Hotărârea nr. 537/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren cu suprafaþa de 2.643 mp, situat în Oradea, str. Cazaban, aferent Bisericii Ortodoxe Ioºia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 2.643 mp, situat în Oradea, str. Cazaban, aferent Bisericii Ortodoxe Ioșia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52243 din 24.04.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.643 mp, teren situat în Oradea, str. Cazaban .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se delimitează suprafața de 2.643 mp teren pe care a fost edificat Biserica Ortodoxă Ioșia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”.

Parohia Ortodoxă Ioșia Nord deține pentru suprafața de 2.643 mp, contractul de comodat nr. 64582/08.04.1999 și actul adițional din data de 16.08.2004.

Terenul în suprafață de 2.643 mp se constituie din nr. topo 1714/31, 1620/39, 1620/40 conform Adeverinței O.N.C.G. Bihor și nr. topo 1629,1628, 1631/79 înscrise în CF 519 Sântandrei, proprietatea Statului Român .

În vederea notării în evidențele de carte funciară a bisericii, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 2.643 mp.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a), b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciara a următoarelor nr. topo din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea:

  • - nr. topo 1714/31, în suprafață de 627 mp identificat prin Adeverința O.C.P.I.Bihor nr. 946/14.05.2009;

  • - nr. topo 1720/39, în suprafață de 1.149 mp identificat prin Adeverința O.C.P.I.Bihor nr. 946/14.05.2009;

  • - nr. topo 1720/40, în suprafață de 7.518 mp identificat prin Adeverința O.C.P.I.Bihor nr. 946/14.05.2009;

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 2.643 mp, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata de teren ce se desprinde și formează nr. nou cadastral

Observații

2.643

1629

519 Sântandrei

9312

612

Proprietatea municipiului Oradea

1628

317

317

1631/79

1665

475

1714/31

Adev. O.C.P.I. Bihor 946 / 14.05.2009

627

36

1620/39

1.149

980

1620/40

7.518

223

T o t a l :

2.643

Art. 3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 2.643 mp, identificat conform art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 64582/08.04.1999 pentru operarea modificărilor privind atribuirea unui nou nr. cadastral pentru terenul transmis în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Ioșia Nord.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Locuințe și Spații cu altă destinație

  • •   Serviciul Financiar - Contabil

  • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Parohia Ortodoxă Ioșia Nord, prin grija Serviciului Terenuri

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.537


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila