Hotărârea nr. 526/2009

privind darea acordului de principiu pentru cumpãrarea de la d-na Berdea Maria a suprafeþei de 193 mp teren înscris in CF nr. 95524 Oradea cu nr. cadastral 20800 situat în Oradea str. Sovata, în vederea reglementarii situaþiei juridice a terenului pe car

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru cumpărarea de la d-na Berdea Maria a suprafeței de 193 mp teren înscris in CF nr. 95524 Oradea cu nr. cadastral 20800 situat în Oradea str. Sovata, în vederea reglementarii situației juridice a terenului pe care este amplasat rezervorul de beton dezafectat aferent stației de hidrofor Sovata.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52228 din 23.06.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea cumpărării suprafeței de 193 mp teren înscris in CF nr.95524 Oradea cu nr. cadastral 20800 situat în Oradea, str.Sovata în vederea reglementari situației juridice a terenului pe care este amplasat rezervorul de beton dezafectat aferent stației de hidrofor Sovata.

Conform CF nr. 95524 Oradea, terenul cu nr. cadastral 20800 in suprafață de 193 mp, care se propune pentru achiziționare, este proprietatea d-nei Berdea Marioara, obținut prin Dispoziția de restituire in natura nr.4647/26.08.2009, a primarului Municipiului Oradea, in conformitate cu art.7,9 si art.25 alin (1) si (3) din Legea nr.10/2001.

Având in vedere faptul ca pe terenul restituit este edificat un rezervor de apa dezafectat, cu suprafața de 55 mp, construit din BCA , înălțimea de cca 2 m care urmează sa fie reabilitat prin proiectul privind utilizarea apelor geotermale ca sursa de energie regenerabila.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit..c), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se da acordul de principiu in vederea cumpărării prin negociere directa a suprafeței de 193 mp teren înscris in CF 95524 Oradea cu nr. cadastral 20800, de la d-na Berdea Maria, in vederea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, membru “ANEVAR”.

Art.2. Se aproba numirea comisiei de negociere a prețului de achiziție a terenului, după cum urmează:

1.

Biro Rozalia

- președinte

2.

Jarca Horia Augustin

- membru

3.

Porsztner Bela Csaba

- membru

4.

Mudura Alina

- membru

5.

Rosan Marioara

- membru

6.

Pastor Sandor

- membru

7.

Luca Dorel

- membru

8.

Dan Octavian

- membru

9.

Muresan Ovidiu

- membru

10.

Ramona Bolos

- secretar

Art.3. Prețul negociat intre comisia de negociere si vânzătorul terenului menționat la art.1, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   d-na Berdea Maria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 iunie 2009

  Nr.526


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila