Hotărârea nr. 531/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Biþiº Florin Mircea, reprezentând suprafaþa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21134, înscris in C.F. 153271 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Bițiș Florin Mircea, reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21134, înscris in C.F. 153271 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52222/23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21134, înscris in C.F. 153271 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.329 din 29.04.2009, avizului favorabil cu nr. 368/08.04.2009 dat de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru PUD -Parcelare teren și construire a două case familiale S+P+M și a "Planșei U4 - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), se propune lărgirea străzii Dimitrie Anghel la profil transversal de 12,00 m , (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 204/24.03.2009, dl Bițiș Florin Mircea donează Municipiului Oradea suprafața de 30 mp., teren identificat cu nr. cadastral 21134 înscris in C.F. 153271 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct 13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Bițiș Florin Mircea, reprezentând suprafața de 30 mp, teren identificat cu nr. cadastral 21134, înscris in C.F. 153271 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Bițiș Florin Mircea .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   D-lui Bițiș Florin Mircea prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.531


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila