Hotărârea nr. 523/2009

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr. topo 2241 înscris în CF 833 Sântandrei ºi darea acordului de principiu in vederea vânzãrii prin negociere directã a cotei de 44/982

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr. topo 2241 înscris în CF 833 Sântandrei și darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 44/982 mp teren situat în Oradea str. Pionierilor, nr. 2 în favoarea d-lui Vereș Teodor si sotia Vereș Floarea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52218 din 23.06.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr. topo 2241, înscris în CF 833 Sântandrei și darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 44/982 mp teren situat în Oradea str. Pionierilor, nr. 2.

Conform identificării cadastrale întocmite de dl.ing.Viorel Jurcut, imobilul notat în CF 833 Oradea, identificat cu nr. topo 2241, situat în Oradea, str.Pionierilor nr. 2, se compune din doua case si 982 mp teren partajabile in natura prin realizarea de doua loturi distincte: o casa si 520/982 mp teren cu acces distinct si nr.administrativ pe str.Aviatorilor , nr.69, aflat in proprietatea persoanelor fizice, notate in CF 833 Sântandrei ,sub B 7,8,9,10 si 15; respectiv, o casa si 144/982 mp teren cu acces distinct la nr.administrativ din str.Pionerilor, nr.2. Proprietarii acestui imobil sunt: d-l Vereș Teodor si sotia Vereș Floare asupra construcției si a cotei de 100/982 mp teren dobândite prin moștenire si Ordinul Prefectului nr.174/2008 si Statul Roman pentru 44/982 mp teren.

In conformitate cu declarația notariala nr.4322/20.11.2008, coproprietarii înscriși in CF 833 Sântandrei, sunt de acord ca d-l Vereș Teodor si sotia Vereș Floare sa cumpere prin negociere directa cota de 44/982 mp teren identificat mai sus. Pentru cota de 44/982 mp de teren, d-l Vereș Teodor achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea.

Luând în considerare prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 republicata privind fondul funciar.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aproba trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr.topo.2241, înscris in CF.833 Oradea.

Art.2 Se da acordul de principiu in vederea vânzării prin negociere directa a cotei de 44/144 mp teren identificat la art.1 din prezenta hotărâre, in favoarea d-lui Vereș Teodor si sotia Vereș Floarea, in vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.3. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.2, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   D-l Vereș Teodor si sotia Vereș Floarea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.523


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila