR

Horia Augustin Jarca


Bela Csaba Porsztner


SC............................


Director Executiv

Director Executiv-Adj

Reprezentant

Gabor Octavian Pîrv

Alina Mudura

Sef Serviciu Terenuri

Control Financiar Preventiv

Semnătura...

Consilier Serv. Terenuri

Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 538 din29.06.2009

C O N V E N T I E Nr. _____

ocupare temporară loc public pentru activități comerciale în fața unităților de alimentație publică TERASE

PARTILE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, str.Piata Unirii nr.1,cod fiscal 21982927, cont bancar RO74.TREZ.076.5006.XXX.005.460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,reprezentata legal prin Horia Augustin Jarca-Director Executiv si Bela Csaba Porsztner - Director Executiv Adjunct,in calitate de ADMINISTRATOR

si

SC/AF/PF_______________________________ SRL cu sediul in loc.

str.__________________________ nr_____ bl.______ ap.

CNP______________________, inmatriculată la Registrul Comertului sub nr J____ /_______

/_________, cont bancar nr___________________________ deschis la

reprezentata prin __________________________ in calitate de BENEFICIAR

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.22/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta

convenție.

Art.1 OBIECTUL CONVENTIEI

Conventia are drept obiect cedarea folosintei suprafetei de _______mp de teren

apartinind domeniului public al Municipiului Oradea situat pe str______________________________ nr_______, reper de identificare___________________

___________________, zona fiscală _________, in vederea desfasurarii de activitati comerciale pe domeniul public al Municipiului Oradea , în fața unităților de alimentație publică, avind destinatia de TERASĂ

Amplasarea chioșcului demontabil / pupitrului închis / tonetei, vitrinei frigorifice, automatelor stradale, standului în fața unității, se realizează conform Cerificatului de Urbanism nr_______/_____________ și Avizului CMUAT nr.______/_____________

Art.2 DURATA CONVENTIEI

Perioada de ocupare a terenului este de ______zile,de la data de_________pina la data

de ____________

Art.3 TARIFUL

(1)Tariful pentru ocuparea domeniului public este de _______ lei/mp/zi, conform HCL

nr.606/28.08.2009. Pentru perioada __________________ suma stabilita este de___________

lei (se înmulțește tariful exprimat în lei/mp/zi cu suprafața folosită și numărul de zile de folosință a terenului).

 • 2) Tariful se datorează zilnic și se achită anticipat, lunar, la data încheierii convenției pentru perioada declarată de ocupare a locului public.

 • 3) Tariful pentru ocuparea domeniului public se datorează până la data eliberării terenului.

 • 4) Tarifele pentru utilizarea locului public se modifică anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • 5) Plata tarifului se efectueaza anticipat, la caseria Administratiei Imobiliare Oradea,la data semnarii conventiei sau prin virament in contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea

Pentru neplata la termenul scadent sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Art.4 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a) să amenajeze terasa numai după obținerea documentației de urbanism - Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate prin acesta;

 • b) prin amplasare să nu stânjenească circulația pietonală sau rutieră prin împiedicarea vizibilitatii

 • c) sa respecte regulile de comert prevazute de legislația in vigoare și să obțină toate avizele și acordurile prevazute de lege pentru desfasurarea activitatii declarate;

 • d) să respecte preverile privind regulamentul de amplasare și funcționare a teraselor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local

 • e) sa incheie conventia pentru ocuparea domeniului public si sa achite tariful stabilit, anticipat ocupării locului public;

 • f) să întrețină curățenia pe amplasament și în zona din jur, iar la terminarea activității să predea terenul administratorului, curat, liber de orice mobilier stradal sau alte sarcini.

 • g) sa respecte amplasamentul stabilit, suprafața declarată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat prezenta convenție;

 • h) sa pastreze ordinea , linistea publica si curatenia in zona locului public ocupat și să nu deterioreze sub nici o formă zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

 • i) la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă prelungirea termenului de ocupare a locului public, sa predea amplasamentul curat, nedeteriorat și fără sarcini, în caz contrar remedierea va cadea in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala proprie;

 • j) sa elibereze imediat si neconditionat amplasamentul în cazul nerespectarii obligatiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Administratiei Imobiliare Oradea, ai Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Comunitare sau a altor instituții abilitate, fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor achitate;

 • k) sa nu utilizaze mobilier urban altul decăt cel aprobat de către administrator, sa elibereze imediat amplasamentul in cazul unor lucrari urgente de interes public,caz in care suma platita pentru perioada neutilizata va fi restituită.

Art. 5 RASPUNDEREA

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.4 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 RON si obligația desfiintării amplasamentului

Nerespectarea somației de eliberare a terenului duce la ridicarea pe cale administrativa a mobilierului urban și a eventualului stoc de marfă deținut de comerciant pe terasă, cu suportarea de catre beneficiar a cheltuielilor ocazionate de această procedura.

Bunurile ridicate de administrator vor fi păstrate în custodie 15 zile calendaristice, perioadă în care după achitarea debitelor ocazionate de procedură, acestea vor putea fi ridicate de către proprietar.

În cazul în care proprietarul nu ridică bunurile din custodia administratorului, acestea vor fi valorificate sau casate (distruse și predate la groapa de gunoi) după caz.

Toate cheltuielile ocazionate de această procedură vor fi facturate beneficiarului.

Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială civilă   și penală a

beneficiarului cu privire la reglementările sanitar veterinare și de igienă a populației

(1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire/reconstruire/reparare.

Prezenta conventie constituie titlu executoriu in conditiile Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, câte una pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Bela Csaba Porsztner


SC......................


Director Executiv


Director Executiv-Adj


Reprezentant ..................


Gabor Octavian Pîrv


Alina Mudura


Sef Serviciu Terenuri


Control Financiar Preventiv


Semnătura....................


Consilier Serv. Terenuri

Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.538 din 29.06.2009

C O N V E N T I E Nr. _____

Pentru ocuparea temporară a domeniului public în scopul desfășurării de activități comerciale prin chiosc demontabil pentru difuzare presă, sau flori, pupitru închis / tonetă, vitrină frigorifică, automate stradale, stand în fața unității,

PĂRȚILE :

9

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Augustin Jarca - Director Executiv și Porsztner Bela Csaba - Director Executiv Adjunct, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

și

SC ___________________________ SRL, reprezentată legal de __________________ -

Administrator, cu sediul social în _______________ Str. ________________________, nr. _____,

ap.____ ,tel/fax______________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțilui sub nr.

J____/________/________, Cod Unic de Înregistrare _______________, cont bancar nr

_____________________________ deschis la Banca ________________________, în calitate de BENEFICIAR pe de altă parte,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.22/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art. 1 - OBIECTUL CONVENȚIEI

9

 • (1) Convenția are drept obiect transmiterea dreptului de folosimță a suprafeței de ________ mp

teren aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situat pe str. ________________________

nr______, reper de reper de identificare ___________________

 • (2) Terenul aparține domeniului public al municipiului Oradea și folosirea lui de către beneficiar se poate face numai cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

 • (3) Destinația terenului este - amplasament pentru ocuparea temporară a domeniului public în scopul desfășurării de activitați comerciale prin chiosc demontabil pentru difuzare presă, sau flori, pupitru închis / tonetă, vitrină frigorifică, automate stradale, stand în fața unității,

 • (4) Amplasarea chioșcului demontabil / pupitrului închis / tonetei, vitrinei frigorifice, automatelor stradale, standului în fața unității, se realizează conform Cerificatului de Urbanism

"                                               9                     9     ~

nr_______/_____________ și Avizului CMUAT nr.______/_____________

Art. 2 - DURATA

Termenul pentru care se transmite folosința terenului identificat la Art.1 este de _______ zile

începând cu data ___________ până la _____________.

Art. 3 - TARIFUL

 • (1)Tariful pentru ocuparea domeniului public este de _______ lei/mp/zi, conform HCL nr.

________/______________

Pentru perioada ______________________ suma stabilita este de_____________lei (se înmulțește

tariful exprimat în lei/mp/zi cu suprafața folosită și numărul de zile de folosință a terenului).

 • 2) Tariful se datorează zilnic și se achită anticipat, la data încheierii convenției pentru perioada declarată de ocupare a locului public.

 • 3) Tariful pentru ocuparea domeniului public se datorează până la data eliberării terenului.

 • 4) Tarifele pentru utilizarea locului public se modifică anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • 5) Plata tarifului se efectueaza anticipat,la caseria Administratiei Imobiliare Oradea,la data semnarii conventiei sau prin virament in contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea

In caz de neplata a tarifului la termenul de mai sus, se vor percepe majorari de intirziere conform legislatiei in vigoare privind creantele bugetare.

Art. 4 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 • (1) Drepturile beneficiarului

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentei convenții;

 • b) de a folosi și de a culege roadele bunului transmis în folosință și a obiectivelor stabilite de părți prin prezenta convenție.

 • (2) Drepturile administratorului

 • a) de a verifica respectarea obligațiilor asumate de beneficiar fără o prealabilă notificare a acestuia. Astfel, administratorul are dreptul să inspecteze bunul transmis în folosință și modul în care este satisfăcut interesul public prin funcționarea chioșcului;

 • b) de a modifica sau rezilia în mod unilateral convenția din motive excepționale legate de interesul local sau național;

 • c) de a rezilia unilateral convenția, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar cu consecințele ce decurg din prevederile art.6.

 • (3) Obligațiile beneficiarului

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a) să amplaseze chioșcul, toneta sau oricare mobilier urban numai după obținerea documentației de urbanism - Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate prin acesta;

 • b) prin amplasare să nu stânjenească circulația pietonală sau cea rutieră prin împiedicarea vizibilitatii

 • c) sa respecte regulile de comerț prevăzute de legislatia in vigoare și să obțină toate avizele si acordurile prevazute de lege pentru desfășurarea activitatii declarate;

 • d) sa incheie conventia pentru ocuparea domeniului public si sa achite tariful stabilit conform prevederilor prezentei convenții, în cuantumul, prin modalitățile și la termenele stabilite;

 • e) sa respecte amplasamentul stabilit, modelul de chioșc, sau de mobilier stradal avizat CMUAT, suprafața, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat prezenta convenție;

 • f)  să întrețină chioșcul, sau mobilierul stradal aprobat în stare perfectă și să-l modernizeze la solicitarea reprezentanților autorizați ai Administrației Imobiliare Oradea, sau ai Instituției Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

 • g) să nu execute lucrări de construcție, sau alte lucrări care să ducă la modificarea amplasamentului,

 • h) să întrețină curățenia pe amplasament și în zona din jur și să dețină contract cu o societate de salubrizare pentru transportul gunoiului de pe amplasamentul ocupat;

 • i)  să păstreze ordinea și liniștea publică;

 • j)  să nu amplaseze nici un fel de alt mobilier urban decât cel apobat și să nu deterioreze sub nici o formă spațiul verde din vecinatatea amplasamentului;

 • k) la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă ocuparea domeniului public (prin încheierea unei noi convenții), să restituie administratorului terenul curat, în deplină proprietate, liber de orice sarcini;

 • l)  să elibereze imediat și necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Administrației Imobiliare, ai Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Comunitare sau a altor instituții abilitate , fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate;

 • m) să elibereze terenul în termenul stabilit de administrator în cazul in care interesul local sau național, caz in care tariful achitat in plus se restituie.

 • (4) Obligațiile administratorului

 • b) să confere beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului;

 • c) să preia terenul, la încetarea contractului, în baza unui proces verbal de predare - primire.

La obligațiile prevăzute la par.(3) și (4) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezenta convenție de Hotărâri ale Consiliului Local și de lege - după caz.

Art.5 - RĂSPUNEREA

 • (1) Pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul majorărilor de întârziere se actualizează conform legislației specifice creanțelor bugetare.

 • (2) În urma rezilierii convenției din culpa exclusivă a beneficiarului, acesta va datora administratorului pentru perioada dintre rezilierea convenției și până la părăsirea efectivă a terenului, despăgubiri la nivelul tarifului aprobat pentru anul în curs.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute art. 4 (3) din prezenta convenție se sancționează cu amendă contravențională de la 500 Ron la 1000 Ron, conform Hotărârii Consiliului Local 606/28.08.2008.

 • (4) Nerespectarea prevederilor art. 4 (3) lit. a), c), d), e), f), g), h), j), k), l) poate duce la desființarea pe cale administrativă a amplasamentului, cu suportarea cheltuielilor de către proprietar.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

Art. 6 - MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONVENȚIEI

 • (1)Suspendarea convenției are loc în cazurile prevăzute de art. 5 alin. (5), la cererea expresă a beneficiarului, formulată în condițiile legii.

 • (2) Suspendarea convenției nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, beneficiarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezenta convenție.

 • (3) Convenția încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • d) denunțarea unilaterală;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (4) Denunțarea unilaterală poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor din prezenta convenție.

 • (5) Convenția se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, prin simpla notificare a beneficiarului și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care beneficiarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a cedat folosința terenului unor terți;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind tariful stabilit, inclusiv majorările de întârziere aferente;

 • c) în situația în care cerințele urbanistice sau interesele publice impun eliberarea terenului;

 • d) în cazul în care terenul ocupat de chiosc/tonetă, etc a fost restituit fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia;

 • e) în situația în care construcția prin poziția ei blochează sau afectează rețele, accese, incinte ori alte asemenea;

 • f) în cazul în care chioșcul sau alt element de mobilier stradal se află în stare avansată de deteriorare sau dacă proprietarul acestuia nu întreține curățenia în zona de desfășurare a activității sau cea limitrofă

 • g) nu a îndeplinit alte obligații prevăzute la art. 4, alin.(3), lit. a), c), d), e), f), h), j) (7)

 • (6) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6), denunțarea unilaterală a convenției are loc potrivit dreptului comun.

 • (7) La încetarea, din orice cauză, a convenției, terenul care a fost utilizat de beneficiar revine administratorului gratuit și liber de orice sarcini.

 • (8) Rezilierea produce efect de la data eliberarii terenului in baza unui proces verbal de predare-primire sau a notei de constatare, dupa caz.

Art. 7 - DIFERENDE, LITIGII

 • (1) In cazul neachitarii la termen a obligatiilor stabilite prin prezenta convenție, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezenta convenție.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (5) din prezenta convenție, evacuarea se va face pe cale administrativă, dacă beneficiarul nu eliberează și predă terenul luat în folosință.

Art. 8 - DISPOZIȚII FINALE

* 9

 • (1) Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, asigurării sistemului calității în construcții, precum și alte prevederi legale în domeniu și nu constituie titlu real pentru obținerea autorizației de construire /reconstruire/ reparare.

 • (2) Prezenta convenție constituie titlu executoriu

 • (3) Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 4 pagini.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Porsztner Bela Csaba


Director Executiv


Director Executiv Adj.


Alina Mudura


Roșan Marioara


Control Financiar Preventiv


Sef Serviciul Juridic


Am primit un ex.

Azi ____________


Pîrv Gabor Octavian

Sef Serviciu Terenuri

Întocmit, ...........................

Anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Local nr.538 din 29.06.2009

C O N V E N T I E Nr. _____

pentru ocuparea temporară a terenului Municipiului Oradea/ Statului Român în vederea desfășurării jocurilor de artificii

PARTILE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin Administratia Imobiliara Oradea cu sediul in Oradea, str.Piata Unirii nr.1,cod fiscal 21982927, cont bancar RO74.TREZ.076.5006.XXX.005.460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,reprezentata legal prin Horia Augustin Jarca-Director Executiv si Bela Csaba Porsztner - Director Executiv Adjunct,in calitate de ADMINISTRATOR

si

SC/AF/PF_____________________________ SRL cu sediul in loc._______________,

str.__________________________ nr_____ bl.____ ap.____ CUI / CNP__________________,

inmatriculată la Registrul Comertului   sub nr J____ /_______ /_________, cont bancar

nr______________________________ deschis la ___________________, reprezentata prin

__________________________ in calitate de BENEFICIAR

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.22/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, ale Legii 126/1995 actualizată si completată, privind regimul materiilor explozive, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art.1 OBIECTUL CONVENȚIEI

9

Conventia are drept obiect cedarea folosinței suprafeței de _______mp de teren proprietatea

Municipiului Oradea situat pe str______________________________ nr_______, reper de

identificare________________________________________ in vederea desfasurarii de activitati de

agrement - JOCURI DE ARTIFICII

Art.2 DURATA CONVENTIEI

Perioada de desfășurare a evenimentului este în data de___________ între orele ______ și

__________ pe durata a ______ minute.

Art.3 TARIFUL

(1)Tariful pentru ocuparea domeniului public este de _______ lei/eveniment, funcție de durata

de desfășurare, conform HCL nr.606/28.08.2009.

 • 2) Tarifele pentru desfășurarea jocurilor de artificii, se modifică anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • 3) Plata tarifului se efectueaza anticipat,la caseria Administratiei Imobiliare Oradea,la data semnarii conventiei, sau prin virament in contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea

 • 4) Pentru neplata la termenul scadent sau în cuantumurile stabilite, a tarifului, beneficiarul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu art. 119 și art. 120 din O.G. 92/2003, republicată și actualizată, privind Codul de procedură fiscală.

Art.4 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte amplasamentul stabilit, suprafața declarată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat prezenta convenție;

 • b) sa păstreze ordinea , liniștea publică si curatenia in zona locului public ocupat și să nu deterioreze sub nici o formă zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

 • c) să obțină toate avizele și acordurile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității declarate;

 • d) să încheie convenția privind amplasamentul de desfășurare a jocurilor de artificii anticipat desfășurării evenimentului;

 • e) să respecte normele de protectie prevăzute prin Legea 126/1995 actualizată și completată, privind regimul materiilor explozive:

 • - să nu desfășoare jocuri de artificii la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu 4 niveluri sau de 100 m de cele cu mai mult de 4 niveluri,

 • - să nu desfășoare jocuri de artificii pe drumurile publice, alei pietonale, în locuri cu aglomerări de persoane

 • - să nu desfășoare jocuri de artificii după ora 24, exceptând evenimentele de interes local, național sau internațional, special aprobate,

 • f)  Să delimiteze amplasamentul de desfășurare a focului de artificii cu cordon de siguranță și să

interzică accesul persoanelor neautrizate;

 • g) să respecte amplasamentul stabili , data, intervalul de timp și numărul de minute aprobate prin prezenta declarație ;

 • h) să asigure buna organizare a jocului de artificii și măsurile de siguranță și ordinea publică;

 • i)  să respecte si să intrețină curătenia in zona locului public ocupat;

 • j)  la expirarea termenului mentionat in prezenta declarație , să predea amplasamentul in stare perfectă de curățenie, nedeteriorat si fără sarcini. In caz contrar, remedierea va cădea in sarcina organizatorului jocurilor de artificii, pe cheltuială proprie.

Art. 5 RASPUNDEREA

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.4 se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei.

Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la reglementările legilor în vigoare privind regimul materiilor explozive.

Prezenta conventie constituie titlu executoriu în condițiile Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare

Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, câte una pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

BENEFICIAR


Horia Augustin Jarca


Bela Csaba Porsztner


SC......................


Director Executiv


Director Executiv-Adj


Reprezentant ..................


Gabor Octavian Pîrv


Alina Mudura


Sef Serviciu Terenuri


Control Financiar Preventiv


Semnatura....................


Consilier Serv. Terenuri

Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 538 din 29.06.2009

C O N V E N T I E Nr. _____

pentru ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Oradea în vederea desfășurării de activități în exclusivitate cu caracter social, umanitar, educativ, cultural sau de agrement, fără scop commercial, sau de reclamă

PĂRȚILE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin Administrația Imobiliară Oradea cu sediul in Oradea, str.Piața Unirii nr.1,cod fiscal 21982927, cont bancar RO74.TREZ.076.5006.XXX.005.460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată legal prin Horia Augustin Jarca-Director Executiv si Bela Csaba Porsztner - Director Executiv Adjunct, in calitate de ADMINISTRATOR

Și

SC/AF/PF_______________________________ SRL cu sediul in loc.

str.__________________________ nr_____ bl.______ ap.

CNP______________________, inmatriculată la Registrul Comertului sub nr J____ /_______

/_________, cont bancar nr___________________________ deschis la

reprezentata prin __________________________ in calitate de BENEFICIAR

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului Local nr.22/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, a Hotărârii Consiliului Local nr.606/28.08.2008 privind taxele și impozitele locale pe anul 2009, ale Legii 60/23.09.1991 republicată privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice

Având în vedere prevederile Codului Civil, Titlul III, Despre Contracte și Convenții,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _____/_____________, s-a încheiat prezenta convenție.

Art.1 OBIECTUL CONVENTIEI

Conventia are drept obiect cedarea folosintei suprafetei de _______mp de teren apartinind

domeniului public al Municipiului Oradea situat pe str______________________________

nr_______, reper de identificare___________________ ___________________ in vederea

desfasurarii de activitati activități în exclusivitate cu caracter social, umanitar, educativ, cultural sau de agrement, fără scop comercial sau de reclamă cu_destinatia_________________________

Art.2 DURATA CONVENTIEI

Perioada de ocupare a terenului este de ______ zile,de la data de_________ pina la data de

Art.3 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Ocupantul locului public are urmatoarele obligatii:

 • a) a) să obțină toate avizele și acordurile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității declarate;

 • b) sa respecte amplasamentul stabilit, suprafata declarată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat prezenta convenție;

 • c) sa pastreze ordinea , linistea publica si curatenia in zona locului public ocupat și să nu deterioreze sub nici o formă zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

 • d) la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă prelungirea termenului de ocupare a locului public, sa predea amplasamentul curat, nedeteriorat și fără sarcini, în caz contrar remedierea va cadea in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala proprie;

 • e) sa elibereze imediat si neconditionat amplasamentul în cazul nerespectarii obligatiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Administratiei Imobiliare Oradea, ai Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Comunitare sau a altor instituții abilitate, fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor achitate;

 • f) sa nu utilizaze mobilier urban altul decăt cel aprobat de către administrator, iar prin amplasarea acestuia să nu stânjeneasă circulația pietonală sau rutieră;

 • g) sa încheie contract cu o societate de salubrizare, să protejeze mobilierul urban și amenajările de pe amplasamentul folosit;

 • h) să suporte pe cheltuiala proprie plata utilităților

 • i) să ia toate măsurile impuse de preverile legii 60/1991 privitor la asigurarea ordinii publice - să obțină avizele și acordurile prevăzuțe prin aceasta;

 • j) să desfățoare în exclusivitate activități nonprofit / să nu desfășoare activități comerciale producătoare de venituri.

 • k)

Art. 4 RASPUNDEREA

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.3 se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei și cu obligația eliberării terenului ,

Încheierea prezentei convenții nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului cu privire la reglementările Legii 60/23.09.1991 republicată privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice .

Nerespectarea oricăror obligații prevăzute în prezenta convenție, sau ale legilor în vigoare exclude beneficiarul de la încheierea unor convenții viitoare în condițiile prezente.

Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, câte una pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA


Horia Augustin Jarca

Director Executiv

Gabor Octavian Pîrv

Sef Serviciu Terenuri


Bela Csaba Porsztner

Director Executiv-Adj

Alina Mudura

Control Financiar Preventiv


BENEFICIAR

SC............................

Reprezentant ..................


Semnătura


Consilier Serv. Terenuri