Hotărârea nr. 515/2009

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr.439/28.05.2009 privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcþie + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Judeþean

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.439/28.05.2009 privind darea în administrare a Pasajului

„Madach Imre” (construcție + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor.

’                                                                                             J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52205/2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în administrare a spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 11, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor,

Văzând amendamentul la raportul de specialitate înregistrat cu nr. 52516/26.06.2009,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 439/28.05.2009 privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcție + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor,

Având în vedere proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.a), lit.b), art.45 alin.(3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.439/28.05.2009 privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcție + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

  • -   Consiliul Județean Bihor

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 515


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila