Hotărârea nr. 52/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+1 si garaj P in frontul II al strãzii - strada I.P.Pincio nr. 1A2, nr.cad. 14917 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+1 si garaj P in frontul II al străzii - strada I.P.Pincio nr. 1A2, nr.cad. 14917 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.205490 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+1 si garaj P in frontul II al străzii - strada I.P.Pincio nr. 1A2, nr.cad. 14917 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Pop Claudia in baza certificatului de urbanism nr. 3845/02.10.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale cu garaj aferent in intravilanului municipiului Oradea, in frontul II al străzii I.P. Pincio, si reglementarea acceselor in vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu are o suprafața de 1500,0mp si este cuprins in intravilan, in partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta in zona a cailor de comunicare.

Terenul din zona studiata s-a identificat prin nr. cad. 14917 înscris in CF nr. 86407 - Oradea in favoarea lui Pop Claudia, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. I.P.Pincio.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala P+1 si garaj P in frontul II al străzii - strada I.P.Pincio nr. 1A2, nr.cad. 14917 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    construire casa familiala in regim de inaltime propus P+1, clădire anexa (garaj) in regim de inaltime P si împrejmuire teren;

 • -    amplasarea construcțiilor se va realiza in frontul II al străzii I.P.Pincio, retrase la minim 6,0m de la mejdia posterioară a parcelei de la frontul străzii I.P.Pincio;

 • -   retrageri laterale: 2,0m fata de mejdia stânga si respectiv 8,50m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -    accesul se va realiza din str. I.P.Pincio, pe parcela identificata cu nr. cad. 12037 pe care a fost instituita servitute de trecere in favoarea nr. cad. 14917;

 • -   POTmax propus = 35%, CUTmax propus = 0,50;

 • -    Organizarea circulației: Strada I.P.Pincio a fost reglementata la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 11220 - Oradea aferent nr. cad. 12038, aflat in proprietatea Consiliului local al municipiului Oradea cu destinația de drum public;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa se va realiza prin branșament la rețeaua existenta din zona, canalizarea prin branșament la rețeaua existenta din zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Pop Claudia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 52

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.