Hotărârea nr. 517/2009

privind aprobarea modificãrii ºi completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr.124/2009 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a sistem

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.124/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.52433 din data de 25.06.2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/2009,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.124/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit. a, c, alin.5 lit.c și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.124/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea, după cum urmează:

 • 1. Se abrogă art.133 alin.(4) al din Hotărârea Consiliului Local nr.124/2009.

2. Art.156 alin. (3) lit. h) din Hotărârea Consiliului Local nr.124/2009 va avea următorul conținut:

“h) autovehiculele care ocupă un loc de parcare aparținând domeniului public fără achitarea taxelor stabilite prin reglementările legale, pentru care au fost întocmite acte de sancționare în mod repetat de 3 ori iar deținătorii legali ai acestora nu achită sancțiunile și nu eliberează în termen de 48 de ore domeniul public ocupat ilegal sau ocupă ilegal încă o dată domeniul public”.

3. Art. 156 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

,, alin. (3) Vor fi ridicate sau blocate, eliberarea făcându-se numai după achitarea taxelor stabilite, următoarele autovehicule:

 • a) autovehicule oprite/staționate/parcate cu încălcarea prevederilor legislației rutiere;

 • b) autovehiculele oprite/staționate în stații de autobuz, de tramvai sau de taxi, în zona indicatoarelor “oprirea interzisă”, “staționarea interzisă”, “accesul interzis” ori în zone cu marcaje de interzicere a opririi/staționării/parcării sau marcaje cu linie continuă;

 • c) autovehiculele oprite/staționate/parcate pe trotuare, care încalcă prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice care prevede că este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie sa fie de cel puțin un metru;

 • d) autovehicule care ocupă zonele verzi aparținând domeniului public, parcurile, piețele, scuarurile, peluzele dintere carosabil și trotuare, drumurile și aleile pietonale, aleile dintre blocuri, platourile din zona unor magazine unde nu sunt amenajate locuri de parcare, căile de acces în curtea blocurilor sau a locuințelor, căile de acces în garaje, locurile nemarcate pentru parcare cu plată din zona parcărilor cu plată care încep de la intersecția cu o stradă și se termină la intersecția cu altă stradă dacă se semnalizează astfel prin indicatoare și/sau marcaje;, piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil si trotuare, pe spatiile din jurul blocurilor, piste amenajate pentru circulația pietonilor, bicicletelor si rolelor;

 • e) autovehiculele care ocupă trotuare, spații verzi, locuri de parcare și alte locuri aparținând domeniului public, care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • f) autovehiculele care ocupă trotuare, spații verzi, locuri de parcare și alte locuri aparținând domeniului public, expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • g) autovehicule care ocupă locurile de parcare în parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută pe indicatoarele de parcare, dacă se depășește de 3 ori consecutiv durata limitată pentru care s-au întocmit consecutiv note de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru ocupare neregulamentară a acestor locuri;

 • h) autovehiculele care ocupă un loc de parcare aparținând domeniului public fără achitarea taxelor stabilite prin reglementările legale, pentru care au fost întocmite acte de sancționare în mod repetat de 3 ori iar deținătorii legali ai acestora nu achită sancțiunile și nu eliberează în termen de 48 de ore domeniul public ocupat ilegal sau ocupă ilegal încă o dată domeniul public;

 • i) autovehicule care ocupă locurile unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora, precizate în prezentul regulament (locurile nemarcate pentru parcare, căile de acces în curtea imobilelor din zona parcării, trotuarele cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar, locurile cu marcaje de interdicție, locurile cu marcaje cu linie continuă, stațiile de autobuz, stațiile taxi, intrările/ieșirile în/din parcări, căile de circulație din parcări, locurile din apropierea intersecțiilor aflate lângă locurile marcate pentru parcare, porțiunea din trecerile de pietoni aflată în zona parcării până în dreptul liniei de demarcație între locurile de parcare amenajate pe drumurile publice și partea carosabilă precum și locurile nemarcate pentru parcare aflate între trecerile de pietoni și locurile de parcare marcate);

 • j) autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • k) autovehicule care ocupă locurile rezervate persoanelor cu handicap sau locurile rezervate societăților bancare și societăților hoteliere sau ale unor unități de intervenție;

 • l) autovehiculele fără numere de înmatriculare,

 • m) autovehiculele cu numere de înmatriculare străine sau cu numere provizorii care ocupă locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare ori alte locuri aparținând domeniului public unde este interzisă ocuparea acestora prin reglementări;

 • n) autovehiculele care ocupă domeniul public cu încălcarea altor reglementări, situație în care agenții constatatori care le pun în aplicare dispun ridicarea/blocarea autovehiculelor;

 • o) vor fi blocate autovehiculele de trafic greu (autovehiculele destinate transportului de marfa) pentru ocuparea domeniul public al municipiului Oradea în locuri nesemnalizate pentru parcarea vehiculelor de trafic greu sau în locuri unde ocuparea domeniului public este interzisă prin reglementări;

 • p) vor fi ridicate autovehiculele abandonate sau fără stăpân, în conformitate cu Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002;

 • q) vor fi ridicate autovehiculele din oricare alte locuri unde sunt montate indicatoare adiționale “ Ridicare autovehicule parcate neregulamentar”;

4. Art.170 alin. (3) se modifică după cum urmează:

,,(3) În cazul în care deținătorul legal al unui autovehicul a vândut autovehiculul, transmițând dreptul de proprietate asupra vehiculului noului proprietar, iar acesta nu a solicitat autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului în conformitate cu art.11 alin. 4) din O.U.G. nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, plata amenzii contravenționale va fi efectuată de noul proprietar.

Astfel, procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor întocmit pentru deținătorul autovehiculului în conformitate cu datele primite din baza națională de date de la Serviciul Public Comunitar

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor se va anula ca fiind întocmit eronat și se va întocmi alt proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru persoana care a săvârșit contravenția.

În acest sens deținătorul legal al autovehiculului are obligația de a comunica organului care a aplicat sancțiunea în termen de maxim 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, datele personale ale persoanei căreia i-a vândut autovehiculul, de a completa o declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declarații și de a prezenta documente doveditoare pentru vânzarea autovehiculului.”

Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Gestionare Parcări din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.III Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Administrația imobiliară Oradea

 • -   Serviciul Gestionare Parcări, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 517


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila