Hotărârea nr. 522/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Hevesi Iozsef, reprezentând suprafaþa de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105 înscris în C.F. 153377 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaþia de “drum public”

JUDEȚUL BIHOR

J

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Hevesi lozsef, reprezentând suprafața de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105 înscris în C.F. 153377 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52227/ 23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105, înscris in C.F. 153377 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”,

Prin P.U.D.-ul - Parcelare teren și construire trei locuințe unifamiliale S+P+E(M), str. Sofiei f.n., nr. cadastral 21101, 21102, 21103, 21104 și 21105 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 330/29.04.2009, se propune cedarea către domeniul public a terenului identificat cu nr. cadastral 21105 Oradea, în vederea realizării unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul str. Sofiei, pe partea beneficiarului, în zona de interes.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 649/07.04.2009 dl. Hevesi Iozsef, donează Municipiului Oradea suprafața de 148 mp., teren identificat cu nr. cadastral 21105, înscris in C.F. 153377 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se acceptă donația d-lui Hevesi Iozsef, reprezentând suprafața de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105, înscris in C.F. 153377 Oradea, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2.Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Hevesi Iozsef.

Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  • •   Dl. Hevesi Iozsef prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.522


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila