Hotărârea nr. 534/2009

privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi SC Centrul Vascular “VENUS” SRL în vederea realizãrii unui proiect de dezvoltare Policlinica de cartier “ CLINICA DE ANGIOLOGIE “situata pe str.Clujului, nr.68.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC Centrul Vascular “VENUS” SRL în vederea realizării unui proiect de dezvoltare Policlinica de cartier “ CLINICA DE ANGIOLOGIE “situata pe str.Clujului, nr.68.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52268 din 24.06.2009 prin care SC Centrul Vascular “VENUS” SRL solicita efectuarea unui schimb de teren în vederea realizării proiectului de dezvoltare avizat favorabil in sedinta CMUAT din 28.04.2009 cu nr.461, privind realizarea “POLICLINICII DE CARTIER-CLINICA DE ANGIOLOGIE “situata in Oradea str.Clujului,nr.68, pe terenul proprietate a Municipiului Oradea si a SC Centrul Vascular “VENUS” SRL.

SC Centrul Vascular „VENUS” este proprietara terenului in suprafața de 416 mp cu casa situat în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu,nr.39 învecinat cu imobilul proprietate a Municipiului Oradea înscris in CF 1100 Oradea, identificat cu nr.topo.3653, in suprafața de 1057 mp compus din clădire si teren a cărui destinație inițiala a fost de creșa.

Prin avizul CMUAT nr.461/2009 se propune studierea posibilității realizării proiectului de dezvoltare a “POLICLINICII DE CARTIER-CLINICA DE ANGIOLOGIEsituata pe str. Clujului, nr.68.pe terenul înscris in CF 1100 Oradea, identificat cu nr.topo.3653 si pe terenul înscris in CF 87983 Oradea, identificat cu nr. cadastral 16683 .

Conform Raportului de evaluare întocmit de câtre S.C. I.T.Business Management SRL valoarea suprafeței de 1057 mp proprietate a Municipiului Oradea, este de 151151 E.

Conform Raportului de evaluare întocmit de către S.C. I.T.Business Management SRL valoarea suprafeței de 416 mp teren cu casa proprietate a “SC Centrul Vascular “VENUS” SRL este de 133300 E.

In baza art.36 alin.(1) din L18/1991 republicata privind fondul funciar.

În temeiul art.36 alin (2) lit. c, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format in

suprafata de 1057 mp astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. si se constituie in nr. cadastral mp

3653

1100 ORADEA

1057

1057

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la pct.1, in domeniul privat al Municipiului Oradea.

Art.3. Se însușește raportului de evaluare întocmit de S.C. I.T.Business Management SRL pentru realizarea schimbului imobiliar a proprietăților identificate la art.4, situate in municipiul Oradea, ce fac obiectul schimbului intre municipiului Oradea si SC Centrul Vascular “VENUS” SRL.

Art.4. Se aprobă efectuarea unui schimb imobiliar după cum urmează :

  • - SC Centrul Vascular “VENUS” SRL oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 416 mp teren si construcții, înscrise in CF 87983 Oradea, identificat cu nr.cadastral 16635 situat pe str.Cardinal Iuliu Hossu,nr.39, valoarea de piața estimata de S.C. I.T. Business Management SRL este 133.300 E .

  • - Municipiul Oradea oferă la schimb către SC Centrul Vascular “VENUS” SRL suprafața de 1057 mp teren înscris in CF 1100 Oradea, identificat cu nr.topo.3653, situat pe str.Clujului, nr.68, valoarea de piața estimata fiind 151151 E,

  • - Diferența valorica de 17851 E se va achita in maximum 5 ( cinci ) zile de la data semnării contractului de schimb in lei , la cursul BNR din data efectuării plații.

Art.5. Încheierea contractului este condiționată de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de perfectarea schimbului aprobat la art. 4, de către SC Centrul Vascular “VENUS” SRL.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria municipiului Oradea, Centrul Vascular “VENUS” SRL și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Financiar Contabil

  • - Serviciul Achiziții Valorificare Active

  • - SC Centrul Vascular “VENUS” SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.534


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila