Hotărârea nr. 529/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Gomboº Natanael ºi soþia Gomboº Ligia Aurora, reprezentând suprafaþa de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20726, înscris in C.F. 95106 Oradea, situat în Oradea str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Gomboș Natanael și soția Gomboș Ligia Aurora, reprezentând suprafața de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20726, înscris in C.F. 95106 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52220/23.06.2009.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20726, înscris in C.F. 95106 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.210 din 30.03.2009, pentru P.U.D. - Construirea unei case S+P+M în strada Nufărului nr.191H identificată cu nr. cadastral 3502/8, și a "Planșei 3/U - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 1696/11.11.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea , se propune lărgirea străzii Nufărului la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 29/03.02.2009, dl. Gomboș Natanael și soția Gomboș Ligia Aurora donează Municipiului Oradea suprafața de 29 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20726 înscris in C.F. 95106 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct 13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Gomboș Natanael și soția Gomboș Ligia Aurora, reprezentând suprafața de 29 mp, teren identificat cu nr. cadastral 20726, înscris in C.F. 95106 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Gomboș Natanael și soția Gomboș Ligia Aurora.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Gomboș Natanael, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 iunie 2009 Nr.529


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila