Hotărârea nr. 513/2009

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaþiile cu altã destinaþie, situate în imobile revendicate in baza Legii nr. 10/2001 sau O.U.G. nr.94/2000

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu altă destinație, situate în imobile revendicate in baza Legii nr. 10/2001 sau O.U.G. nr.94/2000

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 51940 din 19.06.2009, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu alta destinație, situate în imobile revendicate in baza Legii 10/2001 sau O.U.G. 94/2000

Luând în considerare prevederile Legii 10/2001 respectiv ale O.U.G nr. 94/2000,

Având în vedere Nota Interna nr.50033/26.05.2009, în care Biroul Juridic al Administrației Imobiliare Oradea menționează condițiile în care se poate realiza prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație situate în imobile revendicate în baza Legii 10/2001 și anume: a)când se realizează in beneficiul aceluiași (vechiului) chiriaș, fiind interzisă închirierea în beneficiul unor persoane juridice noi, diferite de vechiul proprietar, rezultat prin fuziuni, divizări, asocieri, etc,; b)pentru o perioada determinata, cu mențiunea expresă a încetării de plin drept a contractului, odată cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spațiului; c)este aprobată in Consiliul Local al Municipiului Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.b, alin. 6 lit. a) pct.17 si art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate in imobilele revendicate în baza Legii 10/2001, respectiv OUG nr. 94/2000 cu condiția ca aceasta să se realizeze in beneficiul aceluiași (vechiului) chiriaș, fiind interzisa închirierea în beneficiul unor persoane juridice noi, diferite de vechiul chiriaș, rezultat prin fuziuni, divizări, asocieri, etc.

Art.2. Se aprobă întocmirea Actelor adiționale in vederea prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobilele revendicate in baza Legii 10/2001, respectiv OUG nr. 94/2000, pe o perioada de 1 an, cu mențiunea expresă a încetării de plin drept a contractului, odată cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spațiului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

  • -   Se publica in Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 513


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila