Hotărârea nr. 525/2009

privind acceptarea donaþiei d-nei Nicolau Rodica Mariana, reprezentând suprafaþa de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154813 înscris in C.F. 154813 Oradea, situat în Oradea str. Adevãrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-nei Nicolau Rodica Mariana, reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154813 înscris in C.F. 154813 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52225/ 23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154813, înscris in C.F. 154813 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil nr. 419/15.04.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, privind Construire locuință, împrejmuire - Studiu de oportunitate și a Planșei 4/A - "Circulația terenurilor” (anexă la avizul menționat), se propune lărgirea străzii Adevărului la un profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 569/11.06.2009 d-na Nicolau Rodica Mariana, donează Municipiului Oradea suprafața de 62 mp., teren identificat cu nr. cadastral 154813, înscris in C.F. 154813 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.,,a”, art.45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-nei Nicolau Rodica Mariana, reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154813, înscris in C.F. 154813 Oradea, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-na Nicolau Rodica Mariana.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  D-na Nicolau Rodica Mariana prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.525


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila