Hotărârea nr. 53/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+E si împrejmuire teren – Etapa II - str. Paleului nr. 6F, nr.cad. 19106 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+E si împrejmuire teren -Etapa II - str. Paleului nr. 6F, nr.cad. 19106 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.202454 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+E si împrejmuire teren - Etapa II- str. Paleului nr. 6F, nr.cad. 19106 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3191/31.07.2008 si 4237/05.11.2008 la solicitarea beneficiarei Sotiut Cornelia in vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarei in vederea construirii unei case familiale, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile si pietonale pe str. Paleului si circulația juridica a terenurilor.

Terenul in suprafața de S= 361,0mp s-a identificat cu nr. cad. 19106 înscris in CF nr. 92650 - Oradea in favoarea lui Sotiut Cornelia, ca teren intravilan .

Zona luata in studiu se situează in intravilanul municipiului Oradea in partea de nord, intr-o zona construita cu case cu regim de mic de inaltime P, P+1, grădini si livezi.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservita de rețea de alimentare cu apa sau de canalizare, exista rețea de energie electrica .

Circulata in zona se face din str. Paleului, care se desprinde din strada Bihorului, nemodernizate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+E si împrejmuire teren - Etapa II- str. Paleului nr. 6F, nr.cad. 19106 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casa familiala in regim de inaltime propus P+1E si împrejmuire teren;

 • -   accesul se va realiza din str. Paleului, reglementata la profil transversal de 12,0m;

 • -   regimul de aliniere fata de strada:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Paleului;

 • -   limita de implantare: 16,71m din axul străzii Paleului;

 • -   retrageri laterale: 1,70m fata de mejdia stânga si respectiv 1,0m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 5,0m;

 • -   POTmax propus = 35,0% si CUTmax propus = 0,70;

 • -   strada Paleului a fost lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 92649-Oradea pentru nr. cad. 19105 aflat in proprietatea municipiului Oradea, cu destinația drum public;

 • -   asigurarea utilităților, alimentarea cu apa prin racord la rețelele existente in zona, canalizarea prin racord la rețelele existente in zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Sotiut Cornelia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 53

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR Ionel Vila