Hotărârea nr. 532/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deþinut în folosinþã gratuitã de Biserica Penticostalã nr. 6 Maranata

ROM\NIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deținut în folosință gratuită de

Biserica Penticostală nr. 6 Maranata

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52271 din 24.06.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp., se delimitează terenul atribuit în folosință gratuită Bisericii Penticostale nr. 6 Maranata Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 29.05.1997 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 781 din 29.07.2004.

Pentru terenul atribuit în folosință gratuită Biserica Penticostală nr. 6 Maranata deține Contractul de comodat nr. 442 din 20.06.1997 modificat prin actul adițional încheiat la data de 16.08.2004.

Pe terenul menționat, Biserica Penticostală nr. 6 Maranata a edificat biserica cu suprafață desfășurată de 1.533 mp.

Prin Hotărârea nr. 863/29.11.2007 Consiliul Local a dat acordul de desființare a clădirii notate în CF convertit 50.451 Sântandrei, cu condiția construirii pe același amplasament a unei clădiri având destinația de cantină socială pentru persoanele defavorizate.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr .18/1991 republicată, privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 1.097 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

1.097

2574

50451 Oradea (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. 1138 Sântandrei)

1097

Terenul proprietate privată a municipiului Oradea si construcția Biserica - proprietate a Bisericii Penticostale nr. 6 Maranata

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 1.097 mp teren constituit ca nr. cadastral conform art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea notării la CF a construcției: “Biserica Penticostală nr. 6 Maranata”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Penticostală nr. 6 ”Maranata”.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Juridic

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Biserica Penticostală nr. 6 ”Maranata”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.532


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila