Hotărârea nr. 527/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui, Makai Boloni Andras ºi soþia Makai Boloni Iudit Melinda reprezentând suprafaþa de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str. Renaºterii, cu destinaþia de “drum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui, Makai Boloni Andras și soția Makai Boloni Iudit Melinda reprezentând suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str. Renașterii, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52224/23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str. Renașterii, cu destinația de “drum public”,

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 197/30.03.2009 și a "Planșei U4 - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 1576/21.10.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.- Construirea a patru case P+E, se propune lărgirea străzii Renașterii la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public,

Ținând cont de solicitarea d-lui Makai Boloni Andras, pentru acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str.Renașterii , cu destinația de “drum public”, conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 273/30.03.2009,

Luând în considerare prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Makai Boloni Andras și soția Makai Boloni Iudit Melinda, reprezentând suprafața de 51 mp, teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str. Renașterii., condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și donatorii -dl. Makai Boloni Andras și soția Makai Boloni Iudit Melinda.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  • •   Dl. Makai Boloni Andras prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.527                                                               SECRETAR

Ionel Vila