Hotărârea nr. 521/2009

Privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu.

Analizând Raportul de specialitate nr.66.548 din 29 iulie 2009, întocmit de către Direcția Juridică și Compartimentul Management Spitale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea să propună numirea managerului interimar la Spitalul Clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu,

Ținând seama de prevederile art.I pct.2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 10 iunie 2009, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162 din 12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale,

Văzând prevederile Hotărârea Guvernului României nr.1567 din 25.11.2008 privind aprobarea listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer, precum și Hotărârea Guvernului României nr.1716 din 30.12.2008 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative din domeniul sanitar,

În baza art.36 alin.(2), lit.d), alin.(6), punctul 3 și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se propune numirea dlui OVIDIU BURTĂ ca manager interimar la Spitalul Clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu.,

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Jud. Bihor;

  • -   Ministerul Sănătății;

  • -  Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”,

  • -  Compartimentul Management Spitale,

  • -   Dl. Burtă Ovidiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.521.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila