Hotărârea nr. 536/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeþei de 4909 mp teren identificat cu nr. cadastral 7037 înscris în CF convertit 150933 Oradea ºi în vederea atribuirii de denumire de stradã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 4909 mp teren identificat cu nr. cadastral 7037 înscris în CF convertit 150933 Oradea și în vederea atribuirii de denumire de stradă

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Terenuri înregistrat sub nr. 52241 din 24.06.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a numărului cadastral 7037 înscris în CF convertit nr.150933 Oradea în două numere cadastrale noi conform planului de situație anexat, în vederea atribuirii de denumiri noi de stradă, în zona străzii Grigore Moisil.

Terenul menționat este situat în Oradea, zona străzii Grigore Moisil, și este liber de construcții.

Conform CF convertit 150933 Oradea, terenul cu nr. cadastral 7037 este proprietatea Municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), b), art.45 alin.(3) și art.123 (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș te :

Art. 1. Se aprobă lotizarea numărului cadastral 7037 conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu următoarea propunere de dezlipire.

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit - mp -

Observații

7037

Convertit

150933 Oradea

4909

LOT 1

2173

Terenul -proprietatea publica a municipiului Oradea

LOT 2

2736

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, Lot 1 și Lot 2, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, cu suprafața totală de 4.909 mp.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Instituția Arhitectului Șef.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul Cadastru

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   Instituția Arhitectului Șef - Comp. Finalizare Construcții

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.536


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila