Hotărârea nr. 528/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Grecu Octavian ºi soþia Grecu Emilia , reprezentând suprafaþa de 3792 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17780, înscris in C.F. 153324 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Grecu Octavian și soția Grecu Emilia , reprezentând suprafața de 3792 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17780, înscris in C.F. 153324 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52219/23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 3792 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17780, înscris in C.F. 153324 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.333 din 29.04.2009, și a "Planșei U4 - Circulația terenurilor” (anexă), Avizată favorabil cu nr. 274/11.03.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.Z.- extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare de locuințe individuale, se propune constituirea drumului public identificat cu nr. cadastral 17780 la profil transversal de 11,00 m , (5,50 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 251/24.03.2009, dl. Grecu Octavian și soția Grecu Emilia donează Municipiului Oradea suprafața de 3792 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17780 înscris in C.F. 153324 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct 13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Grecu Octavian și soția Grecu Emilia, reprezentând suprafața de 3792 mp, teren identificat cu nr. cadastral 17780, înscris in C.F. 153324 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Grecu Octavian și soția Grecu Emilia.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • ■   Dl. Grecu Octavian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.528                                                                SECRETAR

Ionel Vila