Hotărârea nr. 530/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Deak Csaba ºi soþia Deak Adriana reprezentând suprafaþa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154484, înscris in C.F. 154484 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Deak Csaba și soția Deak Adriana reprezentând suprafața de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154484, înscris in C.F. 154484 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52221/23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154484, înscris in C.F. 154484 Oradea, situat în Oradea str.Izvorului, cu destinația de “drum public”.

Conform Planșei 3/U - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 195/26.02.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune constituirea drumului public identificat cu nr. cadastral 154484 la profil transversal de 12,00 m , (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.1261/13.05.2009, dl. Deak Csaba și soția Deak Adriana donează Municipiului Oradea suprafața de 26 mp., teren identificat cu nr. cadastral 154484, înscris in C.F. 154484 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct 13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui, Deak Csaba și soția Deak Adriana reprezentând suprafața de 26 mp, teren identificat cu nr. cadastral154484, înscris in C.F. 154484 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Deak Csaba și soția Deak Adriana.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Deak Csaba prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.530


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila