Hotărârea nr. 524/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Rif Ioan Mihai ºi soþia Rif Maria Felicia, reprezentând suprafaþa de 178 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151067 înscris in C.F. 151067 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Rif loan Mihai și soția Rif Maria Felicia, reprezentând suprafața de 178 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151067 înscris in C.F. 151067 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52226/ 23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 178 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151067, înscris in C.F. 151067 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil nr. 61/21.01.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, privind Construire casă, garaj, împrejmuire și porți de acces și a Planșei 4/U -”Circulația terenurilor” (anexă la avizul menționat), se propune lărgirea străzii Podgoria la un profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 837/06.04.2009 dl. Rif Ioan Mihai și soția Rif Maria Felicia, donează Municipiului Oradea suprafața de 178 mp., teren identificat cu nr. cadastral 151067, înscris in C.F. 151067 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. a, și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Rif Ioan Mihai și soția Rif Maria Felicia, reprezentând suprafața de 178 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151067, înscris in C.F. 151067 Oradea, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea , dl. Rif Ioan Mihai și soția Rif Maria Felicia.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Rif Ioan Mihai, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 524


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila