Hotărârea nr. 516/2009

privind respingerea propunerii de achiziþionare a construcþiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea propunerii de achiziționare a construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49354/18.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea achiziționării construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2,

Având în vedere proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul art.36 alin.(2)lit. c, d, alin.(5) lit. a), alin.6 lit.a pct.2 și art. 45 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea de achiziționare a construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2 la prețul final de 678.575,00 lei adjudecat de societate conform Procesului Verbal de Licitație și a graficului de rambursare anexat acestuia încheiat de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bihor.

Art.2. Se respinge propunerea de rectificare a bugetului Administrației Imobiliare Oradea după cum urmează:

  • ■   Cap. 65.02.04.02 - „Învățământ secundar superior”

„Lic. A. Lazăr - PT amenaj. sală sport + rețele

exterioare + asfaltare +2%contribuție ”                              - 308,44 mii lei

  • ■   Cap. 66.02.05.01 - „Spitale generale”

„Spitalul de copii - RK grupuri sanitare ”                                      - 150,00 mii lei

  • ■   Cap. 70.02.50 - „Alte cheltuieli în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

„Servicii identificare și întabulare patrimoniu public

și privat al M.O.”                                                                  - 100,00 mii lei

„Reabilitare imobil str. Republicii nr. 59 ”                                         - 150,00 mii lei

„Achiziție imobil str. Moreni, nr. 2 ”                                              + 708,44 mii lei

Art.3. Se respinge propunerea de alocare din bugetul Administrației Imobiliare Oradea Cap: 70.02.50 - „Alte cheltuieli în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, Titlul VII „Cheltuieli de capital” - Obiectiv de investiții: „Achiziție imobil str. Moreni, nr. 2” a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor conexe ocazionate de cumpărarea construcțiilor.

Art.4 Se respinge propunerea de casare și demolare a construcțiilor achiziționate, în vederea construirii pe acest amplasament a unui ansamblu de treizeci de locuințe noi în baza contractului de parteneriat încheiat între ASCO și Fundația Habitat for Humanity Romania în baza Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2007.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliara Oradea,

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - SC Asus SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - se publică pe site-ul instituției, www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.516


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila