Hotărârea nr. 519/2009

privind modificarea componenþei Consiliului de administraþie de la S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea componenței Consiliului de administrație de la S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Analizând Raportul de specialitate nr.65942 din 26.06.2009 întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliu Local, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea constatarea încetării calității de membru - reprezentant al Consiliului local al municipiului Oradea - în Consiliul de Administrație de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A, a d-lui Orlando Balaș,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 578 din 31 iulie 2008 privind modificarea componenței Consiliilor de administrație de la regiile autonome și societățile comerciale de interes local, aflate sub autoritatea consiliului local,

Având in vedere demisia d-lui Orlando Balaș din funcția de membru - reprezentant al Consiliului local al municipiului Oradea - Consiliul de Administrație de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A, înregistrată sub nr. 64977/25.06.2009,

Conform propunerii Primarului Municipiului Oradea formulată in cadrul ședinței Consiliului Local,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.137, art.137A1 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

În baza art. 36 alin. 2 lit. a), lit. d), alin.3 lit. b), alin.6 lit. a pct.14 și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea calității de membru - reprezentant al Consiliului local al municipiului Oradea - în Consiliul de Administrație de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A, a d-lui Orlando Balaș.

Art.2. Se numește membru - reprezentant al Consiliului local al municipiului Oradea - în Consiliul de Administrație de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A, dl. ANDRICA LIVIU.

Art.3. Se modifică art. 7 lit.B) din Hotărârea Consiliului Local nr. 578 din 31 iulie 2008 privind modificarea componenței Consiliilor de administrație de la regiile autonome și societățile comerciale de interes local, aflate sub autoritatea consiliului local, corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre intră in vigoare la data de 01 iulie 2009.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Juridică

  • - S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A,

  • - Dl. Orlando Balaș,

  • - Dl. Andrica Liviu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.519


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila