Hotărârea nr. 535/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.496 mp. ºi stabilirea unor mãsuri pentru reglementarea situaþiei juridice a terenului situat în Oradea str. Doina nr. 19 – str. Vasile Conta utilizat de “Centrul Creºt

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.496 mp. și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea situației juridice a terenului situat în Oradea str. Doina nr. 19 - str. Vasile Conta utilizat de “Centrul Creștin Betania”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 522267 din 24.05.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.496 mp. și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea situației juridice a terenului situat în Oradea str. Doina nr. 19 - str. Vasile Conta utilizat de “Centrul Creștin Betania”.

Nr. cadastral cu suprafața de 1.496 mp, se constituie din cota de 308/1.496 mp. teren proprietatea Asociației “Centrul Creștin Betania” și cota de 1.188/1.496 mp. teren transmis în folosința Asociației de Primăria Municipiului Oradea prin Contractul de Concesiune 258/24.02.1995

În baza Autorizație de construire nr. 293/06.09.1991 Asociația “Centrul Creștin Betania” a edificat imobil cu suprafața construită de 928 mp. reprezentând Centru de conferințe și Biserică S+P+2E pe terenul pus la dispoziție de Primăria Municipiului Oradea în baza Contractului de concesiune 2/1992 încheiat cu Societatea Penticostală de Misiune Creștină din România ce a fost transferat prin Contractul de concesiune 258/1995 în favoarea Asociației “Centrul Creștin Betania” și pe teren proprietate a Asociației “Centrul Creștin Betania”.

Prin identificarea cadastrală efectuată cu ocazia demersurilor pentru înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a clădirii, materializată prin planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.496 mp. s-a constatat că: din suprafața de 445 mp. teren, proprietatea Asociației “Centrul Creștin Betania” cu nr. topo 1566 și 1567 înscrise în C.F. 1940 Oradea, numai 308 mp. sunt în incinta imobilului, diferența de 137 mp. se regăsesc în zona afectată de carosabilul și trotuarul străzii Vasile Conta; diferența de 1.188 mp. teren cu nr. topo 1567, 1562, 1563, 1559/2, 1558/2 1599/1, 1556, 1485/2 aparține Municipiului Oradea și este transmisă prin Contactul de concesiune 258/1995 în favoarea Asociației “Centrul Creștin Betania”.

În vederea corelării situației juridice cu folosința faptică,

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 781/29.07.2004 - privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenurilor deținute în concesiune de lăcașele de cult și organizațiile bisericești și Contractul de concesiune 258/1995,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (1) și art. 36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a), b), art. 45 alin.(3) și art. 124 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara, a suprafeței de 2.308 mp. teren identificat cu nr. topo 1897/13 din teritoriul cadastral Oradea, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 1507/16.07.2008, reprezentând ”drum în intravilan” - strada Vasile Conta proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare întabulării proprietății Municipiului Oradea asupra imobilelor notate în C.F. 1942 Oradea și radierea pe cale de Instanță a construcției notate pe nr. topo 1564 înscris în C.F. 1942 Oradea, în vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară a imobilului constituit conform art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă constituirea imobilului cu suprafața de 1.496 mp astfel:

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F.-ului. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F. -mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

Obs.

1562

1956 Oradea

246

236

  • - Municipiul Oradea asupra cotei de 1.188/1.496 mp. teren

  • - Asociația Centrul Creștin Betania asupra cotei de 308/1.496 mp. teren și a construcției Centrul de conferințe și Biserică S+P+2E

1563

295

263

1564

1942 Oradea

352

352

1565

194

182

1568

2811 Oradea

288

30

1897/13

Adev. O.C.P.I.Bihor nr.

1507 / 16.07.2008

2.308

125

1566

1940 Oradea

237

106

1567

208

202

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a cotei de 1.188/1.496 mp. teren identificat cu nr. cadastral constituit conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se dă acordul de principiu pentru efectuarea următorului schimb de terenuri:

  • - Consiliul Local Oradea oferă la schimb suprafața de 137 mp. din cota de 1.188/1.496 mp. proprietatea Municipiului Oradea constituit în nr. cadastral reprezentând terenul aferent imobilului Centrului de conferințe și Biserică S+P+2E, al Asociației “Centrul Creștin Betania;

  • - Asociația “Centrul Creștin Betania” oferă la schimb cota de 137/445 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris in C.F. 1940 Oradea, afectată de str. Vasile Conta, în vederea întocmirii Rapoartelor de evaluare.

Art. 6. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat având ca obiect transmiterea în folosință gratuită în favoarea “Centrul Creștin Betania”, a cotei de 1. 051/1.496 mp. teren constituit în nr. cadastral conform Art. 3 din prezenta hotărâre, situat în Oradea str. Doina nr. 19, până la data de 23.02.2040.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Asociația “Centrul Creștin Betania“.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri - A.I.O.

  • -   Serviciul Financiar - Contabil - A.I.O.

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   “Centrul Creștin Betania”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.535


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila