Hotărârea nr. 514/2009

privind revocarea Hotãrârea Consiliului Local nr. 441/29.06.2005 privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Decebal nr. 53, de cãtre Primãria Municipiului Oradea prin Direcþia Patrimoniu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârea Consiliului Local nr. 441/29.06.2005 privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Decebal nr. 53, de către Primăria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 52163 din 23.06.2009 prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441/29.06.2005 privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietății imobiliare situate in Oradea, str. Decebal nr.53, de către Primăria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu,

Caracteristic fondului locativ cât și cel al spațiilor cu altă destinație este faptul că se află într-o continuă diminuare ca și număr datorită aplicării Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prin stabilirea unor măsuri pentru despăgubirea și restituirea către foștii proprietari a bunurilor imobile, cât și datorită aplicării Legii 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului,

Ținând seama de solicitările înaintate de către chiriașii care provin din imobile restituite către foștii proprietari,

Luând în considerare deficitul de imobile cu care se confrunta instituția noastră pentru chiriașii care provin din imobile restituite către foștii proprietari,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.b, alin.6 lit.a pct.17 si art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 441/29.06.2005 privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Decebal nr.53, de către Primăria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 514


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila