Hotărârea nr. 518/2009

Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.20/2005 pentru numirea unui numãr de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundaþiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judeþul Bihor”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2005 pentru numirea unui număr de 3 consilieri in cadrul

Consiliului Director al Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 63984/22.06.2009, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2005 pentru numirea unui număr de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.20/2005, pentru numirea unui număr de 3 consilieri în cadrul Consiliului Director al Fundației „Monumente Istorice”, fundație constituită în cooperare cu Consiliul Județean Bihor,

Văzând necesitatea protejării monumentelor istorice aflate în patrimoniul municipiului Oradea, scop în care se impune realizarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, precum si de importanta domeniilor cultura si arte in viata locuitorilor municipiului, extinderea sferei organismelor si organizațiilor ce se pot implica in sprijinirea acestora,

Având în vedere prevederile art.2 alin.2, art.6, art.9 alin.2 și art.46 alin.1 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice,

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările ulterioare,

Luând in considerare prevederile art.9 din Statutul Fundației, ,,Consiliul Director este ales pe perioada mandatului de consilier județean, respectiv de consilier local”,

Ținând seama de proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere propunerile consilierilor locali făcute în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2009,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d si alin.6 pct.4,10 si art. 45 alin. 1 din legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă mandatele membrilor Consiliului Director, stabiliți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2005 privind numirea unui număr de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor ”.

Art.2. Se aprobă numirea a 3 consilieri locali în cadrul Consiliului Director al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”, după cum urmează:

 • 1. d-na Lipoveanu Adriana Aurora

 • 2. d-ul Mercea Pavel

 • 3. d-ul Sarkozi Zoltan

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Juridica si Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor .

Art.4. Prezenta se comunica cu :

 • -   Direcția Economica

 • -   Direcția Juridica

 • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

 • -   Consiliul Județean Bihor

 • -   d-na Lipoveanu Adriana Aurora

 • -   d-ul Mercea Pavel

 • -   d-ul Sarkozi Zoltan

 • -   d-ul Drecin Mihai

 • -   d-ul Bradu Mircea

 • -   d-ul Vagi Ladislau

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 518


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila